ბრაზილია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 15 BRL;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $50;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, პორტუგალიური, ესპანური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 20 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www2.correios.com.br
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ესპანური, პორტუგალიური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 15 BRL;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $50;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 20 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correios.com.br
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 12 BRL;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა3-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,10,25 იანვარი, 4-6 მარტი, 19,21,23 აპრილი, 1 მაისი, 20 ივნისი, 9 ივლისი, 7,8 სექტემბერი, 12 ოქტომბერი, 2,15,20 ნოემბერი, 8,24,25,31 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ბრაზილიის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ყველა სპირტიანი სასმელი; მალფუჭებადი ნივთიერებები; ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები (წურბელებისა და აბრეშუმის ჭიის გარდა); უკანონო სამკურნალო საშუალებები,  ნაადრევი მშობიარობის გამომწვევი სამედიცინო პრეპარატები; ცუდი სუნის გამავრცელებელი ნივთიერებები; მცენარეები ან მათი ნაწილები; ოქრო, პლატინა, ვერცხლი, ბრინჯაო, ნიკელი; მონეტები და ბანკნოტები, აგრეთვე ნებისმიერი ფასიანი ქაღალდები წარმომდგენზე; საიუველირო ნაკეთობანი; ძვირფასი ქვები ან მათი ნაკეთობანი; ნარკოტიკები; პროპაგანდისტული პუბლიკაციები; შეურაწმყოფელი ხასიათის მქონე საგნები; ფუტკარი; ყავის ხე; შაქრის ლერწამი, კაკაოს ხე; ბანანის ხე;  ევკალიპტი; ხელბორკილები; ქიმიური პროდუქტები; საავტორო უფლებები; წიგნები; ლატარიის ბილეთები; საფოსტო მარკები; რადიოაქტიური ნივთიერებები; თამბაქოს ნაწარმი და თამბაქოს შემცვლელებისაგან დამზადებული პროდუქტები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
საქარინი და ანალოგიური ნივთიერებები (საქარინის შემცვლელები) - ადრესატისათვის ბრაზილიის ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული დეპარტამენტის მიერ გაცემული ნებართვით; სასმელების დასამზადებელი ესენციები, საღებავი ნივთიერებები, ვეტერინარული პრეპარატები, შრატები, ვაქცინები - ბრაზილიის შესაბამისი ხელისუფლების  ნებართვით; გასაგზავნი მედიკამენტები მიიღება გამგზავნის რეცეპტით, ბრაზილიელი ექიმის მიერ გამოწერილ ბლანკზე, რომელსაც აფთიაქები ღებულობენ, ექიმის გვარის, საცხოვრებელი ადგილის ან კაბინეტის, ეროვნული სამედიცინო საბჭოში მისი სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით; ცხოველები, მიკრობები, შხამიანი ნივთიერებები - აღიარებულ ლაბორატორიებსა და ინსტიტუტებს შორის გაცვლისათვის; კარტოფილი, იონჯა, სიმინდი, ხილი, ციტრუსები - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  სერთიფიკატით წარმომავლობისა და სიჯანსაღის შესახებ; ბამბა - დეზინფექციის ცნობით; მწერები, ბაქტერიები, ნიადაგი, კომპოსტი (სასუქი) სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით.


შენიშვნა: 
ბრაზილიის საფოსტო ადმინისტრაცია არ მიიღებს შეკვეთილ გზავნილებებს მონეტების, საბანკო ბილეთების,  საკრედიტო ბილეთების ან რაიმე ფასეულობების წარმომდგენზე შიგთავსით, საგზაო ჩეკების, პლატინის, ოქროს ან ვერცხლის ნაკეთობების ან ამ ლითონების დაუმუშავებელი სახით, ძვირფასი ქვების, საიუველირო ნაკეთობებისა და სხვა ფასიანი საგნების შიგთავსით.