შვედეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 1000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი1000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება შვედეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
კანაფი, კანაფის წვენი ან მისი ექსტრაქტები; აბორტისათვის გამოსაყენებელი საშუალებები; მცენარეები, მცენარეთა თესლი ან მათი ნაწილები; მიწა და ორგანული სასუქები; ცოცხალი ცხოველები (ფუტკრის, წურბელების და აბრეშუმის ჭიის ჩათვლით); ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები; ასანთი; საბრძოლო მასალები; ცივი იარაღი; ლატარიის ბილეთები, კუპონები და სატირაჟო სიები; მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები; თევზისა და რძის პროდუქტები; თხილი; ცხიმები; ჟელატინი; კაკაო; ცოცხალი ცხოველები; ნარკოტიკები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ნარკოტიკები, რომელთა შეტანა შვედეთში დაშვებულია - თუ ადრესატი აღიარებულია შვედეთის ჯანდაცვისა და სოციალური დაზღვევის ეროვნული დირექციის მიერ ნარკოტიკების იმპორტიორად და  გააჩნია ნარკოტიკების შემოტანის ყოველი კონკრეტულ შემთხვევისათვის აღნიშნული ორგანიზაციის მიერ გაცემული ნებართვა; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები - აღიარებული შვედეთის ჯანდაცვის და სოციალური დაზღვევის ეროვნული დირექციის მიერ; ცხოველთა ცოცხალი სპერმა - შვედეთის სოფლის მეურნეობის ეროვნული დირექციის ნებართვით; ფრინველის კვერცხი და თევზის ქვირითი - შვედეთის ვეტერინარული მედიცინის ეროვნული დირექციის ნებართვით; ალკოჰოლური სასმელები - თუ შემომტანი წარმოადგენს შვედეთის ღვინის მრეწველობის სამმართველოს ან  პირნი, რომელთაც აღნიშნული სამმართველო ანიჭებს შემოტანის უფლებას, ან თუ სასმელი წარმოადგენს საჩუქარს კერძო პიროვნებისადმი;  დაუმუშავებელი ოქროს ზოდები ან ოქროს მონეტები - შეტანა ნებადართულია მხოლოდ შვედეთის ბანკის ან ბაზელის საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკისათვის; საბანკო ბილეთები და მონეტები 100 შვედურ კრონაზე მეტი საერთო ღირებულებით; ფასიანი ქაღალდები (გარდა თამასუქებისა) - შეტანა ნებადართულია შვედეთის ბანკის ნებართვით; კილიტებიანი ღია საფოსტო ბარათები - მიიღება მხოლოდ დახურული კონვერტებით; რადიოაქტიური ნივთიერებები - მიიღება რადიაცისაგან დაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ნებართვის არსებობის შემთხვევაში; ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები - შემოიტანება მხოლოდ ბაქტერიოლოგიის ეროვნული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის მიერ; შაქარი - კომპეტენტური ორგანიზაციების ნებართვით; იარაღი - პოლიციის სამსახურების ნებართვით; აბორტისათვის საჭირო ნივთიერებები, შპრიცები და ნემსები - ფარმაცევტებს შორის გაცვლის წესის შესაბამისად, მხოლოდ ჯანდაცვის ეროვნული დირექციის ნებართვით; კვების პროდუქტები - კვების ეროვნული ადმინისტრაციის ნებართვით; მცენარეები და ხილი - სოფლის მეურნეობის ეროვნული დირექციის მიერ დამტკიცებული ფიტოსანიტარული სერტიფიკატით; გადაშენების ზღვარზე მყოფი ფრონველები და ცხოველები - შვედეთის სოფლის მეურნეობის ეროვნული დირექციის ნებართვით; შხამები - შეიტანება მხოლოდ ინსტიტუტებისა და  ლაბორატორიების ხელმძღვანელთა მიერ; ალაოზე დამზადებული სასმელები - კატეგორიისა და დამამზადებლის სახელის  ჩვენებით; ანტიქიმიური აპარატები და საშუალებები - ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული სამხედრო აღჭურვილობის ინსპექტირების ბიუროს ნებართვით; ფილმები - ხის ყუთებში, გარედან ფერადი ეტიკეტით "ფილმები".
 

 

 იმ შემთხვევაში, თუ ევროპული საბაჟო კავშირის არაწევრი ქვეყნიდან შვედეთში იგზავნება გზავნილი, რომლის შიგთავსის ღირებულებაც აღემატება 1500 შვედურ კრონას, მისი მიღებისას ადრესატი ვალდებულია გადაიხადოს დამატებული ღირებულების გადასახადი, გზავნილის ღირებულების 25%-ის ოდენობით.