ნიდერლანდები

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ჰოლანდიური, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს 0 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.postnl.nl
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 

 

 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, ჰოლანდიური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 2 კვირა;
üმაქსიმალური - 2 კვირა;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.internationalparceltracking.com
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 21,22,27 აპრილი, 30 მაისი, 9,10 ივნისი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი 
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ნიდერლანდების ოფიციალურ წყაროს
 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

პარაგრაფი I

 

ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

 

თავი1

 

 

ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 აკრძალული საგნები

01.01-06

 

 ყველა ცოცხალი ცხოველი,  გარდა ფუტკრებისა, წურბელებისა და აბრეშუმის ჭიისა.

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

0106.00

ფუტკრები, წურბელები და აბრეშუმის ჭია. იხილეთ ნაწილი II, § 211.

 

თავი2

 

 

ხორცი და საქონლის შიგნეულობა, რომელიც გამოიყენება საკვებად

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 აკრძალული საგნები

02.01-10

 

კონკრეტული სახეობების ხორცი და ხორცის დელიკატესები, რომლებიც წარმოშობილია იმ ქვეყნებში,  რომლებიც დასახელებულია სოფლის მეურნეობის, ბუნებისა და თევზრეწვის სამინისტროს და კეთილდღეობის, ჯანდაცვისა და კულტურის სამინისტროს მიერ.

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

ხორცი და საჭმელად ვარგისი საქონლის შიგნეულობა იხილეთ ნაწილი II, § 212.

 

თავი3

 

 

თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

03.01-06

 

ცოცხალი თევზი ნებისმიერი სახეობის.

 

0306.13

კრევეტი წარმოშობილი ისეთ ქვეყანაში, რომელიც არ წარმოადგენს ევროპული საზოგადოების წევრ ქვეყანას.

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

0306.13

კრევეტი . იხილეთ ნაწილი II, § 213.

 

0306.23

 

 

თავი 4

 

 

რძის პროდუქტები; ფრინველების კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი, ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

04.07

 

ჩიტის კვერცხები.

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

შინაური ქათმის კვერცხი. იხილეთ ნაწილი II, § 214.

 

 

"სპეციალური“ პათოგენური ნივთიერებისგან თავისუფალი კვერცხები. იხილეთ ნაწილი II, § 214.

 

თავი 5

 

 

 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

05.04

 

მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველის, ღორის, ცხვრის და ცხენის ნაწლავები, შარდის ბუშტი და  კუჭი.  იხილეთ ნაწილი II, § 212.

05.05-11

 

იხილეთ ნაწილი II, § 215.

პარაგრაფი II

 

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი6

 

 

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

06.01-04

 

მცენარეების ან მცენარეული პროდუქტების იმპორტი, რომლებიც წარმოშობილია  სოფლის მეურნეობის, ბუნებისა და თევზრეწვის სამინისტროს მიერ დასახელებულ  და განსაზღვრულ ქვეყნებში.

       

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

06.01                             ბოლქვები, ტუბერები და ღეროები, ფოთლებში ან ყვავილში. ვარდკაჭაჭას მცენარეები და ფესვები.

 

06.02                             სხვა მცენარეები, მათი მონაჭრელები და ყლორტები.

 

06.03                             მოჭრილი ყვავილები, ყვავილები და კოკრები, რომლებიც გამიზნულია ყვავილების თაგულებში ან დეკორაციების სახით გამოსაყენებლად. .

 

06.04                               დეკორატიული ფოთლები, ფოთლები, ტოტები და მცენარეთა სხვა ნაწილები, ისევე როგორც ბალახები, ხავსები და ხავსურები, რომლებიც გამიზნულია ყვავილების თაიგულებში ან დეკორაციად გამოსაყენებლად.  

 

იხილეთ ნაწილი II, § 221.

 

 

თავი7                      ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

07.01                               ზოგადად კარტოფილის ნერგები, ახალი კარტოფილი და კარტოფილის თესლუ რომელიც გამიზნულია ადამიანების საკვებ პროდუქტად ან სხვა სახის საკვებად.  

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

07.01                             კარტოფილი და კარტოფილის თესლი.

 

07.02-09                          პამიდორი, ნიორი, პრასი, წითელი კომბოსტო, თეთრი კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო,  ბიუსელის კომბოსტო, სალათა,  ვარდკაჭაჭა-ენდივი,  ვარდკაჭაჭა და სხვა ახალი ბოსტნეულობა.

 

იხილეთ ნაწილი II, § 222.

 

 

თავი 8                     საკვები ხილი და კაკალიციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

08.05-10                          ახალი ციტრუსოვანი ხილი, ყურძენი, საზამთრო, ვაშლი, მსხალი, კომში, გარგარი, ქლიავი, მარწყვი, ჟოლო და სხვა ახალი ხილიt. იხილეთ ნაწილი II, § 223.

 

 

თავი9                     ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

აკრძალულია

 

 

თავი10                   პურეული/ხორბლეული

აკრძალულია

 

 

თავი11                   საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

აკრძალულია

 

 

თავი12                    ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

12.09        1209.11-     სათესლე თესლებთან დაკავშირებით დაკავშირებით, იხილეთ ნაწილი II, § 224.

1209.99

 

12.11        1211.90       კოკაინისა და კანაბის ფოთლებთან დაკავშირებით, იხილეთ ნაწილი II, § 232 (ოპიუმი).

 

 

თავი13                   ბუნებრივი ლაკი, ხის წებო, ოსტნეულის სხვა წვენები და ექსტრაქტები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

13.01        1301.90       კანაფის ლაკი.

 

13.02        1302.11       ოპიუმი. იხილეთ ნაწილი II, § 232.

 

 

თავი14                    მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

14.04          1404.10       ქერქი (მხოლოდ) შემდეგი სახეიბებიდან: ფიჭვისებრნი არა-ევროპული ქვეყნებიდან,  წაბლის ხე ყველა ქვეყნიდანQuercus-ი   (გარდა  Quercus  suber-ისარუმინეთიდან, რუსეთიდან, კანადიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და მექსიკიდან, Populus-ი ლატინურ ამერიკული ქვეყნებიდან და  Acer saccharum-ი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

1404.10       ქერქი. იხილეთ ნაწილი II, § 225.


 

 

პარაგრაფი III                  ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი

 

თავი15                    (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია               ჰს კოდი             ¦  აკრძალული საგნები

15.01        1501.00       ღორის ქონი; ღორის სხვა ცხიმები და ფრინველის ცხიმი, გადამდნარი,გაწურული ან სითხე მოცილებული.

 

15.02          1502.00       მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის, ცხვრის ან თხის, დაუმუშავებელი ან გადამდნარი, გაწურული ან სითხე გამოცლილი ცხიმები.

¦  გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

15.02        1502.00       ცხოველური წარმოშობის ცხიმები. იხილეთ ნაწილი II, § 212.

 

 

პარაგრაფი IV                  მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

თავი16            ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტები  დამზადებული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია            ჰს კოდი             ¦  გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები 


16.01-0 1601.00

1602.10-

1602.90


ხორცი და ხორცისგან დამზადებული პროდუქტები, იხილეთ ნაწილი II, § 212.


 

16.05        1605.20       კრევეტებისთვის იხილეთ ნაწილი II, § 213.

 

 

თავი 17                    შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი 18                    კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი 19                    პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია            ჰს კოდი             აკრძალული საგნები

19.02        1902.20      მაკარონი, ფარშირებული ან ავსებული (მოხარშული ან სხვაგვარად მომზადებული).

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

19.02        1902.20      ხორცის, დამუშავებული ხორცისა და შიგნეულობის შემცველი მზა პროდუქტებისთვის.   იხილეთ ნაწილი II, § 212.

 

 

თავი 20                     მზა ბოსტნეული, ხილი, კაკალი და მცენარეთა სხვა ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 21                    სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი 22                    სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

აკრძალულია

 

 

თავი 23                    კვების მრეწველობის   ნარჩენები;  მზა  საკვები  ცხოველებისთვის

აკრძალულია

 

 

თავი 24                    თამბაქო და თამბაქოს წარმოებული შემცვლელები

სასაქონლო პოზიცია            ჰს კოდი             ¦  აკრძალული საგნები

24.01-03                        სიგარეტები და სხვა თამბაქოს პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი III.


 

 

 

პარაგრაფი V                      მინერალები

 

თავი25                    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

სასაქონლო პოზიცია            ჰს კოდი             ¦  აკრძალული საგნები

25.01-30                        იხილეთ ნაწილი III.

 

 

თავი26                    მადნები, წიდა და ნაცარი

აკრძალულია

 

 

თავი27                    მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტები. ფისოვანი მასალები, მინერალური ცვილები

სასაქონლო პოზიცია            ჰს კოდი             ¦  აკრძალული საგნები

27.01-16                        იხილეთ ნაწილი III.

 

 

პარაგრაფი VI                     ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი 28               არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

სასაქონლო პოზიცია            ჰს კოდი             ¦  აკრძალული საგნები

28.44-4 2844.10-      რადიო აქტიური ნივთიერებები და სხვა ნივთიერებები.

2844.50

 

2845.10-

2845.90

 

28.01-51                        იხილეთ ნაწილი III.

 

 

თავი 29                    ორგანული ქიმიკატები

სასაქონლო პოზიცია            ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

29.03                ქლოროფლუროკარბონები  (CFCs) და ჰალონები, წარმოშობილი იმ ქვეყანაში, რომელიც არ წარმოადგენს მონრეალის პროტოკოლის ხელმომწერ ქვეყანას.

¦  გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

ქლოროფლუროკარბონები  (CFCs) და ჰალონები. იხილეთ ნაწილი II, § 231.

  აკრძალული საგნები


29.39        2939.10-

2939.90


ნარკოტიკები როგორიცაა ოპიუმი, მორფი, კოკაინი, ჰეროინი, ჰაშიში და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, როგორიცაა ამფეტამინები, LSD, ბენზოამფეტამინები და სხვა.

  გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები 


2939.10-      იხილეთ ნაწილი II, § 232.

2939.90

  აკრძალული საგნები

29.01-42                        იხილეთ ნაწილი III.

 

 

თავი 30                    ფარმაცევტული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია            ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

30.02        3002.10-     შრატები და ვაქცინები.

3002.30

  გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

3002.10-      იხილეთ ნაწილი II, § 233.

3002.30

  აკრძალული საგნები

30.03-04                        სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტები.

¦  გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

30.03-04                        იხილეთ ნაწილი II, § 233.


 

 

თავი 31                   სასუქები

აკრძალულია

 

 

თავი 32                  სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები (სახატავი) და ლაქები; ფითხები და სხვა  მასტიკები; მელანი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

32.03-09                          ნიტროცელულოზას საფუძველზე დამზადებული საღებავი, ლაკი და სხვა ნედლეული;  ფეთქებადი ან აალებადი ნივთიერებები, მაგ: ლაქები. იხილეთ ნაწილი III.

 

 

თავი33                   ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებები; პარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის პრეპარატები

აკრძალულია

 

 

თავი 34                       საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული აგენტები, სარეცხი საშუალებები, საზეთი მასალები,  ხელოვნური  ცვილები, მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების პასტები, სტომატოლოგიური ცვილებიდა თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

აკრძალულია

 

 

თავი 35                   სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

აკრძალულია

 

 

თავი 36                ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; გარკვეული   საწვავი პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

36.01                           დენთი.

 

36.02                          მზა ფეთქებადი ნივთიერებები.

 

36.03                          ფისტონები და  დეტონირებადი საფეთქები, ელექტრო დეტონირების საფეთქები და ვაზნიანი საფეთქები.

 

36.04                          ფეიერვერკები, რადიო იზოტოპური პეტარდა და ტყვიები, სეტყვის საწინააღმდეგო და სხვა რაკეტები, ნისლის სანიშნებელი სიგნალი და სხვა პიროტექნიკური საგნები.

 

36.05                            სანთები.

 

36.06                            სხვა აალებადი და ფეთქებადი საგნები და ნივთიერებები.

 

 

თავი37                   ფოტოგრაფიული და კინემატოგრაფიული საქონელი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

37.04-06                        ნიტროცელულოზას საფუძველზე დამზადებული ფირები.

 

 

თავი38                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

38.23          3823.19     ნაზავები, რომლებიც შეიცავს ქლოროფლუროკარბონებს (CFCs) და იმ მესამე ქვეყნებში წარმოშობილ ჰალონებს, რომლებიც არ წარმოადგენენ მონრეალის პროტოკოლის ხელმომწერ ქვეყანას.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

3823.19       ქლოროფლუროკარბონები(CFCs) და ჰალონები. იხილეთ ნაწილი II, § 231.


 

 

 

პარაგრაფი VII                    პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39                   პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

39.15        3915.90      ფირების ნარჩენები ან ჯართი.

 

39.17        3917.29-     სინჯარები, მილები და სხვა.

3917.32

 

39.19        3919.10-      ფირფიტები, ფურცლები და სხვა.

3919.90

 

ნიტროცელულოზას საფუძველზე დამზადებული ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი III.

 

 

თავი 40                   რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი VII დაუმუშავებელი ტყავი და ტყავი; დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი და  აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი  საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიას ნაწლვისა)

 

თავი 41                   დაუმუშავებელი ტყავები და კანები (გარდა ბეწვეულობისა) და ტყავეულობა

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

41.01-09                        იხილეთ ნაწილი II, § 215.

 

 

თავი 42                   ტყავის საგნები; სასარაჯო და ცხენის აკაზმულობა; სამგზავრო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი კონტეინერები;

ცხოველთა ნაწლავი  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

42.01-03                        იხილეთ ნაწილი II, § 215.

42.05

 

 

თავი 43                   ქურქ-ბეწვეული  და ხელოვნური ბეწვი; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

43.01-03                        იხილეთ ნაწილი II, § 215.

 

 

პარაგრაფი IX                 ხე და ხისგან დამზადებული საგნები; ხის ნახშირი; კორპები და მისგან დამზადებული საგნები; ჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგან დამზადებული პროდუქცია; სფირიდები და წნული ნაწარმი

თავი 44                   ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

აკრძალულია

 

 

თავი 45                   კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

აკრძალულია

 

 

თავი 46                   ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

აკრძალულია

 

პარაგრაფი X                   ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო;

ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი

 

თავი 47                   ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

აკრძალულია

 

 

თავი 48                   ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

აკრძალულია

 

 


 

 

თავი 49              ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები,ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები


49.01-03

49.11


შეურაცხმყოფელი ან  ვულგარული წერილები, სხვადასხვა ნივთები, მაგ. პუბლიკაციები, რომლებიც საზიანოა ბავშვებისთვის, გარყვნილი ან ამორალური შინაარსის მქონე მასალები.


 

49.11                               დოკუმენტები ლატარიასთან დაკავშირებით, ბილეთები ან გასაჯაროებული მასალა უცხოური აზარტული თამაშების შესახებ, რომელიც ნებადართული არ არის ნიდერლანდებში (ნიდერლანდების კანონი აზარტული თამაშების შესახებ).

 

 

პარაგრაფი XI                     ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი 50                   აბრეშუმი

აკრძალულია

 

 

თავი 51                   შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

აკრძალულია

 

 

თავი 52                   ბამბა

აკრძალულია

 

 

თავი 53                   სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები.

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

53.02        5302.10      კანაფი. იხილეთ ნაწილი II, § 232 (ოპიუმი).

 

 

თავი 54                   ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფები;

აკრძალულია

 

თავი 55                   ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ბოჭკოები

აკრძალულია

 

 

თავი 56                    ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 57                   ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

                                             აკრძალულია

 

 

თავი 58                   სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები; ნაქარგები

აკრძალულია

 

თავი 59                   გაჟღენთილი, დაფარული ან  ლამინირებული  საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

აკრძალულია

თავი 60                   ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

აკრძალულია

 

 

თავი 61                   მანქანით ან ხელით ნაქსოვი   ტანსაცმელი და   მათი   აქსესუარები

აკრძალულია

 

თავი 62                   არადაზგური ქსოვის ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

თავი 63                   სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

აკრძალულია

 

პარაგრაფი XII  ეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირებიშოლტები,მათრახები     და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული და მათი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან ნაწარმი  ნივთები,

4                   ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

64.03                             იხილეთ ნაწილი II, § 215.

 

 

თავი 65                   თავსაბურავები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

თავი 66                    ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხები,   ჩხირები, შოლტები, მათრახები  და  მათი  ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 67                   დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

                                                  აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIII              ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული პროდუქტები მინა და მინის  ჭურჭელი

 

თავი 68                   ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

აკრძალულია

 

 

თავი 69                   კერამიკული ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 70                   მინა და მინის  ჭურჭელი

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIV               ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი 71                       (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

71.14        7114.00       ოქრომჭედლების და ვერცხლმჭედლების ნაკეთობები მათი ძვირფასი მეტალით დამზადებული მათი ნაწილები.

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

გამიზნულია გასაყიდად და შეფასებულია მინიმუმ : 950/1000; პლატინის შემთხვევაში, 916/1000, 833/1000 და

585/1000 ოქროს შემთხვევაში და  925/1000, 840/1000 და 800/1000 ვერცხლისთვის. იხილეთ ნაწილი II, § 242.

 

 

პარაგრაფი XV          არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი 72                   რკინა   და  ფოლადი

აკრძალულია

 

 

თავი 73                   რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

აკრძალულია

 

 

თავი 74                   სპილენძი  და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 75                   ნიკელი   და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 76                     ალუმინი და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 77                      (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

აკრძალულია

 

 

თავი 78                   ტყვია  და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 79                   თუთია და მათი ნაწარმი

აკრძალულია

თავი 80                   თუნუქი და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

თავი 81                   სხვა   კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი  და  მათი  ნაწარმი

აკრძალულია

 

თავი 82                არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           ÿ აკრძალული საგნები

82.11        8211.93       ბებუთი დანები, სანადირო დანები, ავტომატური დანები, სასროლი დანები და სხვა.

 

821194         ანალოგიური დანები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

8211.93-      იხილეთ ნაწილი II, § 251.

821194

 

 

თავი 83                   არაკეთილშობილი მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

აკრძალულია

 

პარაგრაფი XVI    მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი   და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა , მათი ნაწილები და   საკუთნოები

 

თავი 84                  ბირთვული რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

   თავი 85                   ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები; ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურამათი  ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია


 

 

 

პარაგრაფი XVII         მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, საფრენი აპარატები, მცურავი საშუალებები და ტრანსპორტთან დაკავშირებული მოწყობილობები და დანადგარები

საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი86                  რკინიგზის ლოკომოტივები ან ტრამვაის ძრავიანი ვაგონები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი ნაწილები; საგზაო დანადგარები და მოწყობილობები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (ელექტრომექანიკურის ჩათვლით) სასიგნალო მოწყობილობები

 

                                      აკრძალულია

   თავი 87                        მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, რკინიგზისა ან ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობის გარდა; მათი ნაწილები და საკუთნოები

                                           აკრძალულია

 

     თავი 88                        საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

                                        აკრძალულია


     თავი 89                      გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

                                       აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XVIII     ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი                                                     ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი90                   ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

თავი91                   საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           ÿ გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

91.13        9113.90       საათის ტყავის სამაჯურები. იხილეთ ნაწილი II, § 215.

 

 

თავი92                   მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIX                  იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                   (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           ÿ გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

93.01                             სამხედრო იარაღი.

 

93.02                             რევოლვერები და პისტოლეტები.

 

93.03-04                        სხვა ცეცხლსასროლი იარაღი, როგორიცაა შაშხანები და საფანტის თოფები.

 

93.05                             სათადარიგო ნაწილები და მათი საკუთნოები. იხილეთ ნაწილი § 251

 

 

 აკრძალული საგნები

93.06        93.06.00     ბომბები ყუმბარები, ტორპედოები, ნაღმები და სხვა საბრძოლო მასალები და ჭურვები. იხილეთ ნაწილი II, § 251.

 

 

პარაგრაფი XX                   სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი94                   ავეჯი, ლოგინი, მატრასები, მატრასების საყრდენები, დივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი ;; ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი; განათებული აბრები, განათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები;ასაწყობი შენობები

აკრძალულია

 

 

თავი95                   სათამაშოები, თამაშები და სპორტული რეკვიზიტები. მათი ნაწილები და აქსესუარები;

აკრძალულია

 

 

თავი96                   სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XXI                  ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი97                   (ერთადერთი თავი)

აკრძალულია

 

 


ნაწილი II:

იმპორტირებული ან ტრანზიტული საგნების დაშვება-არდაშვების პირობები

 

21  ცოცხალი ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები

 

211 ფუტკრები             ფუტკრების იმპორტისათვის საჭიროა იმპორტზე დაწესებული აკრძალვებისაგან გათავისუფლება, რაც შეიძლება მიღებულ იქნეს "Rijksbijenteeltconsulent"-ისაგან (ეროვნული მრჩეველი აპიკულტურის საკითხებში), Bezuidenhoutseweg 73, P.O. Box 20401, 2500 EK, ჰააგა, ტელ: (+31 70) 379 34 37.


 

212 ხორცი და საკვებად გამოყენებული ხორცის გადამუშავების პროდუქტები


საერთო წესები

 

იქიდან გამომდინარე, რომ ხორცის, ხორცპროდუქტებისა და ხორცეული დელიკატესების იმპორტი გარკვეულ რეგულაციებს ექვემდებარება, აღნიშნულთან დაკავშირებით მოქმედებს შემდეგი საერთო წესები:

 

–     პროდუქტები შემოწმებული უნდა იყოს მათი წარმოშობის ქვეყნის ოფიციალური ვეტერინარული სამსახურის მიერ ჰიგიენური ნორმების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ცხოველთა დაავადებების კუთხით;

 

–   პროდუქტები უნდა იყოს დაფასოებული და მათი ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს ჰიგიენური ნორმების სათანადოდ დაცვით;

 

–     საჭიროა პროდუქტების წარმოშობის ქვეყნის ან იმ ქვეყნის ოფიციალური ვეტერინარული სამსახურის მიერ გაცემული სერტიფიკატი, რომლიდანაც შემოვიდა მოცემული პროდუქტები (იხილეთ დანართი N1): ევროპული საზოგადოების ქვეყნების წარმოების პროდუქტებისათვის მოითხოვება ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა, ხოლო სხვა ქვეყნებში ნაწარმოები პრო პროდუქტებისათვის - ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების დამადასტურებელი ცნობა;

 

–     ხორცი, ხორცპროდუქტები და ხორცეული დელიკატესები შესამოწმებლად უნდა წარედგინოს "Rijksdienst  voode  Keuring  van  Vee  en  Vlees"-ს  (შინაური პირუტყვისა და ხორცის შემოწმების ეროვნული სამსახური).

 

სოფლის მეურნეობის, ბუნების დაცვისა და თევზრეწვის სამინისტროს და საზოგადოებრივი კეთილდღეობის, ჯანდაცვისა და კულტურის სამინისტროს შეუძლია კონკრეტული დანიშნულების პუნქტებში გასაგზავნი ხორცის, ხორცპროდუქტებისა და ხორცეული დელიკატესების იმპორტზე ზემოაღნიშნული აკრძალვებისაგან გათავისუფლებაზე ნებართვის გაცემა.

 

გამონაკლისები

 

ზემოხსენებული წესები არ ვრცელდება კერძო პირებისათვის განკუთვნილი საფოსტო გზავნილების იმპორტზე, თუ აღნიშნული გზავნილებით ხდება ევროპული საზოგადოების ქვეყნების წარმოების ხორცპროდუქტებისა და ხორცეული დელიკატესების გაგზავნა და მათი წონა არ აღემატება 5 კილოგრამს.

 

დამატებითი პირობები

 

აღნიშნული წესები მოქმედებს მიუხედავად იმ ზომებისა, რომლებიც მიღებულია ან მიღებულ უნდა იქნეს სოფლის მეურნეობის, ბუნების დაცვისა და თევზრეწვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთ ქვეყანაში გავრცელებული ცხოველთა დაავადებების ეპიდემიებთან დაკავშირებით.

 

ცხოველური ცხიმები

 

ცხოველური წარმოშობის ცხიმების იმპორტირება საწარმოო მიზნებისათვის ნებადართულია მხოლოდ სათანადო ნებართვის მქონე კომპანიებისათვის. ცხოველური წარმოშობის ცხიმების იმპორტირება ადამიანების მიერ მოხმარების მიზნით ნებადართულია მხოლოდ და მხოლოდ სათანადო დანიშნულების ქვეყნებისათვის.  

 

ყველა სხვა შემთხვევაში მოქმედებს ზემოთ მოყვანილი ხორცის იმპორტირებისათვის განკუთვნილი საერთო წესები.

 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

 

სოფლის მეურნეობის, ბუნების დაცვისა და თევზრეწვის სამინისტროში

RVV Directorate

PO Box 30724

2500 GS THE HAGUE

ტელ: (+31 70) 361 18 11

 

ან:

 

საზოგადოებრივი კეთილდღეობის, ჯანდაცვისა და კულტურის სამინისტროში

PO Box 5406

2280 HK RIJSWIJK

ტელ: (+31 70) 340 69 94


 

 

213 კრევეტები           ისეთი ქვეყნების წარმოების ან ისეთი ქვეყნებიდან შემომავალი კრევეტების იმპორტირება, რომლებიც არ წარმოადგენს ევროპული საზოგადოების ქვეყნებს, შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დამუშავებული და დაფასოებულია სოფლის მეურნეობის, ბუნების დაცვისა და თევზრეწვის სამინისტროს და საზოგადოებრივი კეთილდღეობის, ჯანდაცვისა და კულტურის სამინისტროს მიერ აღიარებული კომპანიის მიერ. აღნიშნული საქონელი ამავდროულად უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 

–     საქონელს უნდა ახლდეს გამომშვები ქვეყნის სათანადო კომპენტენციის მქონე ორგანოს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა;

 

–     საიმპორტოდ გასაგზავნად ნებართვის გაცემამდე "Regionale  Keuringsdienst  van  Waren"-ის  (საკვებისა და სხვა პროდუქტების შემოწმების რეგიონული სამსახური) მიერ უნდა მოხდეს მოცემული საქონლის ოფიციალურად აღიარებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება.

 

გამონაკლისები

 

ეს პირობა არ ეხება ისეთი ქვეყნების წარმოების ან ისეთი ქვეყნებიდან შემომავალ კრევეტებს, რომლებიც ევროპული საზოგადოების ქვეყნებს წარმოადგენს. აღნიშნული არ ეხება აგრეთვე:

–    დაკონსერვებულ კრევეტებს ან კრევეტების შემცველ დაკონსერვებულ პროდუქტებს;

 

–    პროდუქტებს, რომლებშიც კრევეტების შემცველობა 10%-ზე ნაკლებია;

 

–    "kroepoek" (თევზის კერძის ბაზისის მქონე შემწვარი საკვები პროდუქტები).


 

214 ფრინველის კვერცხი

 

შინაური ფრინველების მიერ დადებული გამოსაჩეკი კვერცხების იმპორტირება აკრძალულია, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ:

 

–    ისინი კონკრეტული ქვეყნებიდან არის შემოტანილი;

 

–    მათ თან ახლავს ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა; და

 

–    მათზე "Rijksdiens voo d Keurin va Ve e Vlees"-ის მიერ (შინაური პირუტყვისა და ხორცის შემოწმების ეროვნული სამსახური) გაცემულია შესაბამისი დეკლარაცია.

 

„სპეციალური არაპათოგენური კვერცხების“ იმპორტირება აკრძალულია, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი განკუთვნილია ფარმაცევტული წარმოებისთვის და თან ახლავს ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა.

 

 

215 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, როგორებიცაა მარჯანი, სპილოს ძვალი, კუს ბაკანი, ტყავები და

ბეწვეული, ბეწვისა თუ ტყავისაგან დამზადებული ნივთები, ტყავის ფეხსაცმელი და სხვ. 

 

საერთო წესები

 

დაშვებულია პირველ რიგში ცხოველების გარკვეული ამოცნობადი ნაწილებისა და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების იმპორტი, რომლებიც დამზადებულია დაცული და არა საფრთხის ქვეშ მყოფი ცხოველებისაგან. ეს ზომა ეფუძნება „ვაშინგტონის კონვენციის“ (CITES) დებულებებს და ევროპის საზოგადოების ფარგლებში არსებულ შეთანხმების პირობებს.

 

აღნიშნული პროდუქტების ქვეყანაში შემოტანა დასაშვებია მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენის პირობებში:

 

–    შესაბამისი წარმოშობის ქვეყნის სათანადო კომპეტენციის მქონე ორგანოს მიერ გაცემული CITES-ის ძალაში მყოფი საექსპორტო დოკუმენტი;

 

–    სოფლის მეურნეობის, ბუნების დაცვისა და თევზრეწვის სამინისტროს "Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer"-ის (ბუნების, ტყეების, ნიადაგისა და ფაუნის დაცვის დირექცია) მიერ გაცემული იმპორტის ნებართვა;

 

–     ევროპის საზოგადოების წევრი რომელიმე ქვეყნის მიერ იმპორტირებული ან დამზადებული  ცხოველების გარკვეული ამოცნობადი ნაწილებისა და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების იმპორტისთვის შესაძლებელია ზემოთ მითითებულთა გარდა კიდევ სხვა მოთხოვნებიც იქნეს წაყენებული,

 

მაგალითად:

 

()  იმ პირზე გაცემული იმპორტის განხორციელების ნებართვის ხელმოწერილი ასლი (ლურჯი ასლი), რომელსაც ეძლევა აღნიშნული ნებართვა ან იმპორტის დამადასტურებელი ცნობა, რომელშიც მითითებულია, რომ მოცემული საქონლის იმპორტირება ხდება ევროპული საზოგადოების წევრ ქვეყანაში;

 

() ევროპული საზოგადოების წევრი ქვეყნის სათანადო კომპეტენციის მქონე ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი.

 

 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

სოფლის მეურნეობის, ბუნების დაცვისა და თევზრეწვის სამინისტროში

Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer PO Box 20401

2500 EK THE HAGUE

ტელ: (+31 70) 379 29 22


 

22  მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

221  ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები


მიუხედავად იმისა, რომ მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქტების იმპორტი, რომელზეც 06.01 - 06.04 პუნქტებში იყო ლაპარაკი, პრინციპულად აკრძალული არ არის, როგორც წესი, ამ პროდუქტების ქვეყანაში შემოტანა დაშვებულია მხოლოდ წარმოშობის ქვეყნის მიერ გაცემული მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობის ან მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობისა და/ან მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების საჭიროების დამადასტურებელი ცნობის წარმოდგენის საფუძველზე, რომელიც გაცემულია იმ ქვეყნის მცენარეთა ჯანდაცვის სამსახურის მიერ, რომლიდანაც ხდება მოცემული პროდუქტების მიღება.

 

შესაბამისი ცნობის გაცემისას მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს, რომ განხილვის ობიექტი პროდუქტები არ შეიცავს არანაირ მავნე ორგანიზმებს და, ამასთანავე, იმპორტირების პირობები დაცულია.

 

გამონაკლისები

 

1. ბელგიიდან ან ლუქსემბურგიდან შემოტანილი ან იქაური წარმოშობის მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქტების იმპორტი, გარდა კარტოფილის ნერგებისა, მოჭრილი ქრიზანთემებისა და ქლიავისებრთა ნერგებისა (Pr. Avitum, Pr. Cerasus და Pr. Mahaleb ჯიშების გამოკლებით) გათავისუფლებულია მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობის წარმოდგენის ვალდებულებისაგან.

 

2. შენგენის შეთანხმების ფარგლებში გადაწყდა, რომ 1988 წლის 1-ლი იანვრიდან გაუქმებულიყო მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობები, თუ არ იქნებოდა წარმოდგენილი სხვა რაიმე სახის შეტყობინება, ზოგიერთი მცენარისა და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტისთვის, რომლებიც მონაწილეობს ნიდერლანდებსა და ბელგიას, ლუქსემბურგს, საფრანგეთსა და დასავლეთ გერმანიას (გარდა დასავლეთ ბერლინისა) შორის ურთიერტობებში.  

 

პროდუქტები, რომლებიც განხილვის საგანს წარმოადგენს:

 

–  მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული დანიშნულების მცენარეები;

 

–  ბოლქვები, ტუბერები და გაფოთლილი, მოყვავილე ან ქოთანში ჩარგული ღეროები;

 

 მრავალწლოვანი მცენარეები, გრუნტის, ბაღის, აივანზე დასარგავი ან ოთახის მცენარეები;  

 

–  ზოგიერთი სახეობის ახალი ხილი;

 

–  დასათესი თესლები, გარდა კარტოფილის თესლისა;  

 

 ზოგიერთი სახეობის მერქნიანი ხე.    

 

3. ნიდერლანდებში გაგზავნამდე ზოგიერთი მცენარე და მცენარეული პროდუქტი, რომელთა იმპორტირების ნებართვა გარკვეული არ არის, რეკომენდებულია დაუკავშირდეთ ვაგენინგენის (Wageningen) მცენარეთა პათოლოგიების სამსახურს - "Plantenziektenkundige Dienst".

 

4. როგორც წესი, ნიდერლანდებში იმპორტის განსახორციელებლად ყოველთვის მოითხოვება მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა. იმ ქვეყნების მცენარეთა დაცვის სამსახურები, რომლებიდანაც შემოდის აღნიშნული პროდუქტები, როგორც წესი, გაცნობილი არიან  არსებულ შესაბამის წესებსა და დებულებებს.

 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

ვაგენინგენის (Wageningen) მცენარეთა პათოლოგიების სამსახურში:

De Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15

 

ან:

 

PO Box 9102

6700 HC WAGENINGEN ტელ: (+31 83) 709 65 64

 

განსაკუთრებული ზომები

 

ზოგიერთი მცენარის შემთხვევაში (მაგალითად, ორქიდეები, კაკტუსები და რძიანები) გარდა ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობისა, მოითხოვება აგრეთვე დამატებითი ზომების გატარებაც. აღნიშნული ზომები ეფუძნება „ვაშინგტონის კონვენციის“ (CITES) დებულებებს და ხსენებული კონვენციის შედეგად ევროპის საზოგადოების ფარგლებში არსებულ შეთანხმების პირობებს.

 

აღნიშნული განსაკუთრებული ზომები ითვალისწინებს გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი ველური სახეობების დაცვას, რომელთა დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენის პირობებში:

 

 

  იმ ქვეყნის სათანადო კომპეტენციის მქონე ორგანოს მიერ გაცემული CITES-ის ძალაში მყოფი საექსპორტო დოკუმენტი, რომლიდანაც შემოდის მოცემული მცენარეები;

 

–     სოფლის მეურნეობის, ბუნების დაცვისა და თევზრეწვის სამინისტროს "Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer"-ის (ბუნების, ტყეების, ნიადაგისა და ფაუნის დაცვის დირექცია) მიერ გაცემული იმპორტის ნებართვა;

 

–     ევროპის საზოგადოების წევრი რომელიმე ქვეყნის წარმოშობის მქონე კულტურული მცენარეების იმპორტისთვის შესაძლებელია მოქმედებდეს სხვა დებულებები და წესები,

 

მაგალითად:

 

() იმ პირზე გაცემული იმპორტის განხორციელების ნებართვის ხელმოწერილი ასლი (ლურჯი ასლი), რომელსაც ეძლევა აღნიშნული ნებართვა ან იმპორტის დამადასტურებელი ცნობა, რომელშიც მითითებულია, რომ მოცემული საქონლის იმპორტირება ხდება ევროპული საზოგადოების წევრ ქვეყანაში;

 

() ევროპული საზოგადოების წევრი ქვეყნის სათანადო კომპეტენციის მქონე ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი;

 

(გ) მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა, რომელშიც მითითებულია, რომ ესა თუ ის კულტურული სახეობა დამაკმაყოფილებელი ფორმაა გარკვეული სახეობებისათვის.

 

222  ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვებად გამოყენებული ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები


დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

სოფლის მეურნეობის, ბუნების დაცვისა და თევზრეწვის სამინისტროში

Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer PO Box 20401

2500 EK THE HAGUE

ტელ: (+31 70) 379 29 22

 

 

მიუხედავად იმისა, რომ კარტოფილის ნერგების, ახალი კარტოფილისა და კარტოფილის თესლების  იმპორტირება პრინციპულ აკრძალვას არ ექვემდებარება, აღნიშნული პროდუქტების შემოტანა ქვეყანაში დაშვებულია მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენის პირობებში: 

 

 

1. კარტოფილის ნერგების იმპორტისათვის, რომლებიც მითითებულია ევროპული საზოგადოების ჯიშების ჩამონათვალში და რომლებიც წარმოშობით ავსტრიიდან ან შვეიცარიიდანაა, ასევე კარტოფილის სხვა ჯიშებისათვის (საკვებად ვარგისი და სხვ. ჯიშები) რომელთა წარმოშობის ქვეყნებია: ალბანეთი, ალჟირი, ავსტრია, ბულგარეთი, კვიპროსი, ეგვიპტე, უნგრეთი (უნგრეთის რესპუბლიკა), იზრაელი, ლიბია, მალტა, მაროკო, რუმინეთი, შვეიცარია, სირია, ტუნისი და იუგოსლავია:

 

(წარმოშობის ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ოფიციალური სამსახურის მიერ გაცემული მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა;

 

() იმ ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ოფიციალური სამსახურის მიერ გაცემული მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების საჭიროების დამადასტურებელი ცნობა, საიდანაც შემოდის მოცემულიპროდუქტები, თუ ის ორი ქვეყანა, რომელიც განხილვის საგანს წარმოადგენს, ერთსა და იმავე ქვეყანას არ წარმოადგენს.

 

    კარტოფილის ნერგების, ახალი კარტოფილისა და კარტოფილის თესლების იმპორტისათვის, რომლებიც შემოდის ევროპის საზოგადოების წევრი ამა თუ იმ ქვეყნიდან ან რომელიც მათი წარმოშობის ქვეყანას წარმოადგენს:     

 

–    წარმოშობის იმ ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ოფიციალური სამსახურის მიერ გაცემული მცენარის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა, რომელიც ევროპის საზოგადოების წევრ ქვეყანას წარმოადგენს;

 

–     ევროპის საზოგადოების წევრი იმ ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ოფიციალური სამსახურის მიერ გაცემული მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების საჭიროების დამადასტურებელი ცნობა, საიდანაც შემოდის მოცემული პროდუქტები, თუ ის ორი ქვეყანა, რომელიც განხილვის საგანს წარმოადგენს, ერთსა და იმავე ქვეყანას არ წარმოადგენს.

 

3. 1 და 2 პუნქტებში მოცემული დებულებები არ ვრცელდება აღნიშნულ პროდუქტებზე, რომლებიც წარმოშობით ბელგიიდან ან ლუქსემბურგიდანაა (კარტოფილის ნერგების გარდა). ამ ქვეყნებიდან იმპორტირებული პროდუქტები გათავისუფლებულია მცენარეთა ჯანმრთელობის კონტროლისაგან.

 

4. იმპორტის აკრძალვის შემთხვევებში "Wageningen Plantenziektenkundige Dienst"-ს („მცენარეთა პათოლოგიის სამსახური“) ზოგიერთ შემთხვევაში კარტოფილის ზოგიერთი ჯიშისათვის შეუძლია გასცეს აკრძალვებისაგან გათავისუფლების უფლება. შესაბამისად, რეკომენდებულია, რომ აღნიშნული პროდუქტების ნიდერლანდებში შეტანამდე დაზუსტებულ იქნეს, დაშვებულია თუ არა მათი იმპორტი მოცემულ ქვეყანაში. შესაბამისი ფაქტურას ყოველთვის თან უნდა ახლდეს მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა.

 

5. კულტურული ჯიშების გამოყვანისთვის განკუთვნილი მასალებისათვის ყოველთვის მოითხოვება იმპორტირების ნებართვა („აკრძალვებისაგან გათავისუფლება“).

 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

ვაგენინგენის (Wageningen) მცენარეთა პათოლოგიების სამსახურში:

 

 

De Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102

6700 HC WAGENINGEN

ტელ: (+31 83) 709 65 64

 

 

ახალი ბოსტნეული

 

ახალი ბოსტნეულის იმპორტირება, რომელიც განკუთვნილია პირდაპირი მოხმარებისთვის, უნდა შეესაბამებოდეს სოფლის მეურნეობის, ბუნების დაცვისა და თევზრეწვის სამინისტროს მითითებით დაწესებულ ხარისხის სტანდარტებს. 

 

 

223 ხილი და ციტრუსები


1. ეს იმას ნიშნავს, რომ მესამე ქვეყნიდან განხორციელებული იმპორტის შემთხვევაში საქონელი ტვირთის მიმღები პირისათვის ხელმისაწვდომი შეიძლება გახდეს მხოლოდ "Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees"-ის (RVV „შინაური პირუტყვისა და ხორცის შემოწმების ეროვნული სამსახური“) მიერ გაცემული „შეუსაბამობის გამორიცხვის დამადასტურებელი“ ფორმის ან, სხვაგვარად, RVV ფორმის წარმოდგენის საფუძველზე, რომელიც სათანადო წესით იქნება შევსებული შესაბამისი პირის მიერ და დასმული ექნება ნიდერლანდების საბაჟო სამსახურის ბეჭედი.

 

2. ევროპის საზოგადოების წევრი ქვეყნებიდან შემომავალი ტვირთების იმპორტირება დაშვებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ თან ახლავს იმ ქვეყნის მიერ ჩატარებული შემოწმების დამადასტურებელი ცნობა ან შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ორგანოს მიერ გაცემული მიღების დამადასტურებელი ცნობა, რომლიდანაც შემოდის მოცემული ტვირთი.    

 

გამონაკლისები

 

მე-2 პუნქტში მითითებული დებულებები არ ვრცელდება:

 

25 კილოგრამამდე წონის მქონე ტვირთის პარტიებზე, რომლებიც შეიცავს ნიმუშებს;

 

  25 კილოგრამამდე წონის მქონე არაკომერციული ხასიათის ტვირთის პარტიებზე (მაგალითად, ერთი ფიზიკური პირის მიერ მეორე ფიზიკური პირისათვის გაგზავნილი ტვირთი).

 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees

Afd. Groenten en Fruit

PO Box 30724

2500 GS THE HAGUE

 

ან

 

როტერდამის პორტის ხელმძღვანელობაში:

Havenkantoor R.V.V.

Afd. Groenten en Fruit

Marconistraat 3–11

3029 AE ROTTERDAM

ტელ: (+31 10) 425 71 00

 

1. ახალი ხილის სახეობები, მაგ., გარგარი, ვაშლი, ციტრუსოვანი ნაყოფები (გარდა ლიმონისა), ალუბალი, კომში, ატამი და ქლიავი, რომლებიც შემოდის ან წარმოშობით გახლავთ მესამე ქვეყნებიდან და ევროპის საზოგადოების წევრი ქვეყნებიდან (ბელგიისა და ლუქსემბურგის გარდა) არ არის დაშვებული იმპორტირებისთვის, თუ მათ თან არ ახლავს წარმოშობის ქვეყნის ან იმ ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ოფიციალური სამსახურის მიერ გაცემული მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა, რომლიდანაც ხდება ხილის მოცემული პარტიის შემოტანა, ამასთანავე, ცნობაში მითითებული უნდა იყოს, რომ ხილის აღნიშნული პარტია არ შეიცავს არანაირ მავნებელ ორგანიზმებს.

 

გამონაკლისები

 

2. მიუხედავად 1-ლ პუნქტში მითითებული პირობისა, შენგენის შეთანხმების თანახმად, მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა არ მოითხოვება მითითებული ახალი ხილის იმპორტირებისათვის, თუ ეს უკანასკნელი წარმოშობით შემდეგი ქვეყნებიდანაა: ბელგია, ლუქსემბურგი, საფრანგეთი და დასავლეთ გერმანია (დასავლეთ ბერლინის გამოკლებით) ან ისინი ამ ქვეყნებიდანაა შემოტანილი.  

 

დამატებითი ზომები

 

3. დამატებითი პირობების დაწესება შესაძლებელია იმ მიზნით, რომ პროდუქცია შეესაბამებოდეს სოფლის მეურნეობის, ბუნების დაცვისა და თევზრეწვის სამინისტროს მითითებით დაწესებულ ხარისხის სტანდარტებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით იხილეთ ზემოთ მოცემული 1 და 2 პუნქტები და ამ წესებისათვის დადგენილი გამონაკლისები, რომლებიც მოცემულია ნომრით 222 „ახალი ბოსტნეულის იმპორტი“. 


 

224 თესლები       1. შემდეგი ჯიშების გასამრავლებლად განკუთვნილი თესლების იმპორტი: Castanea Mill, Malus Mill, Medicago Sativa L., Pisum Sativa L., Quercus L., Rubus L. და Solanum Lycopresicum L., რომელთა წარმოშობის ქვეყანას წარმოადგენს ნებისმიერი ქვეყანა გარდა ბელგიისა და ლუქსემბურგისა, დაუშვებელია, თუ მათ ყოველ პარტიას თან არ ახლავს მცენარეთა დაცვის ოფიციალური სამსახურის მიერ გაცემული მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა ან მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების საჭიროების დამადასტურებელი ცნობა.

 

გამონაკლისები

 

2. მიუხედავად 1-ლ პუნქტში მითითებული პირობისა, შენგენის შეთანხმების თანახმად, მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა არ მოითხოვება მითითებული დასათესად განკუთვნილი თესლების იმპორტირებისათვის, თუ ეს უკანასკნელი წარმოშობით შემდეგი ქვეყნებიდანაა: ბელგია, ლუქსემბურგი, საფრანგეთი და დასავლეთ გერმანია (დასავლეთ ბერლინის გამოკლებით) ან ისინი ამ ქვეყნებიდან არის შემოტანილი.  

 

 

22მერქანი          მერქნის იმპორტირება, რომელიც შემოდის ისეთი ქვეყნებიდან, რომლებიც არ არის მითითებული იმპორტის აკრძალვის ჩამონათვალში დაშვებულია მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტების წარმოდგენის საფუძველზე:               

 

–     იმ ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ოფიციალური სამსახურის მიერ გაცემული მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა და/ან მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების საჭიროების დამადასტურებელი ცნობა, რომლიდანაც შემოდის მოცემული პარტია; ან

 

–    წარმოშობის ქვეყნის მიერ გაცემული ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა.

 

შენგენის შეთანხმების თანახმად, მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა არ მოითხოვება მერქნის იმპორტირებისათვის, თუ იგი წარმოშობით შემდეგი ქვეყნებიდანაა: ბელგია, ლუქსემბურგი, საფრანგეთი და დასავლეთ გერმანია (დასავლეთ ბერლინის გამოკლებით) ან ისინი ამ ქვეყნებიდანაა შემოტანილი.  

 

23 ქიმიური და  მომიჯნავე წარმოებათა პროდუქტები

 

231 ქლორფტორ ნახშირბადები (CFC) და ჰალონები

 

1. ისეთი მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილი ქლორფტორნახშირბადებ (CFC), რომლებიც არ წარმოადგენს მონრეალის პროტოკოლის ნაწილს, შეიძლება იმპორტირებულ იქნეს მხოლოდ იმპორტის შესაბამისი ნებართვის წარმოდგენის საფუძველზე. აღნიშნული ნებართვა გაიცემა განსახლების, განაშენიანებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ.

 

ზემოაღნიშნული ნებართვის მიღება მხოლოდ აღიარებულ იმპორტიორებს შეუძლიათ.  

 

2. ისეთი მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილი ჰალონებ, რომლებიც მონრეალის პროტოკოლის ნაწილს წარმოადგენს, შეიძლება იმპორტირებულ იქნეს იმპორტის შესაბამისი ნებართვის გარეშე 1992 წლის 01 იანვრამდე.

 

გამონაკლისები

 

3. 1 და 2 პუნქტებში მითითებული პირობები არ ვრცელდება ქლორფტორნახშირბადებსა და ჰალონებზე, რომლებიც შემოდის ევროპის საზოგადოების წევრი ქვეყნებიდან ან ეს ქვეყნები წარმოადგენს მათი წარმოშობის ქვეყნებს.    

 

 232 ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები

 

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტი დაშვებულია მხოლოდ ექსპორტის შესაბამისი ნებართვის წარმოდგენის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება იმ ქვეყნების სათანადო კომპეტენციის მქონე ორგანოების მიერ, რომლებსაც ხელი აქვს მოწერილი ნარკოტიკული წამლების ერთიან კონვენციაზე ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების კონვენციაზე, ამასთან, წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 

     საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მთავარი ინსპექტორის მიერ გაცემული იმპორტის დამადასტურებელი ცნობა;

 

   იმ ქვეყნების შემთხვევაში, რომლებიც არ წარმოადგენს ნარკოტიკული წამლებისა და   ფსიქოტროპული ნივთიერებების ერთიანი კონვენციის ნაწილს - მხოლოდ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მთავარი ინსპექტორის მიერ გაცემული იმპორტის დამადასტურებელი ცნობა.  

 

 

გამონაკლისები

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მთავარი ინსპექტორის მიერ გაცემული ექსპორტის ნებართვა და/ან იმპორტის დამადასტურებელი ცნობა არ მოითხოვება „ერთიანი კონვენციის111 ჩამონათვალში მითითებული პრეპარატებისათვის.

 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მთავარ ინსპექტორთან:

De Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid

PO Box 5406

2280 HK RIJSWIJK

ტელ: (+31 70) 340 64 23

  

233 შრატები, ვაქცინები და ფარმაცევტული პროდუქტები

  

შრატები და ვაქცინები

 

1. ადამიანებისთვის გამოსაყენებლად განკუთვნილი შრატებისა და ვაქცინების იმპორტი დაშვებულია მხოლოდ უტრეხტის "Rijksinstituut voor de Volksgezondheid"-ის (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი“) ნებართვის საფუძველზე.

 

გამონაკლისები:

 

–    ავტოვაქცინები;

 

–    ორგანოთერაპიული პრეპარატები;

 

–    ჩუტყვავილას საწინააღმდეგო ვაქცინები;

 

–    ვეტერინართათვის განკუთვნილი ტვირთები;

 

–   "Rijksinstituut  voor  de  Volksgezondheid"-ისათვის (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი“) განკუთვნილი ტვირთები;

 

        უტრეხტის "Rijks Seriologisch Instituut"-ისათვის (სეროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი“) განკუთვნილი ტვირთები.

 

2. ცხოველებისათვის გამოსაყენებლად განკუთვნილი შრატებისა და ვაქცინების იმპორტი დაშვებულია მხოლოდ აღნიშნული იმპორტზე დაწესებული აკრძალვიდან გათავისუფლების საფუძველზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს "Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees"-ის (RVV „შინაური პირუტყვისა და ხორცის შემოწმების ეროვნული სამსახური“).

 

გამონაკლსები

 

აღნიშნული იმპორტზე დაწესებული აკრძალვა არ ვრცელდება ცხოველური წარმოშობის შრატებისა და ვაქცინების იმპორტზე, რომელიც ხორციელდება ბელგიიდან ან ლუქსემბურგიდან.

 

ფარმაცევტული პროდუქტები

 

1. ევროპის საზოგადოების წევრ სხვა რომელიმე ქვეყანაში არსებული ათიაქიდან გამოგზავნილი ფარმაცევტული პროდუქტები, რომლებიც განკუთვნილია კონკრეტული კერძო პირისათვის გადასაცემად, შესაძლებელია იმპორტირებულ იქნეს შეზღუდვის გარეშე, იმ პირობით, რომ:   

 

    აღნიშნული პროდუქტების იმპორტი ხდება საფოსტო გზავნილის სახით, რომელიც განკუთვნილია პირადი მოხმარებისთვის;

 

მოცემული მედიკამენტი ან მისი პრაქტიკულად იდენტური შემცვლელი მოწონებულია ნიდერლანდებში (პარალელური იმპორტირება კერძო პირის მიერ).

 

2. ზოგიერთი ისეთი ფარმაცევტული პროდუქტი, რომლებიც არ არის ქვეყნის მიერ მოწონებული, შეიძლება ქვეყანაში შეტანილ იქნეს ისეთი პირის მიერ, რომელზეც გაცემულია შესაბამისი ნებართვა, მედიკამენტების უფროსი ინსპექტორის მიერ გაცემული წერილობითი დეკლარაციის საფუძველზე.

 

3. ისეთი ფარმაცევტული პროდუქტებ, რომლებიც არ არის ქვეყნის მიერ მოწონებული და რომლებიც არ არის განკუთვნილი ნიდერლანდების ბაზრისათვის (წარმოადგენს ტრანზიტს) ასევე შეიძლება იმპორტირებულ იქნეს ქვეყანაში.

 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

მედიკამენტების უფროს ინსპექტორთან:

Hoofdinspecteur voor de Geneesmiddelen

PO Box 5406

2280 HK RIJSWIJK

ტელ: (+31 70) 407 91 11

  

24 მონეტები და საოქრომჭედლო ატრიბუტები

 

241 კრუგერანდები და სამხრეთ აფრიკული წარმოშობის სხვა ოქროს მონეტები  

 

გამონაკლისები

 

მოცემული იმპორტის აკრძალვა არ ეხება კრუგერენდებს და და სხვა ოქროს მონეტებს, რომლებიც თავისუფალ მიმოქცევაში იმყოფება ევროპის საზოგადოების წევრ ქვეყანაში.

 

აღნიშნული იმპორტის აკრძალვა არ ვრცელდება ასევე 1986 წლის 31 ოქტომბრამდე გაფორმებული შეთანხმებების თანახმად განხორციელებულ იმპორტზე. 

 

242  საოქრომჭედლო ატრიბუტები

 პლატინის, ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობების იმპორტი საგარანტიო თანხის გადახდას მოითხოვს. მთელ რიგ შემთხვევებში, მაგალითად, თუ საქმე გვაქვს საქორწილო საჩუქართან, შესაძლებელია გამონაკლისის დაშვებაც. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ: პლატინის, ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობებისათვის გათვალისწინებულ საგარანტიო თანხებზე პასუხისმგებელ ინსპექტორს:

 

De Waarborg Platina, Goud en Zilver NV Stationsplein 9a

PO Box 1075

2800 BB GOUDA

ტელ: (+31 18) 208 93 00

  

25 იარაღი და საბრძოლო აღჭურვილობა

 

 

251 იარაღი და საბრძოლო აღჭურვილობა, აგრეთვე მათი სათადარიგო ნაწილები და აქსესუარები

 

1. აკრძალულია არასასურველი მცირე ზომის ცეცხლსასროლი და მჭრელი იარაღის შეტანა, რომლებიც ასეთად აღიარებულია იუსტიციის სამინისტროს მითითებით, კერძოდ: კასტეტები,   ხელკეტები, ღილაკიანი გასახსნელი დანები, სასროლი დანები, სანადირო დანები, ავტომატური საბრძოლო დანები, ნუნჩაკუ, მცირე ზომის სხვადასხვა სახის იარაღი, რომელიც განკუთვნილია ადამიანისათვის ტოქსიკური, ასფიქსიის გამომწვევი ან მოძრაობის უნარის დასაკარგად განკუთვნილი ნივთიერებების შესასხურებლად, შენიღბული მცირე ზომის იარაღები (რომლებიც გარეგნულად სხვა საგნები გეგონებათ) და საგნები, რომლებიც იმდენად ჰგავს იაღაღს, რომ შესაძლებელია მათი გამოყენება მუქარის მიზნით სავსებით („მაგალითად, „სათამაშოები“, რომლებიც ძალიან ჩამოჰგავს ნამდვილ ცეცხლსასროლ იარაღს).

 

2. იარაღსა და საბრძოლო აღჭურვილობასთან დკავშირებით 1986 წელს მიღებული კანონის თანახმად, ნებისმიერი იარაღი, გარდა 1-ლ პუნქტში მითითებულისა, როგორც წესი, დაშვებულია ქვეყანაში შესატანად მხოლოდ იმ ოლქის დედოფლის საოლქო კომისრის მიერ იუსტიციის სამინისტროს სახელით შესაბამისი ნებართვის თაობაზე გაცემული ბრძანების წარმოდგენის საფუძველზე, რომელშიც ცხოვრობს ნებართვის მომთხოვნი პირი (იხილეთ დანართი N 6). თითქმის ყველა შემთხვევაში აღნიშნულ ნებართვის თაობაზე გაცემულ ბრძანებასთან ერთად მოითხოვება აგრეთვე იმპორტის ნებართვაც.


 

 

ნაწილი III:

განსაკუთრებული პირობები, საბაჟო და სხვა 

 


. კაუსტიკური, გაღიზიანების გამომწვევი და სხვა მსგავსი ნივთიერებების შემცველი საფოსტო გზავნილები

აღნიშნულ კატეგორიას მიეკუთვნება შემდეგი ნივთიერებები:

 

–  მშრალი ნივთიერებები, რომლებიც ტენის შეწოვის შემდეგ კაუსტიკური ხდება;  

 

  ცრემლსადენი გაზი;

  მავნებლებთან საბრძოლველად გამოსაყენებელი კვამლის წარმომქმნელი პროდუქტები;

  გულისრევის გამომწვევი ნივთიერებები;

  ორგანული ზეჟანგები. 

 

 . საშიში ნივთიერებების შემცველი საფოსტო გზავნილები

საშიში ნივთიერებების შემცველი საფოსტო გზავნილების გაშვება აკრძალულია. საშიში ნივთიერებები განეკუთვნება ისეთი ნივთიერებების კატეგორიებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ისეთი საშიში ნივთიერებებისა და საგნების შესახებ კანონში, რომელთა გადატანა ექვემდებარება იმ რეგულაციების დებულებებს, რომლებითაც ხდება დიდი რაოდენობითა და მოცულობით არსებული საშიში ნივთიერებებისა და საგნების, აგრეთვე მათთვის განსაზღვრული პირობების მართვა (სპეციალური ეტიკეტირება და სხვ.).

 

აღნიშნულ კატეგორიებს განეკუთვნება:

 

–     ტოქსიკური და ასფიქსიის გამომწვევი, მყარი, თხევადი, გაზისა თუ ორთქლის მდგომარეობაში მყოფი ნივთიერებები, როგორებიცაა დარიშხანი, კალიუმის ციანიდი, მეთილის სპირტი, ფენოლი, მხუთავი აირი (ნახშირბადის მონოქსიდი), ნახშირბადის ტეტრაქლორიდი და ა.შ.

 

–     დაჭირხნილი აირები (აალებადი, არააალებადი და ტოქსიკური), როგორებიცაა გაზის მდგომარეობაში მყოფი ამიაკი, აცეტილენი, ჟანგბადი, ჰელიუმი, მშრალი ყინული, იფრითი და სხვა;

 

–    გათხევადებული გაზი ან დაჭირხვნის გზით გახსნილი გაზი;

 

    ნივთიერებები, რომლებიც გამოყოფს ისეთ აირებს, რომლებიც წყალთან შეხებისას აალდება;

 

–    აალებადი სითხეები და მყარი ნივთიერებები;

 

        ნივთიერებები, რომლებიც ხელს უწყობს აალებას (დამჟანგავები);   

 

–  კაუსტიკური, მჟავური და ტუტოვანი  ნივთიერებები, როგორებიცაა ძმარმჟავა, კაუსტიკური სოდა და ა.შ.;

 

 . ფეთქებადი ნივთიერებების შემცველი საფოსტო გზავნილები

საშიში ნივთიერებებისა და საგნების შესახებ კანონის დებულებათა თანახმად, ფეთქებადი ნივთიერებებისა და საგნების გადატანა საფოსტო გზავნილების სახით აკრძალულია.

 

აღნიშნული ნივთიერებებისა და საგნების ჩამონათვალში შედის:

 

        საბრძოლო აღჭურვილობა, დეტონატორები, დენთი;

 

        ფეთქებადი ნივთიერებებით დატვირთული საგნები;

 

–    აალებადი ნივთიერებები;

 

–    ნიტროცელულოზაზე დამზადებული საღებავები, ლაქები და ნედლეული მასალები;

 

–    ფისტონები, მადეტონირებელი საგნები, ფეიერვერკები და პიროტექნიკური სათამაშოები;  

 

–     ნიტროცელულოზაზე დამზადებული ფოტოფირები, წყალში გავლებული ან გაუვლები, ნიტროცელულოზაზე დამზადებული ფირის ფრაგმენტები (აცეტატზე დამაზდეებული ფირების შეტანა დაშვებულია);

 

–    ცელულოიდი. 

 

. აალებადი ნივთიერებების შემცველი საფოსტო გზავნილები

აალებადი ნივთიერებების შემცველი საფოსტო გზავნილების გაშვება აკრძალულია.

აღნიშნულ კატეგორიებს განეკუთვნება შემდეგი ნივთიერებები:

–     ჟანგბადის წარმომქმნელი ნივთიერებები, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ცეცხლის გაჩენა, როგორებიცაა ქლორის შემცველი მჟავა მარილები,  ბრომატები, პერმანგანატები, ნატრიუმის ზეჟანგი, ამონიუმის ნიტრატი, გამაუფერულებელი რეაგენტები და სხვა;  

 

 –     სითხეები, რომელთა აალების წერტილი 38.3° C-ზე დაბალია (გაზომილია დახურულ სადნობში პენსკის აპარატის გამოყენებით), როგორებიცაა აცეტონი, სპირტი, გაზოლინი, ეთერი, ლაქები, გამხსნელები, დენატურირებული სპირტი, სკიპიდარი, თიოკარბონული ანჰიდრიდი და სხვა;

 

–     ნივთიერებები, რომელთა აალებაც შესაძლოა მოხდეს ხახუნის, ტენიან გარემოში ყოფნისა და სხვათა შედეგად, როგორებიცაა ასანთი, ფოსფორზე დამზადებული პრეპარატები, ალუმინის ფხვნილი, კალციუმის კარბიდი და ა.შ.;

 

–     ნივთიერებები, რომლებმაც საერთო ჭურჭელში მოთავსებისას სხვა მსგავს ნივთიერებასთან კონტაქტში შესვლისას შეიძლება ცეცხლის წარმოქმნა გამოიწვიოს;

 

–    ცელულოზაზე დამზადებული ფოტოფირები.


 

. პოლიმერიზებადი ნივთიერებების შემცველი საფოსტო გზავნილები

 პოლიმერიზებადი ნივთიერებების შემცველი საფოსტო გზავნილების გაშვება აკრძალულია.

პოლიმერიზებად ნივთიერებებს მიეკუთვნება ისეთი ნივთიერებები, როგორებიცაა: ვინილის ქლორიდი, ციკლოპენტადიენი და სტირინი, რომელთა პოლიმერიზებაც შესაძლოა სპონტანურად მოხდეს 40° C -ზე დაბალ ტემპერატურაზე, რის დროსაც გამოიყოფა სითბო ან წარმოიქმნება სხვა სახის საფრთხეები. პოლიმერიზაცია წარმოადგენს ორი ან მეტი იდენტური მოლეკულის მიერ ახალი, უფრო მეტი მოლეკულური მასის მქონე მოლეკულის წარმოქმნას.

 

. ზოგიერთი საკვები პროდუქტის შემცველი ტვირთების ნიდერლანდებში (და ევროპის საზოგადოების წევრ სხვა ქვეყნებში) შეტანასთან დაკავშირებული აკრძალვები

ევროკავშირის მიერ გამოცემული უფრო მკაცრი რეგულაციების საფუძველზე 2003 წლის 1 იანვრიდან ევროკავშირის ქვეყნებში ხორცისა და რძის პროდუქტების იმპორტი ნიდერლანდების გავლით კიდევ უფრო შეიზღუდა. დღემდე აღნიშნული იმპორტი დაშვებული იყო იმ პირობით, რომ ხსენებული პროდუქტების შემცველი ყოველი პარტიის წონა უნდა ყოფილიყო არაუმეტეს 1 კგ წონის და გზავნილი არანაირი სახით არ უნდა ყოფილიყო კომერციული ხასიათის.

აღნიშნული ზომა ვრცელდება ხორცისა და ხორცპროდუქტების შემცველ ყველა ტვირთზე (შინაური და გარეული ფრინველის (ნანადირევის) ხორცის ჩათვლით), აგრეთვე რძისა და რძის პროდუქტების შემცველ ყველა ტვირთზე, რომელთა წარმოშობის ქვეყანას წარმოადგენს ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, გარდა დღესდღეობით დადგენილი 15 ევროკავშირის წევრი ქვეყნისა (ავსტრია, ბელგია, დანია, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, ირლანდია, იტალია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პორტუგალია, ესპანეთი, შვედეთი და გაერთიანებული სამეფო).

ზემოაღნიშნული ზომის შემოღების შედეგად 2003 წლის 1 იანვრიდან ზემოთ მითითებული პროდუქტების შემცველი ყველა ტვირთის გასაგზავნად აუცილებელია მათ თან ახლდეს ამ პროდუქტების წარმოშობის ქვეყნის ოფიციალური პასუხისმგებელი ორგანოს მიერ გაცემული ვეტერინარული ცნობა. პერსონალური იმპორტების შემთხვევაში (მომხმარებლისგან მომხმარებლის მისამართით) მოითხოვება იგივე დოკუმენტები, რაც კომერციული იმპორტის შემთხვევაში.           

წერილების შემცველი და ამანათის შემცველი საფოსტო გზავნილები, რომლებსაც თან არ ახლავს შესაბამისი ოფიციალური ვეტერინარული დოკუმენტაცია, დაექვემდებარება კონფისკაციას ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად; საბოლოოდ აღნიშნული გზავნილები ექვემდებარება განადგურებას.

იმპორტის განხორციელება დაშვებულია მხოლოდ ვეტერინარის მიერ შემოწმებისა და ნებართვის გაცემის შემდეგ. ასეთი შემოწმება დაკავშირებულია შედარებით მაღალ ფასებთან, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ბევრად აჭარბებს გზავნილის შიგთავსის ღირებულებას.  

ზოგიერთი სხვა საკვები პროდუქტის იმპორტზე დაწესებული არსებული აკრძალვები, რომელიც UPU-ს აკრძალული საგნების ჩამონათვალსა და/ან