უზბეკეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი4000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება უზბეკეთის ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად   აკრძალული  ნივთების  სია
   უზბეკეთის  რესპუბლიკის  თავისუფლების  აღიარებისა  და რელიგიური   დაწესებულებების  შესახებ  კანონის  მე-19 მუხლის  შესაბამისად , რელიგიური  შინაარსის  მქონე  ყველა  დოკუმენტი, რომელიც  შედის  უზბეკეთის  რესპუბლიკაში  საზღვარგარეთიდან, არსებული  საკანონმდებლო  პროცედურების  შესაბამისად,  უნდა  შემოწმდეს  ექსპერტების  მიერ.
რელიგიური  შინაარსის  დოკუმენტი,რომელიც  ეწინააღმდეგება  ზემოთხსენებულ  მუხლს , არ  ჩაბარდება  ადრესატს  და  დაუბრუნდება  გამგზავნს.
  გარდა  ამისა, უზბეკეთის  საფოსტო  ადმინისტრაცია,   ეროვნული კანონმდებლობის  მიხედვით  უზბეკეთის  ფოსტით  კრძალავს  შემდეგი  ნივთების  იმპორტს : მედიკამენტები, რომელთა შემადგენლობაშიც შედის ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული სუბსტანციები, მარიხუანა, პრესა,ხელნაწერები,საბეჭდი  ფირფიტები, ნახატები, ფილმები, კინოფირები, აუდიო-ვიდეო  ჩანაწერები  და  დისკები, რომლებიც  ძირს  უთხრის  სახელმწიფოს  სოციალურ  წესრიგს, ტერიტორიულ  მთლიანობას, პოლიტიკურ  დამოუკიდებლობას; წააქეზებენ  ომის  დაწყებაზე, ძალადობაზე, ეროვნულ  და  რელიგიურ  შუღლზე  და  ყველა  მის  ფაშისტურ  გამომჟღავნებაზე. ასევე  იკრძალება  ნებისმიერი  სახის  პორნოგრაფიული  რეპროდუქცია.
  უზბეკეთის  საფოსტო  ადმინისტრაცია  კრძალავს  მონეტების, ბანკნოტების, ჩეკების, საფოსტო  მარკების, უცხო  ქვეყნის  მიმოქცევაში  არსებული  ვალუტის,  ოქროს,  ვერცხლის  და  სხვა  ძვირფასი  ნივთების    იმპორტს.
გარდა  ამისა, საფოსტო  გზავნილებით  ჯილეხის  გავრცელების  გამო, უკვე  აღარ  მიიღება  ფხვნილის  შემცველი  გზავნილები ( უბრალო, რეგისტრირებული, საფოსტო  ამანათი  თუ   EMS  გზავნილი).
 
 
სატრანზიტოდ   აკრძალული  ნივთების   სია  უზბეკეთის   ტერიტორიის   გავლით  
1.  იარაღი, საბრძოლო  მასალები  და  სამხედრო  ტექნიკა.
2.  აპარატურა  და  მათი  ნაწილები; ინსტრუმენტები  და  მათი  მოწყობილობები.
3.  მანქანა-იარაღები  და  იარაღის  წარმოებისთვის  განკუთვნილი  მანქანები, საბრძოლო  და  საფრენი  დანადგარები.
4.  ფეთქებადი  ნივთიერებები.
5.  მომწამვლელი  ნივთიერებები.
6.  უზბეკეთის  რესპუბლიკაში  იმპორტით  აკრძალული  ნივთები.
შენიშვნა: ზემოთხსენებული    ნივთები  შეიძლება  დაშვებულ  იქნას  ტრანზიტში, საგარეო  საქმეთა  სამინისტროს  და  ეკონომიკის  სამინისტროს  ნებართვით,  მინისტრთა  კაბინეთთან  შეთანხმებით.
 
პირობითად   დაშვებული   ნივთების   სია
1. იარაღი  და  სამხედრო  ტექნიკა, ასეთი  სახის  ნივთების   წარმოებისთვის  საჭირო  დამატებითი მასალები, საგარეო  საქმეთა  სამინისტროს  და  ეკონომიკის  სამინისტროს  მიერ  გაცემული,   მინისტრთა  კაბინეტთან  შეთანხმების  შედეგად  დამოწმებული  ლიცენზიით.
2. ძვირფასი  ლითონები, შენადნობები (სინჯი)   და  მათგან  ნაწარმოები  პროდუქტები, მადნეული, კონცენტრირებული  პროდუქტები,  ჯართი  და  ლითონის  წარმოების  ნარჩენები,ძვირფასი  და  ბუნებრივი  ქვები  და  მათი  ნაკეთობები, ძვირფასი  ქვების, მარგალიტის  და  ქარვის  დამუშავების  შედეგად  მიღებული  ფხვნილი  თუ   ნარჩენი  და  მათი  ნაკეთობები.
3. მედიკამენტები (წამლები), საწამლავები, ნარკოტიკული  და  ფსიქოტროპული  ნივთიერებები.
4. მცენარეების  დამცავი  ქიმიური  პროდუქტები.
5. უზბეკეთის  რესპუბლიკაში  იმპორტით  აკრძალული  ნივთები.
შენიშვნა: 1-5  პუნქტებში  ხსენებული    ნივთები  შეიძლება  დაშვებულ  იქნას  იმპორტით , საგარეო  საქმეთა  სამინისტროს  და  ეკონომიკის  სამინისტროს  ნებართვით,  მინისტრთა  კაბინეტთან  შეთანხმებით.
6. კინემატოგრაფიის  ფილმები  და   ვიდეო-აუდიო  ჩანაწერების  იმპორტი  შეიძლება  კულტურის  სამინისტროს  ავტორიზაციით.
7. უზბეკეთის  მცენარეთა  საკარანტინო  სერვისი  აკავებს  და  ამოწმებს  ყველა  თესლს, გამომგზავნი  ქვეყნის  მიერ  კარანტინში  უკვე   გატარებულთაც   კი. თესლისა  და  სხვა  სასოფლო-სამეურნეო  პროდუქტების  შემცველი  გზავნილები  უზბეკეთის  რესპუბლიკაში  დაიშვება  მხოლოდ  უზბეკეთის  საკარანტინო  ინსპექციის  ავტორიზაციით.
 
                                   ნებადართულია         ამანათი?
 
 
 
ამანათის  
სახეობა
მყარი
მტვრევადი
მყიფე
სპეციალური
მიწოდება
დაზღვეული
დასაშვები  თანხის  
მაქსიმუმი 
 SDR
საბაჟო  დკლერაციის  
რაოდენობა
სახმელეთო
კი
კი
არა
კი
4000
3
საჰაერო
კი
კი
არა
კი
4000
3
 
საბაჟოს  მიერ  მოწოდებული  ინფორმაცია
კერძო   პირების   მიერ   უბაჟო   იმპორტირებული   საქონლის    ლიმიტირებული   ზღვარი
  ჯგუფის   
ნომერი
საქონელი
კოდი
წონა ან  რაოდენობა 
სულზე
09
მოხალული/მოუხალავი ყავა,
 კოფეინით  ან  უკოფეინოდ
09.01
2 კგ.
 
შავი  და  მწვანე  ჩაი  შეფუთული
(3 კგ.- ზე  მეტი  )
0902.10
0902.30
3 კგ.
15
ცხოველური  და  მცენარეული
ზეთი
15
10 კგ.
16
ზუთხის  ხიზილალა
1604.30
0.5 კგ
 
ხიზილალას  შემცვლელი
1604.30
1 კგ.
17
შაქარი
17.01
10 კგ.
 
საკონდიტრო  შაქარი
17.04
5 კგ.
18
შოკოლადი ფილებად  ან  
შეკვრად ( 2 კგ-ზე  მეტი )
1806.20
5 კგ.
19
ხორბლის,მარცვლეულის,
სახამებლის ან  ფქვილისგან 
 მომზადებული  საკონდიტრო
ნაწარმი 
19
10 კგ.
20
ბოსტნეულით, ხილით, კაკლით  
ან   სხვა  მცენარეებით 
მომზადებული  ნაწარმი
2001.10-
2001.90,
20.02,
20.06-20.09
5 კგ.
21
სხვადასხვა  საჭმელ-სანოვაგე
21
2 კგ.
22
ლუდი
22.03
2 ლ.
 
უალკოჰოლო სასმელი,
წვენები(ციტრუსების  გარდა)
22.02,22.09
2 ლ.
 
ყველა სახის ალკოჰოლი 
ლუდის  გარდა
22.04-22.06,
22.08
2 ლ.
24
ყველა სახის  თამბაქოს შემცველი
პროდუქტი
2402.10
2402.20
2402.90
სიგარეტი და 
სიგარა (10 პაკეტი)
33
პარფიუმერია
33
თითოეული  სახეობის 
2 ცალი
34
მანქანის  საწმენდი საშუალებები
34
თითოეული  სახეობის 
2 ცალი
 
სარეცხი და საწმენდი  საშუალებები
34.02
5 კგ.
42
ბუნებრივი და ხელოვნური ტყავის 
საქონელი(გარდა სასკოლო ჩანთის 
და  პორტფელისა )
4203.12
თითოეული  სახეობის 
1 ცალი, სულ  3-ზე  მეტი
 
ბუნებრივი  ტყავის  სამოსელი
4203.10
თითოეული  სახეობის 
1 ცალი, სულ  3-ზე  მეტი
43
ბუნებრივი ბეწვის პალტოები და 
ქუდები
43
თითოეული  სახეობის
1 ცალი, სულ  3-ზე  მეტი
57
ხალიჩები და სხვა იატაკზე დასაფენი
ფართლეული
57.01-57.05
15 მ/კვ
61
ჩხირებით და ყაისნაყით ნაქსოვი ნივთები
( ხელით  და მანქანით  ნაქსოვი)
61
თითოეული  სახეობის
1 ცალი
63
საწოლის  თეთრეული
63.02
5 ასორტიმენტი
69
კერამიკის   ნაწარმი
69.04,69.05
69.07,69,11
69.10,69.11
69.13,69.14
1 ასორტიმენტი 
 24  ცალზე  მეტი  
ნივთით
70
ბროლის  ნივთები
4013.21
1 ასორტიმენტი 
 12  ცალზე  მეტი  
ნივთით
71
ძვირფასი ქვებით ან ლითონით ნაკეთი
ბიჟუტერია
71
5 ნივთი,რომელთა 
საერთო წონა  არ  
აღემატება 30 გრ.-ს
 
ხელოვნური ბიჟუტერია
71.17
0,5 კგ-ზე მეტი
82
ლითონით ნაკეთი სამზარეულოს 
ჭურჭელი,კოვზები,
დანები,ჩანგლები და ა.შ ( მათ  შორის
ძვირფასი ლითონით ნაკეთი  თეფშები)
82.11,82.15
1 ასორტიმენტი 
 არაუმეტეს  24  ცალისა
85
ხმოვანი  და  ვიდეო  ჩანაწერები ან 
 აპარატები
85.21,85.28
თითოეული  სახეობის
1 ცალი, სულ 3-ზე მეტი
91
ყველა სახის კედლის და მაჯის საათი
91
2 ცალი
94
ჭაღები,სანათები(ლამფები,ბრები) და 
სანათი  აპარატურა
9405.10
2 ცალი