პორტუგალია

 

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - პორტუგალიური, ინგლისური, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ctt.pt
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, პორტუგალიური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.ctt.pt
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 5 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 19,21,25 აპრილი, 1 მაისი, 10,13,20,24 ივნისი, 4 ივლისი, 15 აგვისტო, 5 ოქტომბერი, 1 ნოემბერი, 1,8,25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.cttexpresso.pt
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება პორტუგალიის ოფიციალურ წყაროს
 
ნაწილი I
შესატანად / სატრანზიტოდ აკრძალული ან შესატანად   პირობითად დაშვებული ნივთების სია
განყოფილება    I                ცოცხალი  ცხოველები,  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
თავი 1                             ცოცხალი ცხოველები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
01.01-06                                       ყველა ცოცხალი ცხოველი, გარდა ფუტკარი, წურბელა და მატლი
                                               - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                               ფუტკარი, წურბელა და მატლი
 
 
თავი 2                       ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული                                                  ნული
 
თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი უხერხემლოები
 
                                                    (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 4                                   რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური    წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
04.01-10                                           იმპორტი ექვემდებარება შემოწმებას ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვისა და კონტროლის ცენტრის მიერ.
 
თავი 5                                    ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
05.01-11                                ყველა პროდუქტი, რომელიც შედის დანართი I- ში ვაშინგტონის კონვენციაში "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES). სპილოს ძვალი, კუს-ჭურვი, რქები, ფრჩხილები, ლურსმნები, ჩლიქები და ბეკები. პორცინის სპერმის იმპორტიშემდეგი ქვეყნებიდან: ავსტრია, კანადა, ფინეთი, ახალი ზელანდია, ნორვეგია, შვედეთი, შვეიცარია და არაბეთი. 
                                                  - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                        ზოგიერთი ცხოველის რქები საჭიროებს ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვისა და კონტროლის ცენტრის შემოწმებას.
 
 
განყოფილება    II                მცენარეული პროდუქტები
თავი 6                              ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები; ფესვები, მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
06.01-04                               წყალი გიანციტი. ყველა პროდუქტი, რომელიც შედის დანართი I- ში ვაშინგტონის კონვენციაში "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES).
                                                        - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                    ცოცხალი მცენარეების ფესვები საჭიროებს ხარისხის სერთიფიკატს ეროვნული მეურნეობის ჰიგიენისა და ხარისხის ცენტრისგან.
     
 
თავი 7              საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები                                                 
                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 8              საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანი ან ბაღჩეული მცენარეების ქერქი
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
08.01-14                                       ამ ნაწილში ყველა პროდუქტი მოითხოვს ხარისხის სერტიფიკატს ეროვნული მეურნეობის პროდუქციის ჰიგიენისა და ხარისხის ცენტრისგან და უნდა თან ახლდეს წარმოშობის ქვეყნის მიერ გაცემული ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი.
 
თავი 9             ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
09.01-10                                       ამ ნაწილში ყველა პროდუქტი მოითხოვს ხარისხის სერტიფიკატს ეროვნული მეურნეობის პროდუქციის ჰიგიენისა და ხარისხის ცენტრისგან, გარდა ყავის, ჩაისა და მატეს.
 
 
განახლება 1/1997
პორტუგალია
თავი 10               მარცვლოვანები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
10.01-08                                           ამ ნაწილში ყველა პროდუქტი მოითხოვს ცხოველების საკვების მარცვლეულობას საფონდო მეცხოველეობის დირექტორატის გენერალური შემოწმებას
 
თავი 11                 ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო; სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა
                                                                                      (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 12             ცხიმოვანი თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
12.01-14                                სოიო და ტკბილი ლუპინი უნდა შემოწმებას მათი დანიშნულების ადგილას. კოკა და კანაფის ფოთლები ეროვნული ფარმაციისა და მედიცინის ინსტიტუტის ავტორიზაციას.
 
თავი 13           ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
13.01-02                                               კანაფის ფისოვანი და ოპიუმი ითხოვს ეროვნული ფარმაციისა და მედიცინის ინსტიტუტის ავტორიზაციას.
 
თავი 14              მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული                    ნული
 
 
 
განყოფილება    III          ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
 
თავი 15               (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
15.01-22                               ცხოველთა ზეთები მოითხოვს ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვისა და კონტროლის ცენტრის შემოწმებას
 
განყოფილება    IV          მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი   თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები
 
თავი 16               ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
16.01-05                                ამ ნაწილში ყველა პროდუქტი მოითხოვს ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვისა და კონტროლის ცენტრის შემოწმებას.
 
თავი 17                   შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
17.01-04                აკრძალულია იმპორტი შოკოლადის რომელიც შეიცავს საქარარინის.     
 
თავი 18                    კაკაო და კაკაოს ნაწარმი
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
18.01-06                აკრძალულია იმპორტი ნივთიერებების, რომელიც შეიცავს საქარარინს
თავი 19                    მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები; საკონდიტრო ნაწარმი
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
19.01-05                                   აკრძალულია იმპორტი ნივთიერებების, რომელიც შეიცავს საქარარინს
 
 
თავი 20                  ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
21.01-09                                 აკრძალულია იმპორტი ნივთიერებების, რომელიც შეიცავს საქარარინს
                                             - პირობითად ადაშვებული ნივთები
ამ ნაწილში ყველა პროდუქტი მოითხოვს ხარისხის სერტიფიკატს ეროვნული მეურნეობის ჰიგიენისა და ხარისხის ცენტრისგან.
 
თავი 21                             სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
21.01-06                                    აკრძალულია იმპორტი ნივთიერებების, რომელიც შეიცავს საქარარინს
                                                   - პირობითად დაშვებული ნივთები
ამ ნაწილში ყველა პროდუქტი მოითხოვს ხარისხის სერტიფიკატს ეროვნული მეურნეობის ჰიგიენისა და ხარისხის ცენტრისგან.
 
 
 
თავი 22                             უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი
 
                                              
                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 23                    კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების მზა საკვები
                                     
                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 24                  თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები
                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
განყოფილება    V                მინერალური   პროდუქტები
 
თავი 25                   მარილი, გოგირდი; მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი
 
                           
                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 26           მადნები, წიდა და ნაცარი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
26.01-21                                      სახიფათო ნარჩენებისთვის თანმხლები დოკუმენტის წარმსდგენა.
 
თავი 27            მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი დისტილაციის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები
                                             (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
 
განყოფილება    VI               ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები
თავი 28               არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების,   იშვიათი ლითონების, რადიაქტიური ელემენტების ან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
28.01-51                                რადიოაქტიური მასალები.
                                                 
 
თავი 29           ორგანული ქიმიკატები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
29.01-42                                ფსიქოტროპული ნივთიერებები მოითხოვს ეროვნული ფარმაციისა და მედიცინის ინსტიტუტის ავტორიზაციას.
 
თავი 30          ფარმაცევტული პროდუქცია
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული  ნივთები
 
30.01-06                                        ყველა ეს პროდუქტი მოითხოვს ეროვნული ფარმაციისა და მედიცინის ინსტიტუტის ავტორიზაციას.
 
 
განახლება 6/2002
 
 
 
თავი 31            სასუქები
                          
                                             (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 32                    სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათგან წარმოებული პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა საღებავი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი
                                                                       (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 33                    ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
33.01-07                                       ამ პროდუქტებს თან უნდა ახლდეს სერტიფიკატი, რომელიც ითვალისწინებს რომ მათ არ აქვთ რაიმე საფრთხე ჯანმრთელობისთვის. 
 
თავი 34         საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.
   
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
34.01-07                                          ამ პროდუქტებს თან უნდა ახლდეს სერტიფიკატი, რომელიც ითვალისწინებს რომ მათ არ აქვთ რაიმე საფრთხე ჯანმრთელობისთვის.
 
თავი 35      ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;   
      ენზიმები   
 
                                    
                                                                       (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 36                     ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქტები; ასანთები; პიროფორიული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
36.01-06                               პრეპარატები ითვლება, როგორც აალებადი ან სახიფათო.
 
თავი 37               ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი
                                                   
                                                           
                                                          (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 38                     სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები
                                                                       (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
 
თავი 39                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
39.01-26                  პრეპარატები ითვლება, როგორც აალებადი
 
თავი 40                                                    რეზინის და მისგან დამზადებული ნაწარმი
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
40.01-17                 სახიფათო ნარჩენებისთვის თანმხლები დოკუმენტის წარმსდგენა.
 
განყოფილება    VIII           დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
 
თავი 41                                 დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
41.01-11                                  ცხოველთა ტყავი შედის დანართი I- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES)
                                                     - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                               კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES) დანართი II- ში შეტანილი ზოგიერთი ტყავი საჭიროებს წარმოშობის სერტიფიკატს.                  
 
თავი 42          ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
42.01-06                                        ცხოველთა ტყავი შედის დანართი I- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES)
                                                   - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                            კონვენცია"გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES) დანართი II- ში შეტანილი ზოგიერთი ტყავი საჭიროებს წარმოშობის სერტიფიკატს.
 
თავი 43               ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
43.01-04                                        ცხოველთა ტყავი შედის დანართი I- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES).
                                                   - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                       კონვენცია"გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES) დანართი II- ში შეტანილი ზოგიერთი ტყავი საჭიროებს წარმოშობის სერტიფიკატს. სელაპის ტყავი ექვემდებარება გარე ვაჭრობის გენერალური დირექტორატის ლიცენზიას. 
 
განყოფილება    IX           ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები; ჩალისგან, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი
 
 
თავი 44                             ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი
                            
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
 კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები   
                                                       
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 46                     ჩალის, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი
                                                              
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
განყოფილება    X             ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან დამზადებული ნაწარმი
                                                
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 48                   ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი გულისაგან დამზადებული ნაწარმი
 
 
                                               
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 49               ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, სურათები და სხვა პოლიგრაფიული პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
49.01-11                                         აბსურდული ან უზნეო პუბლიკაციები.
 
განყოფილება    XI              ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი
თავი 50                  აბრეშუმი
                                      
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
 
განახლება 6/2002
თავი 51                   მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან ნაქსოვი ძაფი და ქსოვილები
 
 
                                                    
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 52                   ბამბა 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
52.01-12                                      მოსავლის მაგალითი გარდა ქვეყნებისა ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ან ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობის ქვეყნების
 
თავი 53                     სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები
 
                                                              
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი   54               ხელოვნური ძაფები; ზოლები ხელოვნური ტექსტილის მასალების მსგავსად
                                                                 
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 55                                                     ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები
 
ხელმძღვანელი          HS კოდი               - პირობითად აღიარებული მუხლები
55.01-16                                     მოსავლის მაგალითი გარდა ქვეყნებისა ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ან ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობის ქვეყნების      
 
თავი 56                         ბამბა, თექა და დაურთავი საქონელი; სპეციალური ნართები; ბაწრები, თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი
     
                                         
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 57                       ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები
                                            
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 58                       სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის   მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები; ნაქარგები
 
                                         
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 59                         გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის
 
                                          
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 60                                       ნაქსოვი ან ნაქარგი ქსოვილები
 
                                       
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 61                     ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც რის ნაქსოვი ან ნაქარგი
                                 
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 62                       ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი ან ნაქარგი
                                   
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 63                        სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები
 
                                     
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
განყოფილება    XII              ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან დამზადებული ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული ნივთები
 
თავი 64             ფეხსაცმელი, გეივერი და მსგავსი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
64.01-06                                            ცხოველთა ტყავი შედის დანართი I- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES).
                                                   - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                        კონვენცია"გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES) დანართი II- ში შეტანილი ზოგიერთი ტყავი საჭიროებს წარმოშობის სერტიფიკატს. სელაპის ტყავი ექვემდებარება გარე ვაჭრობის გენერალური დირექტორატის ლიცენზიას.
თავი 65                 თავსაბურავი და მათი ნაწილები
                                                  
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 66                      ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები
                                            
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
                              
თავი 67                   დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები;ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
                                          
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
განყოფილება    XIII        ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი
 
 
თავი 68                            ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი
                                                   
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 69                                    კერამიკული ნაწარმი
                                           
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
 
თავი 70                   მინა და მინის ნაწარმი
                                      
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
განყოფილება    XIV           ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები
 
 
თავი 71                (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
71.01-18                                                მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეიცავს დაზღვეულ ნივთებს. ეს პროდუქციები მოითხოვს იმ ნიშანებს რომლებიც გამოყენებულია ეროვნული ჰალმარკის ბიუროს მიერ.                
 
განყოფილება    XV              არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან დამზადებული ნაწარმი
 
თავი 72                                 რკინა და ფოლადი
                                                       
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 73                             რკინისა და ფოლადის ნაწარმი
                                                       
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 74                               სპილენძი და მისი ნაწარმი
 
                                                                
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
 
თავი 75                         ნიკელი და მისი ნაწარმი
                                            
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 76                       ალუმინი და მისი ნაცარმი
                                            
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 77                (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის ფარგლებში გამოსაყენებლად)
                                       
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
განახლება 6/2002
 
თავი 78                                 ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები
                                          ნული
 
თავი 79                                  თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები
                                          
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 80                                    კალა და მისგან დამზადებული ნივთები
                                          
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 81                       სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები
                                        
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 82                    ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი ინსტრუმენტები, არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები და ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონების აგან დამზადებული მათი ნაწილები
 
                                         
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 83                   არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები
                                              
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
 
განყოფილება    XVI              მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრო მოწყობილობები; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო   გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 84                      ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
84.01-85                                        ადგილობრივი ან სამრეწველო გათბობის მოწყობილობები და მათი გაზ საკვები აქსესუარები საჭიროებს სერტიფიკატს პორტუგალიის ხარისხის ინსტიტუტიდან.
 
თავი 85            ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულების და ხმის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
85.01-48                                          ადგილობრივი ან სამრეწველო გათბობის მოწყობილობები და მათი გაზის საკვები აქსესუარები საჭიროებს სერტიფიკატს პორტუგალიის ხარისხის ინსტიტუტიდან. 50V და 1000V AC ან 75V და 1500V DC- ს შორის ნომინალური ძაბვის მქონე დანადგარების ელექტრო მოწყობილობები ექვემდებარება ერთ-ერთ შემდეგ 4 პირობას:
       შესაბამისობის ნიშანს;
       უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისობის სერტიფიკატს;
       მწარმოებლის სერტიფიკატს
       პორტუგალიის ხარისხის ინსტიტუტის სერტიფიკატს, უსაფრთხოების სტანდარტის გარანტს.
 
განყოფილება    XVII           სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები.
 
თავი 86                        რკინიგზის ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი   შემადგენლობა და მათი ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და მათი   ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები .
                                                
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 87             ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა და მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
                                              
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 88                        თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები
                                         
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 89                     გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები
                                       
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
 
განყოფილება    XVIII              ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები; მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
 
 
თავი 90               ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
90.01-33                                        ცხოველების ტყავების შემცველი პროდუქტები, რომლებიც შედის შედის დანართი I- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES).
.
                                                     - პირობითად დაშვებული ნივთები
ცხოველების ტყავების შემცველი პროდუქტები, რომლებიც შესულია დანართი II- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES) დანართი II- ში. თუ ისინი ძვირფას ლითონებს შეიცავენ, ისინი უნდა გაიგზავნოს, როგორც დაზღვეული საქონელი. ეს პროდუქციები მოითხოვს იმ ნიშანებს რომლებიც გამოყენებულია ეროვნული ჰალმარკის ბიუროს მიერ. 50V და 1000V AC ან 75V და 1500V DC- ს შორის ნომინალური ძაბვის მქონე დანადგარების ელექტრო მოწყობილობები ექვემდებარება ერთ-ერთ შემდეგ 4 პირობას:                            
       შესაბამისობის ნიშანს;
       უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისობის სერტიპიკატს
       მწარმოებლის სერტიფიკატს
       პორტუგალიის ხარისხის ინსტიტუტის სერტიფიკატს, უსაფრთხოების სტანდარტის გარანტს.
ადგილობრივი ან სამრეწველო გათბობის მოწყობილობები და მათი გაზ საკვები აქსესუარები საჭიროებს სერტიფიკატს პორტუგალიის ხარისხის ინსტიტუტიდან.
თავი 91                         საათები და მათი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
91.01-14                                           ცხოველების ტყავების შემცველი პროდუქტები, რომლებიც შედის შედის დანართი I- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES).
 
                                                       - პირობითად დაშვებული ნივთები                  
                                             თუ ისინი ძვირფას ლითონებს შეიცავენ, ისინი უნდა გაიგზავნოს, როგორც დაზღვეული საქონელი. ეს პროდუქციები მოითხოვს იმ ნიშანებს რომლებიც გამოყენებულია ეროვნული ჰალმარკის ბიუროს მიერ. ცხოველების ტყავების შემცველი პროდუქტები, რომლებიც შედის ცხოველების ტყავების შემცველი პროდუქტები, რომლებიც შედის შედის დანართი II- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES).
 
თავი 92                      მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
92.01-09                                           ცხოველების ტყავების შემცველი პროდუქტები, რომლებიც შედის შედის დანართი I- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES).         
                                                    - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                         50V და 1000V AC ან 75V და 1500V DC- ს შორის ნომინალური ძაბვის მქონე დანადგარების ელექტრო მოწყობილობები ექვემდებარება ერთ-ერთ შემდეგ 4 პირობას:
       შესაბამისობის ნიშანს
       უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისობის სერტიპიკატს
       მწარმოებელის სერტიფიკატს
       პორტუგალიის ხარისხის ინსტიტუტის სერტიფიკატს, უსაფრთხოების სტანდარტის გარანტს.
 
 
 
განყოფილება    XIX              იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 93              (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
93-01-07                                      პრეპარატები ითვლება, როგორც აალებადი                         
                                                                 - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                               ყველა იარაღი მოითხოვს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის პოლიციის უფლებამოსილებას.
 
განახლება 6/2002
 
 
განყოფილება    XX              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
 
 
თავი  94              ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და სანათი მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი   შენობები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
94.01-06                                         50V და 1000V AC ან 75V და 1500V DC- ს შორის ნომინალური ძაბვის მქონე დანადგარების ელექტრო მოწყობილობები ექვემდებარება ერთ-ერთ შემდეგ 4 პირობას:
       შესაბამისობის ნიშანს;
        უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისობის სერტიპიკატს     
       მწარმოებლის სერტიფიკატს
        პორტუგალიის ხარისხის ინსტიტუტის სერტიფიკატს, უსაფრთხოების სტანდარტის გარანტს.              
  
                 
თავი 95                     სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
95.01-08                                           ამ ნაწილში პროდუქცია მოითხოვს გენერალური თამაშების ინსპექციის ნებართვას.                    
 
თავი 96                               ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
 
96.01-18                                            ცხოველების ტყავების შემცველი პროდუქტები, რომლებიც შედის შედის დანართი I- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES).                                
                                                     - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                     ცხოველების ტყავების შემცველი პროდუქტები, რომლებიც შედის ცხოველების ტყავების შემცველი პროდუქტები, რომლებიც შედის შედის დანართი II- ში კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES). ადგილობრივი ან სამრეწველო გათბობის მოწყობილობები და მათი გაზ საკვები აქსესუარები საჭიროებს სერტიფიკატს პორტუგალიის ხარისხის ინსტიტუტიდან. თუ ისინი ძვირფას ლითონებს შეიცავენ, ისინი უნდა გაიგზავნოს, როგორც დაზღვეული საქონელი. ძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული ან ძვირფასი ლითონებით გაფორმებული პროდუქტები მოითხოვს იმ ნიშანებს რომლებიც გამოყენებულია ეროვნული ჰალმარკის ბიუროს მიერ.
განყოფილება    XXI             ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
 
 
 
თავი 97                 (ერთადერთი თავი)
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
 
 
 
 
 
პორტუგალია
 
ნაწილი II:
იმპორტირებული ან ტრანზიტი მუხლების დაშვების პირობები
მიაქციეთ ყურადღება:       პორტუგალია არ აქვეყნებს II ნაწილს
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
პორტუგალია
 
ნაწილი III
სპეციალური დებულებები, საბაჟო და სხვა
 
ფორმალობები და                                 
პროცედურები
საბაჟო დეკლარაციისთვის
მცირე პაკეტების და
საფოსტო გზავნილებისთვის
       გამგზავნი ვალდებულია შეავსოს საფოსტო გზავნილის მიერ გაგზავნილი საბაჟო დეკლარაცია.
ზემოთ მოცემული ფორმა შეიცავს, კერძოდ:
       გამგზავნის და ადრესატის სახელი და მისამართი
       საქონლის აღწერა;
       საქონლის წონა და ღირებულება ვალუტაში, უშუალოდ გამოყენებული ტრანზაქციისთვის
       საფოსტო გზავნილის ოდენობა;
       ნივთის საერთო რაოდენობა;
       საქონლის წარმოშობა.
 . კომერციული ოპერაციის შემთხვევაში საბაჟო დეკლარაციას უნდა დაერთოს კომერციული ინვოისი.
. ნიმუშების, სარეკლამო პროდუქტების ან საცდელი შეთავაზებებისა ან სხვა ნაკეთობების შემთხვევაში, რომელიც არ არის კომერციული გარიგების სუბიექტი, მაგრამ განკუთვნილია ფირმისთვის, გამგზავნი ვალდებულია ასევე შეადგინოს ინვოისი, რომელშიც მითითებული იქნება «მხოლოდ საბაჟო გადასახადი»
. კერძო პირისთვის საჩუქრის შემთხვევაში, საბაჟო დეკლარაციაში თანხა სწორად უნდა შეივსოს.
. დროებითი ექსპორტის, რეექსპორტის ან დაბრუნებული საქონლის შემთხვევაში, ეს ნათლად უნდა იყოს მითითებული საქონლის გარეთ.
 . თუ საქონელი წარმოიშობა ქვეყანაში, რომლსაც ევროპის ეკონომიკურ თანამეგობრობასთან აქვს საფოსტო შეთანხმება, გამომგზავნმა უნდა დაამტკიცოს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენით: EUR 1, EUR 2 ან სერტიფიკატი ან წარმოშობის მოდელი A.
საქონლის თანმხლები დოკუმენტი განთავსებული უნდა იყოს სათავსო ჩანთაში საქონლის გარეთ. (ფოსტა).
2) საბაჟო მომსახურება ყველა გაასუფთავებს ყველა პაკეტსა და საფოსტო გზავნილს, იმ პირობით თუ:
2.1 თუ მათ ექნებათ ყველა მოთხოვნადი იურიდიული დოკუმენტაცია. როდესაც ეს არ არის დადასტურებული, ადრესატს მოეთხოვება უზრუნველყოს ის საბაჟო განბაჟების საკონსულტაციო საშუალებით. 
2.2 საქონელი გათავისუფლებულია მოვალეობებისაგან.
 
3) საქონლის იმპორტირებისას მინიჭებული უბაჟო და საგადასახადო შეღავათების პოლიტიკა განსაზღვრავს, რომ თამბაქო, ალკოჰოლი, ალკოჰოლური სასმელები, პარფიუმერია, ტუალეტის წყლები, ყავა ან ჩაი ექვემდებარება გადასახადის ან / და გადასახადების გადახდა (აქციზური გადასახადი და დღგ) , მაშინაც კი, თუ ეს საქონელი გაცვლილია ევროკავშირის ქვეყნებს შორის.
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაცულია შემდეგი პირობები, საქონელი თავისუფლდება საბაჟო გადასახადებისაგან:
3.1 ნივთი იგზავნება მხოლოდ დროდადრო გამგზავნიდან ადრესატამდე, გადასახდელი თანხის გარეშე
3.2 საქონელი განკუთვნილია ადრესატების ან მათი ოჯახის პირადი სარგებლობისათვის. საქონლის ღირებულება იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრი, არ უნდა აღემატებოდეს 45 ევროს.
3.3 ზღვარი, ქვემოთ ჩამოთვლილი იმპორტისთვის გამოიყენება ყველა ქვეყნისთვის, მათ შორის ევროკავშირის:
a) თამბაქოს (მხოლოდ ერთ-ერთი შემდეგი):
- 50 სიგარეტი;
- 25 სიგარელები ;
- 10 სიგარი;
- თამბაქოს 50 გრამი
b) ალკოჰოლის, ალკოჰოლური სასმელების, გამოხდილი სასმელების, დასპირტული სასმელების ან მსგავსი სასმელებისათვის:
- 1 ლიტრი; ან
ღვინო: 2 ლიტრი.
c) სხვადასხვა პროდუქტები (მხოლოდ ერთი შემდეგი):
- 50 გრამი სუნამო;
- 0.25 ლიტრი ტუალეტის წყალი;
- 500 გრამი ყავა;
- 200 გრამი ყავა ექსტრაქტი ან არსი;
- 100 გრამი ჩაი;
- 40 გრამი ჩაის ექსტრაქტი ან არსი.
ზემოთ ჩამოთვლილ საქონელზე დაქვემდებარებული საქონელი, რომელიც აღემატება განსაზღვრულ რაოდენობას, გადასახადებისა და მოვალეობებისგან არ არის გათავისუფლებული.
4) ავტომატური ფოსტა. ეს ხდება საბაჟო სამსახურის მიერ, თუ საქონლის საბაჟო ღირებულება არ აღემატება 500 ევროს.
4.1 ადრესატი ვალდებულია:
       რაც შეიძლება მალე, წარადგინოს საბაჟო ყველა დოკუმენტაცია, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს მასზე;
       განახორციელოს საქონლის განბაჟება, რომლის საბაჟო ღირებულება არ აღემატება
500 ევრო
საქონელი, რომელთა იმპორტირება აკრძალულია ან რომლის ყალბი დეკლარაცია ითვალისწინებს თაღლითობას საბაჟო სამსახურში ეროვნული ან სათემო კანონმდებლობის მიხედვით.
 მიაქციეთ ყურადება.: ზემოხსენებული ინფორმაცია ეხება მხოლოდ "ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობის" (EEC) ქვეყნებსა და პორტუგალიას შორის საქონლის მიმოქცევის დროს.
 
 
 
 
 
განახლება 10/2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                       
                  
 
 
 

 

წერილობითი კორესპონდენცია, თუ მისი შიგთავსი საქონელია, ასევე, ამანათი და EMS გზავნილი, სავალდებულო წესით უნდა შეიცავდეს საბაჟო დეკლარაციას (CN22/CN23).