შვეიცარია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - მოსაზღვრე ქვეყნებისთვის; 11.50 CHF + შიგთავსის ღირებულების 3%; დანარჩენი ქვეყნებისთვის: 16.00 CHF + შიგთავსის ღირებულების 3%.;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 65 CHF;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, იტალიური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.poste.ch
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 

 

 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, ესპანური, იტალიური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - მოსაზღვრე ქვეყნებისთვის; 11.50 CHF + შიგთავსის ღირებულების 3%; დანარჩენი ქვეყნებისთვის: 16.00 CHF + შიგთავსის ღირებულების 3%.;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 65 CHF;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.poste.ch
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 20 CHF/15 SDR;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 65 CHF/47.84 SDR;
    იურიდიული პირებისთვის 65 CHF/47.84 SDR;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,2 იანვარი, 19,22 აპრილი, 1,30 მაისი, 10,20 ივნისი, 1,15 აგვისტო, 16 სექტემბერი, 1 ნოემბერი, 8,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.post.ch
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება შვეიცარიის ოფიციალურ წყაროს

 

 
ნაწილი I
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული ან შესატანად   პირობითად დაშვებული     ნივთების სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
თავი 1                                                                 ცოცხალი   ცხოველები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
 01.01-06                                                                ყველა ცოცხალი ცხოველი. იხილეთ ნაწილი II, დანართი2.1
                   0106.00                                               ცოცხალი მწერები, აკვარიდები და ნემატოდები, ყველა ეტაპზე. იხილეთ                                                                                               ნაწილი II, § 2.1.3.
 
თავი 2                                                                 ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
02.01-10                                                           02.01-10                                                                  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1
 
თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   
                                                                              უხერხემლოები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები
03.01-200                                                            ყველა ასეთი პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.2.
 
                თავი 4                                                                   რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური    წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული                                                                           
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             პირობითად დაშვებული ნივთები
04.01-06                                                                კარაქი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.2.
04.01
თავი 5                                                                  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული
არაფერი
 
 
განყოფილება    II                მცენარეული პროდუქტები
თავი 6                                                                 ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეებიბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი;          
                                                                              მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ შესატანად აკრძალული ნივთები
06.01-04 0601.10-                                                 მცენარეები ან მცენარეების ნაწილები, რომლებსაც აღენიშნებათ
0106,09                                                       მავნებლების ან პათოგენური საშუალებები. ნიკოთიანთა გვარის მცენარეები მცენარეების ან ნაწილების მცენარეების ნაყოფები ქვები ან პიპებით. მცენარეები ან დეკორატიული მცენარეების ნაწილები შემდეგი თაობის:Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Malus, Prunus, Pyracantha pyrus, Sorbus, Stranvaesia.
                                                                         პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                                         სხვა ხის მცენარეები ან მათი ნაწილები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.2
 
            
თავი 7                                                                 საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და                                 
        ბოლქვნაყოფები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ შესატანად აკრძალული ნივთები
07.01 0701.10-                                                     არაევროპული წარმოშობის კარტოფილი.
0701.9007.06                                                       
პირობითად დაშვებული ნივთები
ახალგაზრდა კარტოფილის მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.4. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.2.
 
თავი 8                                                                 საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანი ან ბაღჩეული
არაფერი
 
თავი 9                                                                 ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები
არაფერი
 
თავი 10                                                                 მარცვლოვანები
არაფერი
 
თავი 11                                                                 ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო;
          სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა
არაფერი
 
თავი 12                                                               ცხიმოვანი  თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი 
        და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი
არაფერი
 
 
თავი 13                                                               ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
13.01-02 1302.11                                               ოპიუმი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.6.2..
 
 
თავი 14                                                               მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც
        სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული
არაფერი
 
განყოფილება    III                ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;
        მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
თავი 15                                                               (ერთადერთი თავი)
არაფერი
 
განყოფილება    IV                მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი;
        თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები
თავი 16                                                               ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა 
        უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები
არაფერი
 
თავი 17                                                               შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 18                                                               კაკაო და კაკაოს ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 19                                                               მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;
       საკონდიტრო ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 20                                                               ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა 
        ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები
არაფერი
 
თავი 21                                                               სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები
არაფერი
 
თავი 22                                                               უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ შესატანად აკრძალული ნივთები
22.07-08            2208.90                                    აბსენტი და აბსენტის ყველა იმიტაცია
                                                                                ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                                  ალკოჰოლი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.4.1.
 
თავი 23                                                               კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების
        მზა საკვები
არაფერი
 
თავი 24                                                              თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები
არაფერი
 
განყოფილება    V                მინერალური   პროდუქტები
თავი 25                                                               მარილი, გოგირდი; მიწა დაქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
25.01                  2501.00                                     მარილი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.5.1..
 
თავი 26                                                               მადნები, წიდა და ნაცარი
არაფერი
 
თავი 27                                                               მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი დისტილაციის                                                                                                        პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები
არაფერი
 
განყოფილება    VI               ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები
თავი 28                                                               არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი
ლითონებისრადიაქტიური ელემენტების ან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირბითად დაშვებული ნივთები
 
28.44  2844.10                                                    რადიაქტიური მასალები იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.1.6.
             2844.50
 
თავი 29                                                              
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირბითად დაშვებული ნივთები
29.39                  2939.10-                                     ნარკოტიკები, იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.6.2
                            2939.90-
 
 
თავი 30                                                               ფარმაცევტული პროდუქცია
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირბითად დაშვებული ნივთები
30.01-02 3002.10                                                  შრატები და ვაქცინები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.6.2.
 3002.90                                                    სოკოები, ვირუსები, ბაქტერიები და სხვა მსგავსი ფიტოპათოგენური  
                                                                   მიკროორგანიზმები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.6.4
.
თავი 31                                                               სასუქები
არაფერი
 
თავი 32                                                               სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათგან
წარმოებული პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა  საღებავი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი
არაფერი
 
თავი 33                                                               ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და
        ტუალეტის საშუალებები
არაფერი
 
თავი 34                                                     საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი
საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და მსგავსი ნაწარმისაძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.
არაფერი
 
თავი 35                                                     ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;     
        ენზიმები
არაფერი
 
თავი 36                                                    ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
36.01-06                                                                პროდუქტი რომელის გადაცემაც პოსტის მეშვეობით აკრძალულია.
 
თავი 37                                                    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი
არაფერი
 
თავი 38                                                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები
არაფერი
 
განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
თავი 39                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 40                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
არაფერი
 
განყოფილება    VIII               დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და
აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
 
თავი 41                                                               დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირბითად დაშვებული ნივთები
41.01-11                                                                  იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.2, დ.
 
თავი 42                                                               ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და
აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირბითად დაშვებული ნივთები
42,02-06                                                                 იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.2, დ.
 
თავი 43                                                               ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირბითად დაშვებული ნივთები
43,03-03                                                                 იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.2, დ.
 
განყოფილება    IX               ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები;
       ჩალისგან, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი;
 
თავი 44                                                               ხე და მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი
არაფერი
 
თავი 45                                                              კორპიდა კორპისგან დამზადებული ნივთები
არაფერი
 
თავი 46                                                              ჩალის, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული
       ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი
არაფერი
 
განყოფილება    X               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდის ან 
მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან დამზადებული      
ნაწარმი
 
თავი 47                                                               ხისან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);
       ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა
არაფერი
 
თავი 48                                                              ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი გულისაგან
       დამზადებული ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 49                                                              ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები,სურათები და სხვა პოლიგრაფიული  
      პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი ტექსტები და გეგმები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ შესატანად აკრძალული ნივთები
49.01-04                                                              პროპაგანდის მასალა რომლიც სავარაუდო საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს
      შიდა ან გარე უსაფრთხოებას. შეურაცხმყოფელი ნივთები. იხილეთ ნაწილი
       II, § 2.10.1.
       პირობითად დაშვებული ნივთები
      სახალხო ქურთუკები და საწარმოო სასაქონლო ნიშნები. იხილეთ ნაწილი
      II, § 2.10.2.
 
განყოფილება    XI              ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი
 
თავი 50                                                              აბრეშუმი
არაფერი
 
თავი 51                                                              მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან ნაქსოვი
       ძაფი და ქსოვილები
არაფერი
თავი 52                                                              ბამბა
არაფერი
 
თავი 53                                                              სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული
       ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები
არაფერი
თავი 54                                                             ხელოვნური ძაფები
არაფერი
 
თავი 55                                                             ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები
არაფერი
 
თავი 56                                                             ბამბა, თექა  და დაურთავი საქონელისპეციალური ნართებიბაწრები,
     თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 57                                                             ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები
არაფერი
 
თავი 58                                                             სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის  მასალები;
      მაქმანიგობელენებიგასაწყობი დეტალები; ნაქარგები
არაფერი
 
თავი 59                                                             გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი;
     ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის
არაფერი
 
თავი 60                                                             ნაქსოვინ ნაქარგი ქსოვილები
არაფერი
 
თავი 61                                                             ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი
      ნაქარგი
არაფერი
 
თავი 62                                                             ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი
      ნაქარგი
არაფერი
 
თავი 63                                                             სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი  
    ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები
არაფერი
 
განყოფილება    XII              ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები ,
ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან დამზადებული ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული ნივთები
 
თავი 64                                                             ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები
არაფერი
 
თავი 65                                                             თავსაბურავები და მათი ნაწილები
არაფერი
თავი 66                                                             ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები,
    მათრახები და მათი ნაწილები
არაფერი
თავი 67                                                              დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;
      ხელოვნური ყვავილები;
    ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
67.01-04                                                                იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.2, დ.
 
განყოფილება    XIII              ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან
         დამზადებული ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი
 
თავი 68                                                             ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური
    მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 69                                                              კერამიკული ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 70                                                              მინა და მინის აწარმი
არაფერი
 
განყოფილება    XIV              ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი
ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები
 
თავი 71                                                              (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
71.09-17                                                                 ძვირფასი ლითონებით და იმიტაციებით გაფორმებული ნივთები. იხილეთ
 
განყოფილება    XV              არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან დამზადებული ნაწარმი
 
თავი 72                                                             რკინა და ფოლადი
არაფერი
 
თავი 73                                                              რკინისა და ფოლადის ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 74                                                              სპილენძი  და მისი ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 75                                                              ნიკელი  და მისი ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 76                                                              ნიკელი  და მისი ნაწარმი
არაფერი
 
თავი 77                                                              (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის ფარგლებში
      გამოსაყენებლად)
    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 78                                                              ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები
არაფერი
 
 
თავი 79                                                              თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები
არაფერი
 
თავი 80                                                              კალა და მისგან დამზადებული ნივთები
არაფერი
 
 
თავი 81                                                              სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები
არაფერი
 
თავი 82                                                              ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი ინსტრუმენტები,
არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები  და  ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონების აგან დამზადებული მათი ნაწილები
არაფერი
 
თავი 83                                                              არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები
არაფერი
 
განყოფილება    XVI              მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრო მოწყობილობები;მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო   გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 84                                                             ბირთვული რეაქტორებიბოილერები, დანადგარები და მექანიკური  
      მოწყობილობები; მათი ნაწილები
არაფერი
 
თავი 85                                                            ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის 
ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულების და ხმის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და აქსესუარები
არაფერი
 
განყოფილება    XVII              სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან დაკავშირებული
          სატრანსპორტო მოწყობილობები.
 
თავი 86                                                             რკინიგზის  ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი  შემადგენლობა და
მათი ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის  სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და მათი  ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკურისაგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.
არაფერი
 
თავი 87                                                             ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი 
      შემადგენლობისა  და მათი ნაწილები  და აქსესუარები
არაფერი
 
თავი 88                                                             თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები
არაფერი
 
თავი 89                                                             გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები
არაფერი
 
განყოფილება    XVIII              ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,
ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები; მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 90                                                             ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,
მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ შესატანად აკრძალული ნივთები
90.01-33                                                               რადარის დეტექტორები და მინი-ჯაშუშები (მინიატურული უკაბელო
      გადამცემები). იხილეთ ნაწილი II, § 2.18.1.
              
თავი 91                                                             საათები და მათი ნაწილები
არაფერი
 
თავი 92                                                              მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
არაფერი
 
 
განყოფილება    XIX              იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 93                                                             (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ შესატანად აკრძალული ნივთები
93.01-05                                                                სამხედრო აღჭურვილობა
 
      პირობითად დაშვებული ნივთები
      მხარის ცეცხლსასროლი იარაღი (გარდა ნადირობისა და სპორტული
     ცეცხლსასროლი იარაღისა), პისტოლეტები და რევოლვერები (6.2 მმ-ზე  
     მეტი კალიბრით). სხვა საომარი იარაღები. სათადარიგო ნაწილები და
     აქსესუარები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.19.1).
 
განყოფილება   XX              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
 
თავი 94                                                              ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბისფუძეები, დივანის ბალიშები  და
მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და  სანათი  მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი  შენობები
არაფერი
 
თავი 95                                                              სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი
       ნაწილებიდა აქსესუარები
არაფერი
 
თავი 96                                                              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
არაფერი
 
განყოფილება    XXI             ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
 
თავი 93                                                             (ერთადერთი თავი)
არაფერი
            
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი II
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული ან შესატანად   პირობითად დაშვებული     ნივთების სია
 
2.1 ცხოველები და                               ხორცის და ხორცპროდუქტების, გარდა კონსერვებისა, აგრეთვე
ცხოველური წარმოშობის                              გადაუმუშავებელი პროდუქტების, როგორიცაა ტყავი, ჯაგარი,
პროდუქტები                                      ბრჭყალები, და ძვლები, ბრჭალებიანი და ჩლიქოსანი ჯისების იმპორტირება აკრძალულია აფრიკიდან და აზიიდან, თურქეთიდან, ყოფილი საბჭოტა კავშირის ქვეყნებიდან, ხოლო ღორის ჯიშები ასევე აკრძალულია ესპანეთიდან, პორტუგალიიდან და სარდინიიდნ
 
2.1.2 ქვემოთ მოყვანილი ცხოველებისა და ცხოველური პროდუქტების იმპორტირება შესაძლებელია მხოლოდ ვეტერინარული ვეტერინარული სამსახურის მიერ გამოცემული იმპორტის ლიცენზიით, CH-3087 LIEBEFELD (ფაქსი: (+41 31) 970 85 22)
 
(A) ცოცხალი ცხოველები:
- ფუტკარი;
- ამფიბიები;
- ადამიანთა მოხმარებისთვის განკუთვნილ კიბოსნაიერები, მოლუსკები და ეჩინოდერმატები;
- ძუძუმწოვრები, გარდა შიდა კატის, ოქროფერი რეტრევიერის ზღვის გოჭების, თაგვების და ვირთხებსა, რომლებიც განკუთვნილია ლაბორატორიებში გამოსაყენებლად ან საკვებად.
 
- ფრინველები (გარდა კანარისტებისა)
ცოცხალი გადამზიდავი მტრედი შემოიფარგლება სპეციალური სალიცენზიო პირობებით ფედერალური არმიის საკომუნიკაციო ოფისის, CH-3003 BERNE და ფედერალური ვეტერინარული ოფისის, CH-3097
LIEBEFELD. ამ სახის საქონელი, რომელსაც არ აქვს თანდართული საბაჟო ლიცენზია, ამოღებულია საბაჟოზე და გადაცემულია ზემოაღნიშნული უფლებამოსილება;
 
- თევზი (გარდა ორნამენტული თევზისა);
-რეპტილიები
შენიშვნა: 1993 წლის 3 მარტის კონვენციის დებულებები ველურ ფაუნასა და ფლორას (ვაშინგტონის კონვენციის) გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ, ასევე იმპორტისათვის ასევე გამოიყენება ცხოველთა და ცხოველების დაცვის შესახებ ნადირობისა და ცხოველთა დაცვის კანონმდებლობის დებულებები. მხოლოდ მცირე ცოცხალი ცხოველები (გარდა ძაღლებისა, რომლებიც გამონაკლისის გარეშე აკრძალულია) შეიძლება იმპორტირებული იქნეს. ასეთ შემთხვევაში, დაცული უნდა იყოს ცხოველთა დაცვის კანონმდებლობაში სატრანსპორტო რეცეფციების დებულებები.
 
ცოცხალი ცხოველების ტრანსპორტირება მიიღება შემდეგ პირობებით:
"გამოყენება უნდა მოხდეს შესაბამისი კონტეინერების, კრატებისა და ქეისები, რომლებიც უნდა იყოს სუფთა და ტევადი. ცხოველები უნდა იყვნენ მოთავსებული ამ რეზეერვარებში ისე, რომ ისინი არ განიცდიდნენ ტანჯვას, სივრცის, საკვების ან ჰაერის ნაკლებობას ან შეიძლება მათი სხვა საფოტო ნივთები დაზიანდეს. მუყაოს კოლოფები, სიგარის ყუთები, პატარა კალათები და ა.შ., რომლებიც არ იძლევიან შიგნით დანახვის საშაკება ან არ გააჩნიათ საკმარისი საჰაერო წყარო არ დაიშვებიან. ყოვლი ამანათი რომლსაც გადააქვს ცოცხალი ცხოველი უნდა იყოს წერილობითი შტამპით დამოწმებული „Animaux vivants" (ცოცხალი ცხოველები) და უნდა გამოიგზავნოს ექსპრესის საშუალებით  და როგორც სერიოზული ნივთი.
 
(ბ) ხორცი და ხორცის პრეპარატები:
 
ცხენის ხორცის, ძროხის, ცხვრის ხორცის, ღორის ხორცი, ღორის და არტიდოქტილა წარმოშბის ნებისმიერ სხვა ადგილიდან და არა 2.1.1-ში ;
 
- კურდღელი, კურდღლის ხორცი და ხორცის პრეპარატები, შინაური ფრინველი, (კურდღელი, დათვი, მარმოტი და თამაშის ფრინველები), თევზი, ბაყაყები, კიბოსნაირები, მოლუსკები და ეჩინოდერმატები;
 
- საშარდე მილები და ნაწლავებიი ძეხვეულის მომზადებისთვის
- ცხოველური საკვები (მაგ. კატა და ძაღლის საკვები)
 
შენიშვნა: ამანათები ევროპიდან რომლებიც აღემატებიან 10 კგ-ს გათავისუფლებული არიან იმპორტის ნებართვისაგან (სხვა ფედერალურ ოფისებში მოქმედი ნებართვების გათვალისწინებით).
 
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები სახეობის დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად, როგორიცაა დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვეული, ქვეწარმავალი ტყავი, სპილოს ძვლის ჭურვები, ზოოლოგიური პროდუქტები, ბუმბული და ტანსაცმელი
 
(ე) ცხოველური სპერმა და განაყოფიერებული კვერცხები
 
ლიცენზიის მისაღებად იმპორტიორი ინფორმირებული იქნება იმპორტის პირობებზე (მაგალითად, ვეტერინარული სერთიფიკატების, საექსპორტო დეკლარაციების და შინაგანი ვეტერინარული კონტროლის შესახებ შვეიცარიის საბაჟო სამსახურში). ცოცხალი ცხოველებს უნდა თან ახლდნენ დოკუმენტისა და სახეობების ზუსტი სახელით. უფრო მეტიც, იმპორტიორმა უნდა აცნობოს მის მიმწოდებელს ცხოველების იმპორტის პირობებისა და ნაკეთობების გამოყენების შესახებ, რისთვისაც აუცილებელია ნებართვა.
 
2.1.3 ცოცხალი მწერები, აკარიდას და ნემატოდებს თან უნდა ახლდეს სოფლის მეურნეობის ფედერალური ქარხნის, მცენარეთა სერტიფიკაციისა და დაცვის განყოფილების, CH-3003 BERNE- ს მიერ გაცემული ნებართვა.
 
2.1.4 კერძო პირების მიერ მიერ შვეიცარიაში კერძო პირებისთვის გაგზავნილი კარაქის შემოტანა შესაძლებელია მხოლოდ 500 გ-მდე. აკრძალულია კომერციულ ბაზაზე კარაქის ყველა იმპორტი.
 
2.2 მცენარეები და                               2.2.1 ტყის ნარგავები ან მათი ნაწილები, გარდა "აკრძალული
მცენარეული                                                 "აკრძალული მუხლებში" აღნიშნულ შემთხვევებშისა,
პროდუქტები                                      ექვემდებარება სოფლის მეურნეობის ფედერალური ქარხნის, ქარხნის სერტიფიკაციისა და დაცვის განყოფილების, CH-3003 BERNE- ს ავტორიზაციის წესს.
                                                                      
                                                                       2.2.2 კარტოფილის ნერგების იმპორტირება ექვემდებარება სოფლის მეურნეობის ფედერალურ ოფისს, საველე კულტურების განყოფილებას, CH-3003 BERNE- ს ავტორიზაციას.
2.3 ცხოველური ან
მცენარეული ცხიმები
და ზეთები
 
 
2.4 მომზადებული საკვები                  2.4.1 ალკოჰოლური სასმელების იმპორტსაწინააღმდეგო
 პროდუქტები; სასმელები,                  რომელიც არ იწონის 5 კილოგრამზე მეტს, გაეგზავნება კერძო
 ალკოჰოლური სასმელები                   პირს და შეიცავს ეთილის სპირტს, მიუხედავად მისი
 და ძმარი; თამბაქო და                        ალკოჰოლის პროცენტული შემცველობისა ნებადართულია
 თამბაქოს შემცვლელი                        იმპორტისთვის იმპორტის გადასახდელის, საბჭოს მიერ
 ნივთიერებები                                    მიერ დაწესებული იმპორტის გადასახდელისა დამონოპოლიური მოსაკრებლის გადახდის გარეშე.
                                                           მიუხედავად ამისა, ალკოჰოლური შემცველობის სპირტები (სპირტი, ესენციები, აპერტიფები, ლიქიორები და სხვ.) რომელთა ალკოჰოლის შემადგენლობა წარმოდგენს 75%-ზე მეტს შეიძლება შემოტანილ იქნას მხოლოდ კერძო პირების მიერ მხოლოდ ფედერალური ალკოჰოლური საბჭოს სპეციალური ნებართვით.
                                                                                       
                                                                                        ალკოჰოლი მიმართა ფედერალურ ალკოჰოლურ საბჭოს, P.O. ყუთი, CH-3000 BERNE 9, აღიარებულია სპეციალური ნებართვის გარეშე.
 
 
 
2.5 მინერალები                                  შესაბამისი სპეციალური ნებართვა (Salines du Rhin, CH–4133 SCHWEIZERHALLE, or Canton of Vaud Finance Department, Régale des sels, CH–1000 LAUSANNE) საჭიროა მარილების მონოპოლიური ნივთიერებების შემცველი ყველა მარილების, პროდუქტებისა და ნარევების შემცველი ნივთიერებების შემოტანაზე.
 
 
 
2.6 ქიმიური ან მოკავშირე                             2.6.1 რადიოაქტიური ნივთიერებების იმპორტირება
მრეწველობის                                      ექვემდებარება ავტორიტეტს ფედერალური საზოგადოებრივი
პროდუქცია                                            ჯანდაცვის ოფისიდან, რომელიც მხოლოდ იმ შემთხვევაშია
შესაძლებელი, თუ განმცხადებელი გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს და თუ მისი საწარმო აკმაყოფილებს სამართლებრივ მოთხოვნებს.
2.6.2 ნარკოტიკული ნივთიერებების ან ნარკოტიკული პრეპარატების იმპორტი ან ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი სპეციალობები ექვემდებარება ფედერალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოფისის, ფარმაცევტულ და ნარკოტიკების სამმართველოს, CH-3001 BERNE (ტელ (+41 31) 911 01 45) გაიცემა იმ პირებზე დაკანტონის ჯანდაცვის ორგანოების მიერ სათანადოდ უფლებამოსილ კომპანიებზე.
 
ასეთი პროდუქტები მხოლოდ დაშვებულია დაზღვეული წერილით ან საფოსტო გზავნილების სახით. ნივთები რომლთან არ ახლავთ თან იმპორტის ლიცენზია გადაეცემული იქნება შევეიცარიის საპოსტო ოფისების მიერ, შესმოსვლის წერტილში შემდგომი გამოკვლევისთვის. საბაჟო დეპარტამენტის გენერალური დირექტორატის მიერ CH-3003 BERNE- ის მიერ უფლებამოსილი საბაჟო სამსახურების მეშვეობით შესაძლებელია მხოლოდ ნარკოტიკების იმპორტირება, ექსპორტირება და ტრანზიტი. 
 
ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე კანონი ვრცელდება შემდეგი პროდუქტებზე:
(a) პირველადი პროდუქტები:
I. ოპიუმი;
II. ყაყაჩოვანი ნატეხი, რომელიც გამოიყენება ამ ნივთიერების (ბ), I, (გ) ან "დ" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ნივთიერებების ან პრეპარატების წარმოებისათვის;
(დ) ქვეპუნქტი;
III. კოკას ფოთლები;
IV. ჰემპი
 
(ბ) აქტიური კომპონენტები:
I. ოპიუმის ფენანტერნ ალკალოიდები და მათი წარმოებულები და მარილები, რაც დამოკიდებულია დამოკიდებულებაზე (ნარკომანია);
II. ეკოგონური და მისი წარმოებულები და მარილები, რომლებიც იწვევს დამოკიდებულებას;
III. ფისები ჰემპის ჯირკვლებიდან.
 
 
გ) სხვა ნივთიერებები, რომლებიც აღწერილია (ა) და (ბ) ქვეპუნქტებში მსგავსი ეფექტის მქონედ.
დ) პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს (ა), (ბ) და (გ).
 
ამ კანონის მიზნებიდან გამომდინარე, ნარკოტიკულ ნივთიერებებად განიხილება:
(ა) ჰალუცინაგენები, როგორიცაა ლიზერგიული მჟავა (LSD 25) და მესკალინი;
(ბ) ცენტრალური ნერვული სისტემის სტიმულატორები ამფეტამინის მსგავსი ეფექტებით;
(c) ნებისმიერი სხვა ნივთიერება, რომელიც ეფუძნება (ა) და (ბ) ქვეპუნქტებში აღნიშნული ნივთიერებების მსგავსია;
(დ) (ა), (ბ) ან (გ) მითითებულ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები.
 
2.6.3 ადამიანური მედიცინაში გამოყენებული შრატებს და ვაქცინებს თან უნდა ახლდეს ფედერალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოფისის, P.O. BOX 2644, CH-3001 BERNE  და სპეციალური თანმხლები სერთიფიკატი.
 
ვეტერინარულ გამოყენებასთან დაკავშირებული შრატების
 და ვაქცინების იმპორტირება ექვემდებარება სერტიფიკატის წარმოებას ვირუსოლოგიისა და იმუნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ მოწოდებული სპეციალურ ფორმას, CH-3147 MITTELHÄUSERN.
 
2.6.4 სოკოების, ვირუსების, ბაქტერიების და სხვა მსგავსი ფიტოპათოგენური მიკროორგანიზმების კონგრესს თან უნდა ახლდეს სოფლის მეურნეობის ფედერალური ქარხნის, მცენარეთა სერტიფიკაციისა და დაცვის განყოფილების CH-3003 BERNE- ს მიერ გაცემული ნებართვა.
 
 
 
2.7 პლასტმასები და
მათი ნაწარმი;
რეზინი და მისი
ნაწარმი                                                       
 
2.8 ღეჭვა და ტყავი,
ბეწვი და მისი ნაწარმი;
 სავარჯიშო და
სატრანსპორტო საშუალება;
 მგზავრობის საქონელი,
 ჩანთები და მსგავსი
 კონტეინერები;
 ცხოველთა ნაწლავები
 
2.9 ხე და ხეების ნაწილები;
 ხის ნახშირი;
კორპის და კორპის ნაწარმი,
ესპარტო და  ჯამები
მწარმოებლები
 
2.10 ხის ან სხვა ბოჭკოვანი                           2.10.1 აკრძალულია პროპაგანდისტული მასალის იმპორტი
 ცელულოზის მასალა                          რომელიც სავარაუდოდ საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს შიდა-
ქაღალდის ან მუყაოს                           გარე უსაფრთხოებას, დამოუკიდებლობას, ნეიტრალიტეტს,
ნარჩენები და ჯართი;                      და სხვაქვეყნებთან და პოლიტიკურ ინსტიტუტებთან
ქაღალდი და მუყაო                                       ურთიერთობას
და მათი ნაწარმი                                
აკრძალულია (იმპორტი და ტრანზიტი) ნებისმიერი სახეობის ნივთებისა, რომლებიც შეიცავს შეურაცხმყოფელ კონტექსტს ან ან უზნეო ბუნებს ნახაზებს ან წარწერებს
 
2.10.2 იარაღისა და სასაქონლო ნიშნის დაცვის მიზნით, არ არის ნებადართული რეკონსტრუქცია კონფედერაციის იარაღის ან კანტონების კომერციულ მიზნებზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი საქონლისათვის ან მათ შეფუთვაზე წამოდგენილის.
 
ეს ასევე ეხება ნებისმიერ მითითებას, რომელიც ეხება ამ იარაღს ან მის ნაწილს. ასევე აკრძალულია რაიონების, კლუბებისა თუ კომუნის სიმბოლოების ან ემბლემების გამოყენება, ასეთმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქციის გეოგრაფიულ წარმოშობაში შეცდომის დაშვება.
 
უფრო მეტიც, აკრძალულია წარმოშობის პროდუქციის ყალბი ინდიქატორებით (ქვეყნის, რეგიონის ან დასახლებული პუნქტის დასახელება) დანიშვნაა, მათი რეპუტაციის გამო.
 
ასევე აკრძალულია წითელი ჯვრის ემბლემის ან სიმბოლოების არასანქცირებული გამოყენება, რომელიც შეიძლება შეშლილი იყოს იყოს ემბლემაში, ასევე აკრძალულია "წითელი ჯვრის" ან "ჟენევის ჯვრის" სახელის გამოყენება.
 
2.11 ტექსტილი და
ტექსტილის ნაწარმი
 
2.12 ფეხსაცმელი,
თავსაბურავები, ქოლგები,
მზის ქოლგები,
სავარძლები, მათრახები
შტრიხები, ბუმბულისგან
დამზადებული ნივთები
და მათი ნაწილები;
ხელოვნური ყვავილები;
ადამიანის თმია და
მისგან დამზადებული
ნივთები
 
 
2.13 ქვის, თაბაშირის,
 ცემენტის, აზბესტის,
მიჭის ან მსგავსი მასალები:
კერამიკული პროდუქტები;
მინა და მინის ნაწარმი
 
2.14 ბუნებრივი ან                               2.14.1 ძვირფასი ლითონებით დამზადებული ნივთების
კულტივირებული მარგალიტი,            იმპორტირება, მათ შორის, საათების ჩათვლით და მოოქროვილი
ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი                   და იმიტირებული ნივთების იმპორტი, რომლებიც
ქვები,                                                  უზრუნველყოფენ მათ უნდა აკმაყოფილებდნენ 1993 წ 20 ივნ.
ძვირფასი მეტალები,                           ფედერალური კანონის დებულებებს ძვირფასი ლითონებისა და
ლითონები                                                 მასალების წარმოების ზედამხედველობის შესახებ.
ძვირფასი ლითონები და                     ძვირფასი ლითონების ცენტრალური ბიუროს, CH-3003 BERNE        
მათი ნაწარმი;                                     შეუძლია დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება ამ საკითხზე.
იმიტაციური სამკაულები;
მონეტები                                            ძვირფასი ლითონებით დამზადებული ნივთების იმპორტის დეკლარაციები, მოოქროვილი ნივთები და იმიტაცია საბაჟო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ინფორმაციასთან ერთად უნდა შეიცავდეს:
                                                          
                                                           - საგნების ზუსტი ჩამონათვალი, მათი რიცხვისა და ბუნების მითითება;
 
                                                                       - ზემოთ მოყვანილი კანონის დებულებით გათვალისწინებული ნივთების მითითება (ნივთების აღწერა, მათი ძვირფასი ლითონის შემცველობის მითითება და წარმოებული პროცესის წარმოებული პროცესის გამოყენება);
                                                                      
                                                                       - ნიშანთა რიგის ნომერი, თუ საქონელი მოდის ერთი მწარმოებელისგან
 
2.15 რკინის ლითონებისა და საბაზო ლითონების ნივთები
 
2.16 მანქანები და მექანიკური ტექნიკა; ელექტრო მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერები და
რეპროდუცირები, სატელევიზიო გამოსახულება და ხმოვანი ჩამწერები და რეპროდუცირები და ასეთ
ნაწილების ნაწილები და აქსესუარები
 
2.17 სატრანსპორტო მოწყობილობა
 
2.18 ოპტიკური,                                   2.18.1 სარადარო დეტექტორები, რომლებიც გაფრთხილებას
ფოტოგრაფიული,                                იძლევიან სარადარო ოპერირების სიჩქარის
კინემატოგრაფიული,                          არსებობის შესახებ, ჩამოართვეს და გადასცემენ შესაბამის
საზომი,                                               უფლებამოსილებას. მინი-ჯაშუშები (მინიატურული უსადენო
შემოწმება, ზუსტი,                              გადამცემები) ჩამორთმეული და გადაეცემა ფედერალური
სამედიცინო ან ქირურგიული              საზოგადოებრივი პროკურატურის დეპარტამენტს
ინსტრუმენტები და                             გადაწყვეტილების მისაღებად.
აპარატი; კედლის
და მაჯის საათები;
მუსიკალური
ინსტრუმენტები და
მისი ნაწილები
და აქსესუარები
 
2.19 იარაღი და საბრძოლო                  2.19.1 ომი მასალა აღიარებულია მხოლოდ ფედერალური  
მასალა; ნაწილები                               სამხედრო დეპარტამენტის სამდივნო გენერალური სამდივნოს  
და აქსესუარები                                  გენერალური დირექტორის, CH-3003 BERNE- ის სამრეწველო პალატის, CH-3003 BERNE- ის ლიცენზიის წარმოდგენის შემდეგ; თუ ტვირთის მიწოდება არ არის გათვალისწინებული ფედერალური სამხედრო დეპარტამენტის, მისი არმენთა ჯგუფის ან ფედერალური შეიარაღების ქარხნების მიერ.
 
                                                           2.19.2 საჰაერო ხომალდის (გაზის ნიღბები, პირის ღრუს სუნთქვის აპარატი და სხვ.) დაცვის ნებისმიერი სახის მოწყობოლებიბის დ საშუალებების იმპოტი შესაძლებელია მხოლოდ ფედერალური სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტის, CH-3003 BERNE- ის მიერ გაცემული ლიცენზიის პრეზენტაცის თანხლებით.
 
 
 
2.20 სხვადასხვა                                  2.20.1 ლატარიების, ლატარიის რეკლამა, ლატარიის
წარმოების ნივთები                             ბილეთები, ლატარიის სტაბილებისა და გამარჯვების ნომრების სიები, აგრეთვე მსგავსი ოპერაციების, კერძოდ "ჯაჭვის" ტვირთების და ნებისმიერი ამ სახის ნივთების იმპორტი ნებადართულია თუ გამგზავნი ადასტურებს, რომ ლატარიის უფლებამოსილებაა.
2.21 ხელოვნების ნიმუშები,
კოლექციონირების ნივთები
და ანტიკვარიატი
                                                          
                                                                      
 
 
 
ნაწილი III
სპეციალური დებულებები, საბაჟო და სხვა დებულებები
 
3.1 საბაჟო                                                    შემდეგი ინფორმაცია უნდა მიეთითოს:
დეკლარაციები
შედგენა                                             - საქონლის დანიშნულება;
 
- მთლიანი და წმინდა წონა (ან სტატიების რაოდენობა, მაგალითად საათები);
 
- რეალური ღირებულება (ინვოისის ფასი დისპეტჩერიზაციის ადგილზე) და სატრანსპორტო ღირებულება შვეიცარიის საზღვართან
 
- საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;
 
- გაგზავნის თარიღი, გამგზავნის ხელმოწერა და მისამართი.
 
-როგორც ზოგადი წესი, საბაჟო დეკლარაციები უნდა გაკეთდეს წერილობით და ხელმოწერილი მელნით ან წაუშლელი კალმით
 
3.2 ჩვეულებრივი ან                        გამომგზავნებმა უნდა შეიტანონ ინვოისის ასლი იმ საფოსტო
საკონსულო ინვოისების                 დოკუმენტებთან, რომლებიც თანახლავს საქონელს იმ პირობით, თუ ეს
და ა.შ. ჩასმის საჭიროება                შედგენა არის ჩვეულებაზე დაფუძნებული.
 
3.3 წარმოშობის                               საფოსტო დისპეტჩერიზაციის ნოტას უნდა დაერთოს წარმოშობის
სერტიფიკატებიs, იმპორტის         სერტიფიკატი, საქონლის მიმოქცევის სერტიფიკატი ან იმპორტის ლიცენზია.
ნებართვებიs და სხვა                       უგუნურია ამ დოკუმენტების ამანათებში ჩასმა, რადგან მხოლოდ ამანეთების
დუკომენტების                                ნაწილი იხსნება საბაჟო კლირენსით.
დართვის საჭიროება
 
3.4 სერთიფიკატების,                                  საფოსტო დისპეტჩერიზაციის ნოტას უნდა დაერთოს წარმოშობის
იმპორტის ნებართვების                 სერტიფიკატი, საქონლის მიმოქცევის სერტიფიკატი ან იმპორტის ლიცენზია.
და ა.შ ჩასმის საჭიროება                       უგუნურია ამ დოკუმენტების ამანათებში ჩასმა, რადგან მხოლოდ ამანათები
ნაწილი გაიხსნება საბაჟო შემოწმებისას
 
 
3.5 საბაჟო ორგანოების                   განსხვავება უნდა მოხდეს საბაჟო მოსაკრებლის გადახდისა და
საფოსტო გზავნილების                  კონფისკაციისთვის გარანტიის სახით.
ჩამორთმევის შესახებ
დებულებები მათი                          "1925 წლის 1 ოქტომბრის ფედერალური საბაჟო აქტის საფუძველზე,
შინაარსის ცრუ                                კონფედერაციას აქვს კანონიერი ყადაღა, რომელიც ცნობილია როგორც საბაჟო
დეკლარაციის შედეგად                  გადასახადში, იმპორტის შესახებ ნებისმიერი სახის საქონლის შესახებ.
                                                           საბაჟო გადასახდელების, აგრეთვე სასამართლოების, ხარჯების, საბაჟო წესების გამოყენების, საფასურის, ჯარიმებისა და ხარჯების ანაზღაურების საფასურის გადახდა საბაჟო ორგანოების მიერ სხვა სამთავრობო უწყებებთან დაკავშირებული დებულებით.საქონლის ცრუ დეკლარაციის შედეგად საბაჟო სამართალდარღვევების ან სხვა რეგულაციების დარღვევის შემთხვევაში საბაჟო ორგანო უფლებამოსილია გააგრძელოს საჩივარი დეკლარაციის ავტორის (ტვირთგამგზავნის) წინააღმდეგ და შეინარჩუნოს საბაჟო ექსპერტიზა.მათ შეუძლიათ გაათავისუფლონ საქონელი, თუ ტვირთგამგზავნი ან ტვირთმიმღები წარმოადგენს ადეკვატური სანდოობის მტკიცებულებას, რომლის ოდენობაც საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილია ნებისმიერი სახის ჯარიმის დასაკმაყოფილებლად, რომელიც შეიძლება გაწეული იქნეს გაწეულ ხარჯები. ასეთ შემთხვევებში საქონელი უბრუნდება საფოსტო სამსახურებს მასზე დაკისრებული თანხის გადახდის შემთხვევაში, თუ იგი არ არის სავალდებულო, როგორც მტკიცებულება სასამართლო სამართალწარმოებაში.თუ საბაჟო გამგეობის მიერ არ არის გადახდილი თანხები, გირაოს (ამოღებული) შენახვის შედეგად მიღებული საქონლის ღირებულება რეალიზდება კანონის დებულებების შესაბამისად.საბაჟოზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულების შედეგად მიღებული ნებისმიერი ნამეტი, რომელიც წარმოიშობა საწარმოში ჯარიმის გადახდის შემეგ დაუბრუნდება უფლებამოსილი პირის მფლობელობაში. საქონლის ან საფოსტო გზავნილების ჩამორთმევა მოხდება იმპორტის, ექსპორტის ან ტრანზიტის შეზღუდვის ან აკრძალვის დარღვევის შემთხვევაში. შესაბამისად, საფოსტო გზავნილები (ჩვეულებრივი ან რეგისტრირებული წერილები, დაზღვეული ნივთები და საფოსტო პარკები) შეიძლება ჩამორთმეული იყოს საბაჟო საშუალებებით, მათი შინაარსის ყალბი დეკლარაციის და იმპორტთ აკრძალული ნივთების შემთხვევაში.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

გზავნილებს დამისამართებულს - Campione d’Italia, Italy, უნდა მიენიჭოს საფოსტო ინდექსი 22061 და გაიგზავნოს იტალიაში (საფოსტო ადმინისტრაცია Poste Italiane S.p.A), ნაცვლად შვეიცარიისა .