ბელგია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 

საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ჰოლანდიური, გერმანული, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.bpost.be
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, ჰოლანდიური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 

ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.bpost.be
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 22 აპრილი, 1,30 მაისი, 10 ივნისი, 11,21 ივლისი, 15 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 1,11 ნოემბერი, 24,25,31 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი https://track.bpost.be/btr/web/#/home
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ბელგიის ოფიციალურ წყაროს
 
ნაწილი  I
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
01.01-01.06       0101.11-            ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,  ფუტკრების, წურბელების  და  აბრეშუმის
                           0106.39             ჭიის  გარდა ( საფოტო  აკრძალვა).
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
01.06                 0106.90              ფუტკრების, წურბელების  და  აბრეშუმის  ჭიის  შეტანა  ვეტერინარული  შემოწმებით .  იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი  1.1
თავი     ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
02.01-02.10      0201.10-              ცხოველური  წარმოშობის  საკვები  პროდუქტები  ჯანდაცვის  ორგანოს
                          0210.99               შემოწმებით.  იხილეთ  ნაწილი 2 პუნქტი   1.3
                                                      წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება 
                                                   ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  3
ასობით  ცხოველის  და  მცენარის  სახეობები  და  მათგან  მიღებული  საქონელი  ექვემდებარება  დამცავი  ღონისძიებების  ჩატარების  პირობებს. ნაწილი  2, & 1.5
02.08                 0208.10                ნადირის  გაგზავნა  ექვემდებარება  ნადირობის  წესების  დაცვას.
                           0208.90                ნაწილი  2, &1.4
                                                        აკრძალული   ნივთები
 
02.08                  0208.90                ფრინველის  გვამი (ტანი). იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  1.6
 თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნიმოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები
 
სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
03.01-03.07       0301.10-           ცხოველური  წარმოშობის  საკვები  პროდუქტები  ჯანდაცვის  ორგანოს
                                                     შემოწმებით.  იხილეთ ნაწილი 2 პუნქტი   1.3
                           0307.99              წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                                                      ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  3
 თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;
 
სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
04.01-04.10     0401.10-         რძე, კვერცხი,თაფლი  და  სხვა  საკვები  პროდუქტები  ექვემდებარება
                                                ჯანდაცვის  ორგანოს  შემოწმებას. ნაწილი 2 &  1.3
                         0410.00          წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                                                ეტიკეტების  წესის  დაცვას. ნაწილი  2, & 3
თავი      სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  
05.01-05.11      0501.01-          იმპორტი  ექვემდებარება  ვეტერინარულ  შემოწმებას. ნაწილი 2, &  1.2
                         0511.99
განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები
თავი         ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეებიბოლქვები ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი  ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი
სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
06.01-06.04     0601.10-          ზოგი   მცენარეული  პროდუქტი  ექვემდებარება  ფიტოსანიტარულ
                        0604.99              (მცენარის  ჯანმრთელობის)  შემოწმებას. ნაწილი  2, &  2.2
06.02               0602.10               ალვის  ხის  და  მისი  კალმების, ასევე  ვაზის  ყლორტის  გაგზავნა
                        0602.20               ექვემდებარება  სათესლე  და სანერგე  ჯანმრთელობის  შემოწმებას.
                                                   იხილეთ   ნაწილი  2 პუნქტი  2.4
06.03-06.04       0603.11-          მოჭრილი   ყვავილები  და  ახალი  ფოთლები. იხილეთ ნაწილი  2
                           0604.99            პუნქტი  2.1
06.01-06.04       0601.10-            ასობით  ცხოველის  და  მცენარის  სახეობები  და  მათგან  მიღებული
                           0604.99              საქონელი  ექვემდებარება  დამცავი  ღონისძიებების  ჩატარების
                                                      პირობებს. იხილეთ ნაწილი  2, & 1.5
თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები
სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
07.01              0701.10            კარტოფილი  ექვემდებარება  ფიტოსანიტარულ  შემოწმებას. ახალი
                       0701.90             კარტოფილი  ექვემდებარება  სათესლე  და სანერგე  ჯანმრთელობის  შემოწმებას. იხილეთ ნაწილი  2 პუნქტი  2.2   და  2.4
07.02-07.14    0702.00             წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                       0714.90              ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  3
07.01-07.14    0701.10-            ზოგი  ახალი  ბოსტნეული  ექვემდებარება  ხარისხის  შემოწმების  წესებს.
                        0714.90              ნაწილი  2, & 2.1
თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი
სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
08.05-08.10    0805.10-           ზოგი  ახალი  ხილი  ექვემდებარება  ხარისხის  შემოწმების  წესებს.
                       0810.90              იხილეტ ნაწილი  2, პუნქტი  2.1
08.08               0808.10              ვაშლი  დ ა  მსხალი  ექვემდებარება  ფიტოსანიტარულ  შემოწმებას
                        0808.20               წელიწადის  გარკვეულ  დროს. იხილეთ ნაწილი  2 , პუნქტი  2.2
08.01-08.14     0801.11-             წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                        0814.00               ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  3
თავი  9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
09.01-09.10     0901.11-           წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                        0910.99              ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  3
თავი  10    მარცვლოვანები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
 
10.01-10.08        1001.10-          წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                            1008.90            ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  3
თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
11.01-11.09       1101.00-         წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                          1109.00           ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  3
თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი  და  ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და  ფურაჟი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
12.09                1209.10-          თესლის  გაგზავნა  ექვემდებარება  ხარისხის  შემოწმების  წესებს; მეტიც,
                         1209.99            გარკვეული  სახის    თესლი  მოითხოვს  ფიტოსანიტარულ  შემოწმებას.
                                                  იხილეთ   ნაწილი  2,  პუნქტი  2.4   და  2.2
12.10               1210.10-            სვიის  გირჩა( ფიჭვი)  ექვემდებარება  ხარისხის  შემოწმების  წესებს.
                        1210.20             იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  2.1
12.11               1211.90              ინდური  კენკრა. იხილეთ ნაწილი  2,   პუნქტი  2.3
თავი 13    ლაქი ; წებოფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
13.02                1302.13            სვიის  წვენი  და  ექსტრაქტები  ექვემდებარება  ხარისხის  შემოწმების
                                                  წესებს. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი   2.1
თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები
14.01-14.04                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 

განყოფილება     III       ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩისპროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული  წარმოშობის ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტებიმომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
15.01-15.22     1501.00-           წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                         1522.00             ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  3
                                                   ცხოველური  წარმოშობის  საკვები  პროდუქტები  ექვემდებარება
                                                    ჯანდაცვის  ორგანოს  შემოწმებას. იხილეთ ნაწილი   2,  პუნქტი  1.3
განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარითამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები
 
თავი 16    ხორცისთევზის  ან  კიბოსნაირებისმოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
16.01-16.05     1601.00-           წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                         1605.90            ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  3
                                                  ცხოველური  წარმოშობის  საკვები  პროდუქტები  ექვემდებარება
                                                  ჯანდაცვის  ორგანოს  შემოწმებას. იხილეთ ნაწილი   2,  პუნქტი  1.3
თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი
17.01-17.04                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი
18.01-18.06                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
19.01-19.05     1901.10-           წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                         1905.90             ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  3
თავი 20      მზა  ბოსტნეულიხილიკაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
20.01-20.09     2001.10-           წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                         2009.90             ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  3
თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი         ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
21.01-21.06     2101.11-            წინასწარ  შეფუთული  საკვები  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება
                        2106.90              ეტიკეტების  წესის  დაცვას. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  3
                                                    ცხოველური  წარმოშობის  საკვები  პროდუქტები  ექვემდებარება
                                                     ჯანდაცვის  ორგანოს  შემოწმებას.ნაწილი   2,  & 1.3
თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი
22.01-22.09                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის
23.01-23.09                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები
24.01-24.03                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები
 
თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვასაბათქაშე  მასალებიკირქვა  და  ცემენტი
25.01-25.30                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი
26.01-26.21                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 27    მინერალური  საწვავინავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტისგუდრონის,ნავთობის და მისთსაერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.
27.01-27.16                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები
თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
28.06                2806.10              წყალბადის  ქლორიდი (წყალბადის  მჟავა)
28.07                2807.00              გოგირდის  მჟავა
28.41                2841.61              კალიუმის  პერმანგანატი. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  4
                                                       აკრძალული   ნივთები
28.44                 2844.10               რადიოაქტიური  ნივთიერებები  ( საფოსტო  აკრძალვა)
                           2844.50
თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
29.01-29.42    2901.10-          ნარკოტიკის  შეტანა  ექვემდებარება  ჯანდაცვის  სამინისტროს
                        2942.00          თანხმობას.
29.02                2902.30            ტოლუოლი
29.09                2909.11             დიეთილ ეთერი
29.14                 2914.11            აცეტონი
                          2914.12            ბუტანონი(მეტილ ეთილ კეტონი)
                          2914.31            ფენილაცეტონი( ფენილპროპანი-2-1)
29.15                 2915.24            ძმრის  ანჰიდრიდი
29.16                 2916.34            ფენილაცეტიკის  მჟავა
29.22                 2922.43            ანთრანილიკის  მჟავა          
29.24                 2924.29            2-აცეტამიდობენზოიკის  მჟავა
29.33                  2933.32            პიპერიდინი
29.32                  2932.90            3,4-მეთილენედიოქსიფენილპროპან-2-ერთი, იზაფლორი(ცის+ტრანს),
                                                   პეპერონალი,საფროლი.
29.39                  2939.41-          ეფედრინი,ფსევდოეფედრინი,ერგომეტრინი,ერგოტამინი,.ლისერგიული
                           2939.59           მჟავა. ფსეუდოეფედრინი.
ყველა  ეს  პროდუქტი  ექვემდებარება  წინამდებარე   კანონმდებლობებს. იხილეთ ნაწილი  2,
პუნქტი  4.
თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია
სასაქონლო   HS კოდი         ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
ნებადართულია  მხოლოდ  ფარმაცევტული  სააგენტოების  მიერ ( აფთიაქებში)  განსაზღვრულ  ადრესატებზე  და  არა  კერძო  პირებზე.
თავი 31      სასუქები
31.01-31.05                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები ( სახატავი ) და  ლაქებიფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი
სასაქონლო   HS კოდი          ■ აკრძალული  ნივთები
32.03-32.06     3203.00-             საღებავები ( საფოსტო  აკრძალვა)
                        3206.50
32.08-32.10     3208.10-            ჰერმეტიზირებული  საღებავის  თუნუქის  ქილები ( საფოსტო  აკრძალვა)
                         3210.00
თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები
33.01-33.07                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
თავი 34      საპონიზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა  ცვილები , საწმენდი  და საპრიალებელი  საშუალებებისანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.
34.01-34.07                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები
35.01-35.07                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური  ნაწარმიასანთი ; პიროფორული  შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები
სასაქონლო   HS კოდი            ■ აკრძალული  ნივთები
                                                      მასალა, რომელიც  მიჩენულია  აალებად  და  სახიფათო  ნივთიერებად:
36.01               3601.00                 საწვავი  ფხვნილი
36.02               3602.00                ასაფეთქებელი   ნივთიერებები
36.03                3603.00                დეტონატორები. ვერცხლისწყლის  შემცველი  კაფსულები.
36.04                3604.10                 რაკეტები, პატრუქები.
                         3604.90      
36.05                3605.00                 ასანთი
36.06                3606.10                 საწვავი  მასალა  ( საფოსტო  აკრძალვა)
                         3606.90
თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი
37.04-37.06     3704.00-                 უხამსი  შინაარსის  მქონე  ფოტოები  და  ფილმები.
                         3706.90       
თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები
38.01-38.25                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი
 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი
39.01-39.26                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი
40.01-40.17                                        ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმისაუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)
 
თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
41.01-41.15                               ასობით  ცხოველის  და  მცენარის  სახეობები  და  მათგან  მიღებული  საქონელი  ექვემდებარება  დამცავი  ღონისძიებების  ჩატარების  პირობებს. იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი  1.5
თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობასამგზავრო  ნივთებიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
 42.01-42.06                            ნახეთ  თავი  41)
თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
43.01-43.04                                 ნახეთ  თავი  41)
განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალაკალათები  და  მოწნული  ნაწარმი
 
თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
44.01-44.21     4401.10-        გარკვეული  სახის  ხე  და  ხის  მასალა  ექვემდებარება  ჯანდაცვის
                        4421.90            ორგანოების  შემოწმებას. იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი  2.2
თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები
45.01-45.04                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალაკალათები   და   მოწნული   ნაწარმი
46.01-46.02                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
X                             ხის  მასა  ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ნარჩენები  და  ჯართი ან  მუყაო.  ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი. 
თავი  47        ხის  მასა  ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ნარჩენები  და  ჯართი ან  მუყაო.
47.01-47.07                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  48               ქაღალდი  და  მუყაო; ქაღალდის  მასის , ქაღალდის  ან  მუყაოს  ნივთები
48.01-48.23                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  49                  ნაბეჭდი  წიგნები, გაზეთები, ნახატები  და  სხვა  პოლიგრაფიული ნაწარმი; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები
 სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები
49.01-49.02                                  გაზეთები, რომლებიც  იყენებს  „ ჯაჭვურ  პრინციპს“  ან  სხვა 
                                                      მსგავს  პროცედურებს.
49.03                4903.00                უხამსი  შინაარსის  შემცველი  გამოცემები.
49.07                 4907.00                ბანკნოტები  და  ობლიგაციები
49.11                                              ნაბეჭდი  მასალა, რომელიც  სრულად  ან  ნაწილობრივ
                                                 დაკავშირებულია  უცხო  ქვეყნის  ლატარიასთან, არ  დაიშვება  ავსტრიაში.
                                                          პირობითად  დაშვებული  ნივთები
49.07               4907.00                    ამ    ნივთების  გაგზავნა    იკრძალება  ჩვეულებრივ, უნდა  გაიგზავნოს
                                                         დაზღვეულ  ამანათებად.
განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი
თავი 50    აბრეშუმი
50.01-50.07                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.
სასაქონლო   HS კოდი          ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
51.01-51.13                                  ზოგი  საფეიქრო  ნაწარმი  მოითხოვს  სამეურნეო   შემოწმების  ღონისძიებებს. იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  5
თავი  52   ბამბა 
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
52.01-52.12     იხილეთ   თავი  51
თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
53.01-53.11     იხილეთ   თავი  51
თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფებიზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
54.01-54.08     იხილეთ   თავი  51
თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
55.01-55.16      იხილეთ  თავი  51
თავი  56   ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური  ნართიბაწრებითოკებითოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
56.08           5608.19                 ეგრეთწოდებული „იაპონური“ ბადეები  ფრინველების  დასაჭერად.
                                                 იხილეთ  ნაწილი 2 პუნქტი  1.6
თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
57.01-57.05     იხილეთ  თავი  51
თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილებიტაფტინგური   ტექსტილის   მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
58.01-58.11     იხილეთ  თავი  51
თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
59.01-59.11     იხილეთ  თავი  51
თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
60.01-60.06    იხილეთ   თავი  51
თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
61.01-61.17     იხილეთ  თავი  51
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
62.01-62.17   იხილეთ   თავი  51
თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
63.01-63.10      იხილეთ  თავი  51
განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილებიადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები
64.01-64.06                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები
65.01-65.07                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები
66.01- 66.03                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური  ყვავილები;
ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
67.01- 67.04                        ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი
 
თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები
68.01-68.15                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი
69.01-69.14                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი
70.01- 70.20                        ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონებილითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა
 
თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა
71.01- 71.18                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.
 
თავი 72    რკინა   და  ფოლადი
72.01-72.29                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები
73.01-73.26                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი
74.01-74.19                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი
75.01-75.08                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი
76.01-76.16                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)
თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი
78.01-78.06                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი
79.01-79.07                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი
80.01-80.07                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი
81.01-81.13                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 82    ინსტრუმენტებიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  მათი  ნაწილები
82.01-82.15    
სასაქონლო   HS კოდი     ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი
83.01-83.11                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
 
განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილებიხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურასატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები
 
თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები
84.01-84.87                                   უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები
 85.01-85.48                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება    XVII      ავტომობილებისთვითმფრინავებისგემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა
 
თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივებიმოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილებიმატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილებიყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორისელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .
86.01-86.09                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 87       ტრანსპორტი გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები
87.01-87.16                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 88      თვითმფრინავებისკოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები
88.01-88.05                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები
89.01-89.08                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   XVIII         ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტებიმათი   ნაწილები   და   აქსესუარები
 
თავი 90    ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
90.01-90.33                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები
91.01-91.14                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები92.01-92.09         
                                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
თავი 93  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი     ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
93.01-93.07                                იარაღის  შეტანა  ექვემდებარება  საზოგადოებრივი  უსაფრთხოების  ორგანოების  მიერ  შემოწმებას. იხილეთ  ნაწილი 2 პუნქტი   6
განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები
 
თავი 94      ავეჯისაწოლები , ლეიბებილეიბის ფუძეებიდივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;
ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველიგანათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები
94.01-94.06                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 95         სათამაშოებიკომპიუტერული თამაშები  და  სპორტული  ინვენტარიმათი  ნაწილები
და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
95.03                                             სათამაშოები  უნდა  გაიგზავნოს  უსაფრთხოების  მარკირების
                                                       პირობებით. იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი  7
თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები
სასაქონლო   HS კოდი      
96.01-96.18                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    XXI      ხელოვნების, საკოლექციო   ნივთები  და   ანტიკვარიატი

 

თავი 97    ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები   
97.05                 9705.00               სავსე  ფრინველი( შიგნეულობით), ცარიელი  კვერცხი
                                                     ( გაუნაყოფიერებელი).იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი  1.6.
საქონლის   შეტანაზე   შეზღუდვა    ფოსტით  გაგზავნის  დროს
გაფრთხილება:
I         პროდუქტების  აღნიშვნა.  არსებულ  სიაში  ხსენებულ  პროდუქტებს  ხშირად  უწოდებენ  „სანადირო  პროდუქტებს“  ან  „ ცხოველური  წარმოშობის  საკვებ  პროდუქტებს“. ზოგიერთი  ასეთი  პროდუქტი  მოითხოვს  სპეციფიკურ  და  ზოგჯერ  ძალიან  ვრცელ  სიას, რომელიც  შეიძლება  შემოწმებულ  იქნას  საბაჟოზე. მაგალითად, საფეიქრო  ნაწარმი, რომელიც  ნახსენებია  XI   განყოფილებაში  არის  27  გვერდიანი, და  ვაშინგტონის  კონვენციით ( CITES) განსაზღვრული  ნივთები  მოიცავს  ასობით  სახეობას.უფრო  მეტიც, გარკვეული,  უკვე  მოხსენიებული  სახეობების  კატეგორია, რომელიც  ვრცელდება  ფართო  სპექტრის  ნივთებზე  და  რომელთა  შემცირებაც  არ  ხდება  არსებულ  ჰარმონიზებულ  კლასიფიცირებულ  სისტემაში.  ეს  ვრცელდება  პროდუქტებზე,რომლებიც  ექვემდებარება  არსებულ  წესებს:
-        პროდუქციის  უსაფრთხოება;
-        კონტრაფაქციული (ყალბი)  საქონელი;
-        სასაქონლო  ნიშნები, რაც  დაარწმუნებს    ადამიანებს  იმაში, რომ  პროდუქტი  არის  ბელგიის  წარმოების.
უფრო  მეტიც, არ არის  გათვალისწინებული  ნივთები, რომლებიც  ნაკლებად  მოსალოდნელია, რომ ტრანსპორტირდეს  ფოსტით, როგორც  ნარჩენი (ნაგავი).
II     პროდუქტების   კლასიფიკაცია.  ყველა   პროდუქტის  კლასიფიკაცია ,  ძირითადად  ზემოთხსენებული  მიზეზების  გამო, ჰარმონიზებული  სისტემის  შესაბამისად   შეუძლებელია. მოხსენიებული  პროდუქტების  გლობალური  აღნიშვნა, მიუხედავად  ამისა  შედის  კლასიფიკაციაში, სადაც  ისინი  ყველაზე  ხშირად  გვხვდება.
III   საფოსტო  აკრძალვები.   ასეთი  პროდუქტები  განსაზღვრულია  მიღებული  ინსტრუქციებით. ფოსტა  უფლებამოსილია  დამოუკიდებლად  მოახდინოს  ამ  საკითხის  ადმინისტრირება  და  უნდა  შეიმუშაოს  მეორე  ნაწილის    კომენტარები.
 
 
 
 
ნაწილი   II
შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები
1.  ცხოველები  და   ცხოველური  წარმოშობის   საკვები  პროდუქტები
1.1  ფუტკრები, წურბელები  და  აბრეშუმის  ჭიები
ფუტკრების, წურბელების  და  აბრეშუმის  ჭიის  შეტანა  უნდა  შემოწმდეს  ინსპექტირების  პოსტებში, საზოგადოებრივ  ტერიტორიაზე  შეტანისთანავე. ბელგიაში  ინსპექტირების  პოსტი არის:
                                                                          ზღვით                             საჰაერო
ანტვერპენი                                                         X                                        X
ოსტენდი                                                             X                                        X
ჩარლერო-გოსელი                                                                                       X
ზებრუგი                                                             X                                      
ზავენტემი                                                                                                     X
ბირსეტი                                                                                                        X                 
ისინი  თავისუფალია   გამოყენებისთვის    მხოლოდ  მას  შემდეგ, როცა  ინსპექტირების  პოსტის  ექსპერტი  დაამოწმებს  ვეტერინარული  შემოწმების  სერტიფიკატს  და  გადასცემს  საბაჟოს.
1.2   ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტების     შეტანა  უნდა  შემოწმდეს  ინსპექტირების  პოსტებში, საზოგადოებრივ  ტერიტორიაზე  შეტანისთანავე. ბელგიაში  ინსპექტირების  პოსტი არის:
                                                                          ზღვით                             საჰაერო
ანტვერპენი                                                         X                                       X
გენტი                                                                   X
ოსტენდი                                                             X                                        X
ჩარლერო-გოსელი                                                                                       X
ზებრუგი                                                              X                                      
ზავენტემი                                                                                                     X
ისინი  თავისუფალია   გამოყენებისთვის    მხოლოდ  მას  შემდეგ, როცა  ინსპექტირების  პოსტის  ექსპერტი  დაამოწმებს  ვეტერინარული  შემოწმების  სერტიფიკატს  და  გადასცემს  საბაჟოს.
1.3   ცხოველური  წარმოშობის  საკვები  პროდუქტები
ცხოველური  წარმოშობის  საკვები  პროდუქტების  შეტანა, რაც  განსაზღვრულია  ადამიანის  მოხმარებისთვის,  უნდა  შემოწმდეს  ინსპექტირების  პოსტებში, საზოგადოებრივ  ტერიტორიაზე  შეტანისთანავე.ბელგიაში  ინსპექტირების  პოსტები  მოთავსებულია  ანტვერპენში,გენტში,გოსელში,ოსტენდში,ზავენტემში  და  ზებრუგში.
ადამიანი, რომელიც  პასუხისმგებელია  საქონლის  გაგზავნაზე  იღებს  ვალდებულებას  ინსპექტირების  პუნქტს  წინასწარ მიაწოდოს  ინფორმაცია  სულ  მცირე  24  საათის  განმავლობაში, კონტროლის  დოკუმენტის  საშუალებით ( დანართი  1 ).
 
ასეთი  საკვები  პროდუქტები  თავისუფალია  გამოყენებისთვის    მხოლოდ  მას  შემდეგ, როცა  ინსპექტირების  პოსტის  ექსპერტი  დაამოწმებს  ვეტერინარული  შემოწმების  სერტიფიკატს  და  გადასცემს  საბაჟოს.
უფრო  მეტიც,  შეფასებისა  და  შემოწმების  საფასური, რომელიც  დაითვალა  და  გამოიყვანა  საბაჟომ,  შეიძლება  იყოს  გადასახდელი  გარკვეულ  პროდუქტზე.
ეს  დებულებები  არ  არის  მოქმედი:
I            პროდუქტებზე, რომლებიც  ექვემდებარება  განსაკუთრებულ  ნებართვას  ჯანმრთელობის  დაცვის  სამინისტროდან.
II        პროდუქტზე, რომელიც ეგზავნება  კერძო  პირს და  რომლის  რაოდენობაც  არ  აღემატება  1 კგ-ს (მთლიანი   წონა);ეს   გათავისუფლება  იმპორტზე   ვრცელდება  ხორცზე  და  ხორცის  პროდუქტებზე  მხოლოდ  მაშინ, თუ საქონელი  არის  მე-2  დანართში  ჩამოთვლილი  ერთ-ერთი  ქვეყნის  ნაწარმი  და  ექვემდებარება  მასში  დადგენილ  პირობებს.
1.4   ნადირი
rogorc  wesi, mkvdari  nadiri  daiSveba  nadirobis  sezonis  gaxsnidan  mis  dasrulebamde   10  dRiT  adre. nadirobis  kanonmdebloba  eqvemdebareba  regionalur iurisdiqcias, radgan  nadirobis  sawyisi  da  saboloo  TariRi  gansxvavebulia  sxvadasxva  regionebSi.
ფლამანდიურ  რეგიონში  ამ  ვადის  გასვლის  შემდეგ,  კარგად  გაყინული  დიდი  ნადირი, ისევე  როგორც  კარგად   გაყინული  კურდღელი, კაკაბი  და  ხოხობი, მიუხედავად  ნადირობის  ვადის  გასვლისა  ნებადართულიაგასათვალისწინებელია, რომ ფლამანდიური რეგიონიდან  ნადირის  რეიმპორტი( ხელახლა  გაგზავნა)  არ  ხდება.
ვალონიაში, დაკლული  ნადირის  გაგზავნა, მთელი წლის  განმავლობაში  ნებადართულია, იმისდა  მიხედვით კარგად  გაყინულია თუ არა.
1.5  ვაშინგტონის  კონვენციის  მიხედვით   დაცული  სახეობები
ველური  ფაუნას  და  ფლორას  გარკვეული,  გადაშენების  საფრთხის  წინაშე  მყოფი  სახეობები   ექვემდებარება  ვაშინგტონის  კონვენციის კანონებს, რომელიც მოიცავს რამოდენიმე  ასეულ  სხვადასხვა  სახეობას.ეს რეგულაციები, კერძოდ  ამ  ცხოველების  და  მცენარეების  იმპორტი   მოითხოვს   ნებართვას  ან  სერტიფიკატს (დანართი 3 და 4) , რომელიც  უნდა  წარედგინოს  საბაჟოს.
ეს  რეგულაციები  არ  ვრცელდება  ჰერბარიუმის  და  სხვა  სამუზეუმო  ნიმუშების  იმპორტზე, რომელიც  დაცულია  ნაკრძალში  და  ცოცხალი  მცენარეები, რომელიც  არის  თხოვების, ჩუქების  და  გაცვლის  მიზნით, არაკომერციული  თვალსაზრისით,  მეცნიერებსა  და  სამეცნიერო  ინსტიტუტებს  შორის. თუ  ხდება  ზემოთხსენებული  მიზნით  მიმოქცევა, კონვენციის  ხელმომწერებს  შორის, ასეთი  ნიმუშები  უნდა  იყოს  შესაბამისობაში   მე-5  დანართში  მითითებულ   ან  მის  მსგავს  ფორმასთან, როცა  მათი  წარმოშობა  არის  კონვენციის  არასამთავრობო  ხელმომწერებისგან.
ეს  ზომები  ასევე  ვრცელდება  ყველა  სახის  დაცულ  სახეობებზე.
1.6    ფრინველი, კვერცხი  და  ფაცერკოდები( კაკანათები, მახე, ხაფანგი, სათაგური).
ასევე  იკრძალება  შემდეგი    საქონლის  შეტანა:
I               მკვდარი, გარეული  ფრინველი ( სავსე- შიგნეულობით) ბენელუქსის  ქვეყნებიდან, მათი კვერცხები ( მათ  შორის  კვერცხის  ნაჭუჭი), წიწილა  და  მათი  ფრთა.
II            ხაფანგი  და  ფრინველების  დასაჭერი  და  გამანადგურებელი  მოწყობილობები, როგორიცაა  დასაჭერი   ბადე ,   კერძოდ  ეგრეთ წოდებული „ იაპონური  ბადე“.
სანადირო,  ეგზოტიკური   და  შინაური  ფრინველები  არ  ექვემდებარება  ამ  აკრძალვას.“იაპონური  ბადეების“ შეტანა  ექვემდებარება  ბელგიის  საბუნებისმეტყველო  მეცნიერების  სამეფო  ინსტიტუტის  ავტორიზაციას.
 
1. მცენარეები    და   მცენარეული   წარმოშობის   საკვები  პროდუქტები
2.1    ხარისხის  კონტროლი
გარკვეული  სახეობის  ხილის  და  ბოსტნეულის, ცოცხალი  მცენარეების, მოჭრილი  ყვავილების  და  სვიის  პროდუქტების   შეტანა  ექვემდებარება  ხარისხის  კონტროლს.შედეგად, ასეთი  საქონლის  შეტანა  საბაჟოს  მიერ  დაიშვება  მხოლოდ  იმ  პროდუქტებზე, რომელთაც  თან  ახლავს   უცხო  ქვეყნის  კომპეტენტური  ორგანოს   ან  ბელგიის   სოფლის  მეურნეობისა  და  მებაღეობის  მარკეტინგის  ოფისის  მიერ  დამოწმებული   პატენტის  ტოლფასი (ექვივალენტური)  სერტიფიკატი
( ONDAH ) ( დანართი  6).
 ეს   რეგულაციები  არ  ვრცელდება:
I                 თუ  თითოეული  სახეობის  რაოდენობა  არ  აღემატება  3 კგ-ს.
II               სვიას  და  ლუპინის (მცენარე მუხუდოსებრთა  ოჯახიდან)  მაქსიმუმ  1  კგ-იანი  პაკეტის  შეტანაზე, ასევე  სვიას  ექსტრატქები  300 გრ. პაკეტებად, იმ  პირობით, თუ  ეს    პაკეტები  მოიცავს  წონის  აღნიშვნას  და  აკმაყოფილებს  შემდეგი  მოთხოვნებიდან   ერთ-ერთს:
                 (ა)  რომ , ისინი  არის  მცირე  პაკეტებად, კერძო  პირზე  დამისამართებული, პირადი  მოხმარებისთვის:
                (ბ)  რომ, ისინი  განკუთვნილია  სამეცნიერო  და  ტექნიკური  ექსპერიმენტებისთვის;
               (გ)  რომ, ისინი  განკუთვნილია   საბაზრო  ვაჭრობისთვის, რაც  თავისუფლდება   გარკვეული  პირობებით.
III         პროდუქტებზე, რომლებიც  იგზავნება  დეკლარაციის  ფორმა  136-ით;
IV        პროდუქტებზე, რომლებიც  იგზავნება  დეკლარაციის  ფორმა  302-ით, ბელგიის  უცხო  ქვეყნის  შეიარაღებული  ძალების  მოთხოვნით.
2.2   ფიტოსანიტარული   შემოწმება
 უამრავი  მცენარე  და  მცენარეული  პროდუქტი   მოითხოვს  ფიტოსანიტარულ  შემოწმებას. მათი  ქვეყანაში  შეტანა  ექვემდებარება  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს   ოფიციალური  პირების  თანხმობას.
რეგულაცია  მეტისმეტად  რთულია  შესაჯერებლად. ადმინისტრაციული  ინსტრუქცია, რომელიც   ხელმისაწვდომია  ყველა  საბაჟოზე, უნდა  იყოს  წინასწარ  შეთანხმებული ( კონსულტაცია  გავლილი).
 
2.3   ინდური   კენკრა
50 კგ.ზე  ნაკლები  წონის  ინდური  კენკრის  შეტანა  იკრძალება, გარდა  იმ  შემთხვევისა, როცა  პროდუქტი  გაყიდულია  და  მიტანილია  ფარმაცევტთან  და  თან  ახლავს  გამყიდველის  ანგარიშწორების  ქვითარი.
ზემოთხსენებული  რაოდენობა  ეხება  არამარტო  ინდურ  კენკრას კონკრეტულად, არამედ  ამ ხილის  ნაწილებს  და  ფხვნილს, ასევე  მის შემცველ  პროდუქტებს.
2.4  ნათესები  და ნერგები
გარკვეული  სახეობის  ნათესების  და  ნერგების  შეტანა  ექვემდებარება  ქვეყნის  სოფლის  მეურნეობის,  მებაღეობის და  სავაჭრო  განყოფილების  (ONDAH)შემოწმებას.პრაქტიკულად, შეტანა  ნებადართულია  შემოწმების  სერტიფიკატის  საბაჟოზე  წარდგენის  საფუძველზე, რომელიც  აჩვენებს, რომ ეს  პროდუქტი  შემოწმებული  და  სრულად  იდენტიფიცირებულია  ONDAH-ის  მიერ.
ზემოთხსენებული  რეგულაცია   არ  გამოიყენება     შესამოწმებელ  ნათესებზე  და  ნერგებზე, სამეცნიერო  ექსპერიმენტის    ან  სასელექციო  სამუშაოებისთვის, იმ პირობით, თუ იქნება წარდგენილი   სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ნებართვა.
3.  დაფასოებული   საკვები   პროდუქტები
ეს  განყოფილება  ეხება  მხოლოდ  დაფასოებულ  საკვებ  პროდუქტებს. შეფუთვის  მნიშვნელობა   განიმარტება  როგორც  გასაყიდი  პროდუქცია, რომელიც  მომხმარებლამდე  მიდის  იმავე  ფორმით, რომ  შეიცავს  საკვებ  პროდუქტს   იმავე  შეფუთვით, როგორი  ფორმითაც  უნდა  გაიყიდოს, არა აქვს  მნიშვნელობა მთლიანად  არის  შეფუთული  თუ  ნაწილობრივ, მაგრამ  იმგვარად  უნდა  იყოს  შეფუთული, რომ  არ  შეიძლებოდეს   შემცველობის  შეცვლა მისი  გახსნით  ან  გადაფუთვით.
ასეთი  საქონელი  ზოგადად  კლასიფიცირებულია  კომბინირებული  სისტემის  შემდეგ  თავებში: 2-დან  4-მდე,7-დან  11-მდე  ან  15-დან  22-მდე, მაგრამ  მათი  კლასიფიცირება   არ  წარმოადგენს  შეზღუდვის  კრიტერიუმებს.
სავალდებულო  ეტიკეტის  წარწერა  უნდა  დაისვას  გარე  შეფუთვაზე.
ეს  წარწერა  უნდა  მოიცავდეს:
-        გაყიდვების  აღწერას;
-        შენახვის  ვარგისიანობის მინიმალური  ვადა   ან  განსაკუთრებით   მალფუჭებადი  პროდუქტის  შემთხვევაში,  გაყიდვის  თარიღს.
 
-        მწარმოებლის  ან  გამყიდველის , ან  ერთ-ერთი გადამყიდველის  სახელი  ან  კორპორატიული  სახელწოდება   ევროკავშირის  ქვეყნებიდან.
4.  პრეკურსორები (წინამორბედები)
ეს  პრეპარატები  გამოიყენება  გარკვეული  პრეპარატების    წარმოებისთვის.
შეტანა  უნდა  დაექვემდებაროს  შესაბამისი  დოკუმენტაციის  წარდგენას. კერძოდ, სავაჭრო  დოკუმენტი, როგორიცაა  ზედდებული, მანიფესტი, საბაჟო  დოკუმენტები, ტრანსპორტირების  და  სხვა  გასაგზავნი  დოკუმენტაცია, რომელიც  უნდა  მოიცავდეს  საკმარის  და საფუძვლიან  ინფორმაციას შემდეგი  მონაცემების  იდენტიფიცირებისთვის:
-        I   ნაწილში  მოცემული  ნივთიერებების  დანიშნულება;
-        ნივთიერების  რაოდენობა  და  წონა  და  სადაც ის არის  ნარევის  სახით,ასევე  ნარევში  ნივთიერების  როდენობას  და  წონას  პროცენტულად;
-        გამგზავნი   ქვეყნის, მიმღები  ქვეყნის,დისტრიბუტორი ( გამანაწილებელი)  ქვეყნის  და  საბოლოო  ადრესატის  სახელი  და  მისამართი.
საადაც  შესატანი  პროდუქტის  ეტიკეტებით კლასიფიცირებას ახდენს  ოპერატორი  პროდუქტის  ტიპის  ან  სავაჭრო  სახელით, ეტიკეტმა  უნდა  აჩვენოს ამ  ნივთიერებების  სახელწოდება  ისევე, როგორც  I    ნაწილშია  მოცემული.
5.   საფეიქრო  ნაწარმი
განურჩევლად  მათი  წარმომავლობისა  და  წარმოშობისა, გარკვეული  საფეიქრო  ნაწარმის  გადასახადისგან  გათავისუფლება  ექვემდებარება  მათი  წარმოშობის  შესახებ  წერილობით  მტკიცებულებას.
1.   გარკვეული  საქონელისთვის  წარმოშობის  სერტიფიკატი ( დანართი  7 )  უნდა  იყოს  დამოწმებული  გამგზავნი  ქვეყნის  მიერ.
2.  სხვა  ქსოვილებისთვის, საბაჟო  მოთხოვნაა,  გამგზავნი  ან  მიმწოდებელი  ქვეყნის  დეკლარაციის  წარდგენა, რომელიც  მიმაგრებული  იქნება  ზედდებულზე  ან  სხვა  სავაჭრო  დოკუმენტზე, მტკიცებულებით, რომ საქონელი  არის  იმ  ქვეყნიდან, სადაც  მომზადდა  დეკლარაცია.
ასეთი  საფეიქრო  ნაწარმის  პროდუქტების  კოდები  მოიცავს  27  გვერდს. ის  შეიძლება  მიიღოთ  ნებისმიერ  საბაჟოზე  ბელგიაში.
გამონაკლისები
სერტიფიკატები  და  დეკლარაციის  ფორმა  არ  მოითხოვება:
 I                 საქონელზე, რომელსაც  თან  ახლავს  EUR1   და   EUR2  დოკუმენტები, გამგზავნი ქვეყნის მიერ  გაცემული  წარმოშობის  დეკლარაცია  ზედდებულზე  EFTA( European Free  Trade  Association)-ს  ქვეყნებს  შორის, A  ფორმის  სერტიფიკატით  ან  APR (Annual  Percentage  Rate) დოკუმენტით,რაც  უზრუნველყოფს   შეღავათიანი  ტარიფის  მინიჭებას  ამ  პროდუქტზე.;
II             საქონელზე, რომელსაც თან  ახლავს A.TR 1  ან  A.TR 3 დოკუმენტები  კომენტარით, რომ  ის  არის  „ თურქული  წარმოშობის“შესაბამისი  ორგანოს  მიერ  დამოწმებული  ხელმოწერით  და  ბეჭდით, რომელიც  უზრუნველყოფს, რომ  პროდუქტს  მიენიჭა  შეღავათიანი  ტარიფი.
III         ხელთნაკეთი  ნივთები, რომელსაც  თან ახლავს   სატარიფო ქვოტების   სერტიფიკატი;
IV        ნაბეჭდი  პროდუქცია, რომელსაც  ახლავს  სერტიფიკატი, ეს  გათავისუფლება  არ  ეხება  ბრაზილიიდან, ჰონგ-კონგიდან  და  მაკაოდან  გაგზავნილ  ნივთებს;
V         არაკომერციულ  ნივთებზე, შეღავათიანი  სისტემის  დებულებების  შესაბამისად  არცერთი  მოხსენიებული  დოკუმენტი  არ  მოითხოვება;
VI       პროდუქტები, რომლებიც   გათავისუფლებულია  იმპორტის  ლიცენზიის  მოთხოვნისგან;
VII     საქონლის  სრული  ან  ნაწილობრივი  რეიმპორტი, რომელიც    გათავისუფლებულია  „ საქონლის  დაბრუნების“  სისტემის  მიხედვით;
VIII   საქონელი, რომლის  რეიპმორტიც  ხორციელდება   „ პასიური  გაუმჯობესების“  სისტემის  მიხედვით, საკომპენსაციო  პროდუქტისთვისრომელიც  განიხილება, როგორც  საზოგადოებრივი  წარმოშობის  პროდუქტი.
 
6.   იარაღი
იარაღის  შეტანა  აკრძალულია.
თავდაცვითი  დანიშნულების  იარაღის  და  ცეცხლსასროლი  იარაღის  შეტანა  შესაძლებელია მხოლოდ  შემდეგი  ინდივიდუალების  ან  იურიდიული  პირების   მიერ:
I                იარაღის  მწარმოებლები, იარაღით  მოვაჭრენი  და  მესაჭურჭლენი( პირი, ვინც აკეთებს, ყიდის  და  შეაკეთებს  იარაღს),დილერები  და  კოლექციონერები, ვინც  წარადგენს  მწარმოებელი  მთავრობის მიერ  გაცემულ ლიცენზიას, სადაც  ისინი   სინჯავენ  მათ  ქმედითუნარიანობას   ან  იუსტიციის  სამინისტროს  მიერ  გაცემულ  ლიცენზიას ( დანართი 8).
II            რაც  შეეხება  თავდაცვითი  დანიშნულების  ცეცხლსასროლ  იარაღს: პიროვნება, რომელსაც  აქვს  იარაღის  ტარების  უფლება  ( დანართი 9), დამოწმებული  იმ   პოლიციის  საზედამხედველო  ორგანოს  ან  პოლიციის  უფროსის  მიერ, სადაც  არის  შემძენის  მუდმივი  საცხოვრებელი  ადგილი, ან  სადაც  ცხოვრობს  იმ  დროისთვის  შემძენი;თუ  შემძენი  არ  ცხოვრობს  ბელგიაში, ასეთი  ლიცენზია  უნდა  დამოწმდეს  იუსტიციის  სამინისტროს  ან მისი  წარმომადგენლის  მიერ. ნადირობის  ნებართვის  ან  ექვივალენტური  დოკუმენტების  თანმხლები  იარაღი  დაიშვება  თუ იგი  არის  ნახევრად ავტომატური თოფი, ნადირობისთვის  განკუთვნილი  და  რომელსაც  აქვს  ფიქსირებული, არატრანსფორმირებადი  ვაზნა  და  ყველაზე  მეტი  ორი  ვაზნის   ტევადობის  სავაზნე.
III        რაც  შეეხება  საომარ  იარაღს:  პიროვნებას, რომელსაც  აქვს  ასეთი  იარაღის  ტარების  უფლება ( დანართი 9), დამოწმებული  წარმომშობი  ქვეყნის  ან  იუსტიციის  სამინისტროს  ან  მისი  წარმომადგენლის  მიერ ,თუ  ამ პიროვნების  მუდმივი  საცხოვრებლი  არ  არის  ბელგიაში; ასეთი  ლიცენზია  არ  შეიძლება  დამოწმებული  იყოს    გაგზავნამდე  3 ( სამი )  თვით  ადრე.
IV       პიროვნებას, რომელსაც  ადრე  ჰქონდა  იარაღის  ტარების  უფლება  ბელგიაში  და  ვინც  ბელგიაში  დაბრუნების    შემდეგ  წარადგენს  ბელგიის  ცეცხლსასროლი  იარაღის  რეგისტრაციის  სერტიფიკატს, რომელიც  ნებას  რთავს  ასეთი  იარაღის  ტარებაზე,ან  აქვს  ნებართვა  შესაბამის  მოდელზე, რომელიც  თან ერთვის  ამ  ინსტრუქციას;  ამ უკანასკნელ  შემთხვევაში, ნებართვა  უნდა 
იყოს  სათანადოდ  შევსებული  და  ხელმოწერილი  მიმწოდებლის  ან  უფლების  გამცემი  ორგანოს  ან  საბაჟოს  წარმომადგენლის  მიერ, რომელმაც  ადრე  დართო  ნება  იარაღის  შეტანაზე.
ზემოთხსენებული   დებულებები  ასევე  ეხება  სათადარიგო  ნაწილების  ოფიციალურ  შემოწმებასაც   ქვეყნის  იარაღის  სატესტო ორგანოს  მიერ, ასევე  აქსესუარებს, რომლებიც  დამონტაჟებულია  ცეცხლსასროლ  იარაღზე.
ოფიციალურ  შემოწმებას  ექვემდებარება  შემდეგი   სათადარიგო  ნაწილები:
-        სტენდი (წამწე);
-        ლულა;
-        რევოლვერის  ცილინდრი;
-        პისტოლეტის  სავაზნე  კოლოფი;
-        უსაფრთხოების  რაზა  და  საკეტი;
-        ურო.
ოფიციალურ   შემოწმებას  ექვემდებარება  შემდეგი  აქსესუარები, რომლებიც  დამონტაჟებულია  ცეცხლსასროლ  იარაღზე:
-        მოძრავი(სრიალა), დასაკეცი  და  ადვილად  მოსახსნელი  გირაგი( სახელური, ტარი)  (თავდაცვითი  იარაღი);
-        ხელჩასაჭიდი  გირაგი  ნაცვლად  მხრის  კონდახისა (თავდაცვითი  იარაღი);
-        60  სმ-ზე  ნაკლები  სიგრძის  საფანტის  თოფის  სახეობები (თავდაცვითი  იარაღი);
-        შაშხანის  ნაწილები, რომელიც    გარდაქმნის  იარაღს    სასროლ   პოსტოლეტად    ან  საბრძოლო  მასალად (თავდაცვითი  იარაღი);
-        მექანიზმები, რომლებიც  ავტომატურ  იარაღს  გარდაქმნის  ნახევრად ავტომატურად (თავდაცვითი  იარაღი);
-        მექანიზმები, რომლებიც  ნახევრად  ავტომატურ  იარაღს  გარდაქმნის  ავტომატურ  იარაღად (თავდაცვითი  იარაღი);
-        ნაწილები, რომლებიც  ამუშავებს  სამხედრო-კალიბრიან  ვაზნებს (თავდაცვითი  იარაღი);
-        მაყუჩი  ანუ  სახშობი ( აკრძალულია).
 
იკრძალება  შემდეგი  ნივთების  შეტანა:
I         ბრონირებული, ცეცხლგამჩენი  ან  ასაფეთქებელი  საბრძოლო  მასალა;
II      ტყვიები, რომლებიც  აძლიერებს  პისტოლეტის  და  რევოლვერის  ზემოქმედების  ძალას;
III    ასეთი  საბრძოლო  მასალისთვის  განკუთვნილი  ჭურვები.
7.  სათამაშოები
გაგზავნამდე  გამგზავნმა  ან  გადამზიდმა  ქვეყანამ  სათამაშოებს  უნდა  დაურთონ  შემდეგი  ნაბეჭდი  ინფორმაცია:
-        სათამაშოს  ან  მათი  კომპანიის  სახელი; ან  მათი  ბრენდის   დასახელება;
-        მათი  მისამართი EC ( European  Commision)- ში;
-        ნიშანი  “EC”.
 თუმცა, მცირე  ზომის  სათამაშოებისთვის, რომლებიც  შექმნილია    მცირე  კომპონენტებისგან,ასეთი  ინფორმაცია  შესაძლოა  დაურთონ  შეფუთვაზე, ეტიკეტზე  ან  შენიშვნის  სახით. ასეთ  შემთხვევაში, გამგზავნს  აქვს  ვალდებულება    მიიზიდოს  მომხმარებლის  ყურადღება   ამ  ინფორმაციის  მიზანშეწონილობაზე.
გარდა  ამისა, ეს  ინფორმაცია  შეიძლება  შემოკლდეს, იმ პირობით, რომ  აბრევიატურა  ახდენს  იდენტიფიცირებას. ის  უნდა  მიმაგრდეს  შესამჩნევად, იკითხებოდეს  გარკვევით  და  იყოს  მყარად  მიმაგრებული.
 
 
 
ნაწილი  III
სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  დებულებები
1.  საბაჟო   დეკლარაციის   შედგენა
რათა  თავიდან  აიცილოთ  საფოსტო  გზავნილის  არასათანადოდ  მიჩნევა  ან  განადგურება, გზავნილზე  უნდა  მიმაგრდეს   მწვანე  ფერის  CN  22 ფორმა,  ან  საბაჟოსთვის  განკუთვნილი   ფორმა (  CN  22-ის  შემთხვევაში  იგი  უნდა  მიმაგრდეს  გზავნილის  ზედა  ნაწილზე).
საფოსტო  ამანათს  უნდა  ახლდეს  CN  23    საბაჟო  დეკლარაციის  ფორმა.
ეს  ფორმები  რაც  შეიძლება  ზუსტად  უნდა  იყოს  შევსებული, რათა  მოხდეს  ფოსტით ( საფოსტო  გზავნილი)  ან  ბელგიის  რკინიგზით  (  საფოსტო  ამანათი)  წაღება  საბაჟო  ფორმალობების  გავლის  გარეშე, რაც შეიძლება  სწრაფად  და    დანიშნულებისამებრ, ადრესატთან  მოლაპარაკებების  გარეშე.
2.  ზედდებულების   თანხლების  აუცილებლობა
სწრაფი  განბაჟებისთვის  უმჯობესია  საფოსტო  გზავნილს  ან  ამანათს  თან  დაერთოს   ზედდებული ( უმჯობესია  მათი  მიმაგრება  გზავნილზე/ ამანათზე).
ზედდებულის  ასლი  უნდა  დაერთოს  საბაჟო  დეკლარაციის  ფორმას. თუ არ იქნება  იგი  მიმაგრებული  გზავნილზე/ ამანათზე, მაშინ  ფოსტას  ან  ბელგიის  რკინიგზას  მოუხდება  ადრესატთან  დაკავშირება  მის  მოსაპოვებლად.
უნდა  აღინიშნოს, რომ  ზედდებულის  ასლი  არ  მოითხოვება  შემდეგ  შემთხვევებში:
-    თუ  საქონელი  არ  იგზავნება  გასაყიდად; ასეთ  შემთხვევაში, ფირმამ, რომლის  სახელზე   ან  ინსტრუქციით  მოწმდება    საქონელი   საბაჟოზე, პირადი  მოხმარების  საშვი  უნდა  დაურთოს  დეკლარაციის  ფორმას,რაც  იმავე  დროს  დაამტკიცებს, თუ  რა  ნიშნით  არის  ეს  საქონელი  მის  განკარგულებაში;
-  CN23   საბაჟო  დეკლარაციის  ან   CN22   ფორმებით  თუ  აღმოჩნდა, რომ  ცალ-ცალკე  დეკლარირებულად, თითოეული  საქონლის  ღირებულება  არ  აღემატება  250 EUR;
-  გზავნილი, რომელიც  დამისამართებულია  კერძო  პირზე,  იმ პირობით, რომ  საქონელი  არ  არის  კომერციული  ხასიათის  და  რომ, CN23    ან   CN22   ფორმაში  მითითებული  თანხა    არ  აღემატება  375  EUR;
-  როდესაც  კერძო  სარგებლობის   საქონელი, რომელიც  ნაჩვენებია  ერთი  და იგივე  ზედდებულში, რომლის  ნაწილიც  დეკლარირებული  იყო  ადრე,  იმავე  განყოფილებაში, დეკლარაციაში  აისახება  პირველი  დეკლარირების  თარიღი.
ზემოთხსენებულ  მეორე  და  მესამე   დეფისიან  ჩამოთვლილ  შემთხვევებში, საბაჟო  ღირებულება  და  /ან   დღგ-ს  ღირებულება  გამოითვლება  CN23    ან   CN22   ფორმაში  მითითებული  თანხის  შესაბამისად.
   სადაც  საბაჟო  აღმოაჩენს დოკუმენტებში  მითითებულ  შეფასებული  თანხის  შეუსაბამობას    და  ზემოთ ხსენებული  ლიმიტის    გადაჭარბებას, ზედდებული  ან  მისი  ასლი  უნდა   იქნეს  წარმოდგენილი.
3.  საქონლის  წარმოშობის  შემოწმების  საჭიროება
3.1  არაპრეფერენციული ( არაპრივილეგირებული)  წარმოშობის  სერტიფიკატი
გარკვეული  სატარიფო  ღონისძიებების  უზრუნველყოფის( შეწყვეტა,წილი,გადმოტვირთვა და ა.შ.)  ან  სხვა    ეკონომიური  ღონისძიებებისთვის    კეთდება     განცხადება   საფოსტო  გზავნილებზე, რომლებსაც  დაერთვის  არაპრივილეგირებული   წარმოშობის  სერტიფიკატი   საბაჟო  კოდექსის  შესაბამისად (22-დან  26  მუხლის  ჩათვლით).
3.2  პრეფერენციული ( ორივილეგირებული)  წარმოშობის  სერტიფიკატი
ხელსაყრელი  სატარიფო  რეჟიმი  საქონელზე, რომელსაც  შეიცავს  საფოსტო  გზავნილი  ექვემდებარება  EUR2   ფორმას  ან  წარმოშობის   დეკლარირებას   ზედდებულზე,  კონკრეტული   დებულებების  შესაბამისად , რაც  ჩადებულია   ყოველ  საშეღავათო  ხელშეკრულებაში.
გარდა  ამისა,  ყოველი  ხელშეკრულება  წარმოადგენს  ზღვრულ  ღირებულებას, რისთვისაც  ამ  დოკუმენტებს (  EUR2  და  დეკლარაციის   ფორმა) ხელი  უნდა  მოაწეროს  გამგზავნმა    სხვა  ქვეყნის  საბაჟოს  ჩარევის  გარეშე.
უნდა  აღინიშნოს, რომ  SPG-ს (Generalized preferential System)    და   საზოგადოებრივი  რეგულაციები ( საბაჟო  კოდექსის  27 მუხლი)   ფარგლებში     ზღვრული  ღირებულების  დასადგენად  უნდა  გამოიყენებოდეს  APR (Annual  Percentage  Rate) ფორმა. 
უნდა  მოხდეს  უზრუნველყოფა, რათა  წარმოადგინონ   ზემოთხსენებული  ზღვრული  ღირებულება, ხელსაყრელი  ხელშეკრულება  და  საზოგადოებრივი  რეგულაციები EUR 1  და    A. TR 1,   A    ფორმების  გამოყენებით,   საქონლის  ცირკულაციის  სერტიფიკატი  და  გარკვეული  „ „ლიცენზირებული  ექსპორტიორის“   დეკლარაცია   გამგზავნი  ქვეყნიდან.
 
 
 
3.3  სხვადასხვა
გარდა  ამისა,  უამრავი  კანონიერი  და  ადმინისტრაციული  პროცედურები  არეგულირებს  საკითხებს, რაც  დაკავშირებულია  შეტანის  ლიცენზიასთან, იმუნიტეტთან, საბაჟო  გადასახადებთან,  აქციზთან, დღგ-სთან  და  სამართალდარღვევებთან.
 ეს  საკითხები  ექვემდებარება  ადმინისტრაციულ  მითითებებს (ინსტრუქციას), რისი  მიღებაც  შესაძლებელია  ბელგიის  საბაჟო  განყოფილებებში.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
დანართი  1
 
 
 
 
 
დანართი  2
 
 
 
 
დანართი 3  ( წინა  მხარე )
 
 
 
 
 
 
 
დანართი  3 ( უკანა  მხარე )
 
 
 
 
დანართი  4
 
 
 
 
 
 
დანართი  5  ( წინა  მხარე )
 
 
 
 
დანართი  5 ( უკანა  მხარე)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 დანართი  6
 
 
 
 
 
 
 
 
დანართი  7
 
 
 
 
 
დანართი  8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
დანართი  9 
 
 
 
 
 
 
დანართი  10
 
 
 
 

 

 

წერილობითი კორესპონდენცია, თუ მისი შიგთავსი საქონელია, ასევე, ამანათი და EMS გზავნილი, სავალდებულო წესით უნდა შეიცავდეს საბაჟო დეკლარაციას (CN22/CN23).