ტანზანია

 

მოცემულ ქვეყანაში წერილობითი კორესპონდენციის/ამანათის/EMS გზავნილის გაგზავნისას „საქართველოს ფოსტა“ მატერიალურ პასუხისმგებლობას არ იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება გზავნილის დაკარგვით, შიგთავსის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაზიანებით, ქურდობით, გზავნილის უკან დაბრუნებით, ან ადრესატისთვის ჩაბარების ვადის დარღვევით

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  •   საფოსტო ბარათი: მაქსიმალური წონა 20გრ. მაქსიმალური ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  •   წერილი: მაქსიმალური წონა 250გრ. მაქსიმალური ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  •   მცირე პაკეტი: მაქსიმალური წონა 2კგ. მაქსიმალური  ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  •   M ტომარა: მაქსიმალური წონა 30კგ. მაქსიმალური სიმაღლე - 80სმ; მაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას  მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელია, თუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის  მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.

  

 

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 30 კგ. 

მაქსიმალური ზომა:1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,

რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).

 
შესაძლებელია, თუ არა დაზღვეული*  ამანათის  გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის  მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
გაგზავნისას  მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 

  

 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ
მაქსიმალური ზომა: 1.05.X1.05.X1.05. (ან 2.სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, გარდა: Kimamba, Mafia, Mbamba Bay, Mufindi, Oldean, Utete
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 3
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 

P.O. Box-ით ჩაბარება: არა 

 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ტანზანიის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
იაპონური საპარსი ფუნჯები; ჯანმრთელობისათვის მავნე სპირტიანი სასმელები, ქიმიური პროდუქტებისა ან ცხიმების შემცველი სასმელები (მაგალითად სალიცილის სპირტი); შედედებული რძე ცხიმის 9%-იანი შემცველობით; ასანთი; ყალბი მონეტები; რადიოაქტიური ნივთიერებები (მანათობელი ციფერბლატები, პრეპარატები და სხვა); ყალბი მარკები; ლპობადი ბიოლოგიური ნივთიერებები; ადამიანისათვის მავნე პროდუქტები; ცოცხალი ცხოველები (ფუტკრის, აბრეშუმის ჭიის და წურბელას გარდა); ღერბები; დამაზადებელი საწარმოს ყალბი მარკები; ლატარია; უხამსი შინაარსის ნივთები; აქროლადი ნივთიერებების შემცველი თხევადი ცელულოიდი; 32,2 გრ.ჩ ტემპერატურაზე აალებადი სითხეები; სამხრეთ აფრიკის საქონელი; საბანკო ბილეთები და სხვა ფასეულობები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკები - ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს მუდმივმოქმედი სამდივნოს ნებართვით, მხოლოდ სამედიცინო ან სამეცნიერო დანიშნულებით; ნახმარი ტანსაცმელი, შალის გადასაფარებლები - დეზინფექციის მოწმობით;  დისტილაციის აპარატები და მათი მოწყობილობები, ზოდები - ტანზანიის მთავრობის ნებართვით; მავნე მწერთა გამანადგურებელი პარაზიტები - ეგზემპლართა სახით; იარაღი, საბრძოლო მასალები - სპეციალური ნებართვით; ლპობადი ბიოლოგიური ნივთიერებები - ოფიციალურად აღიარებულ ლაბორატორიებს შორის გაცვლის წესით, მსოფლიო საფოსტო კონვენციის დებულებების შესაბამისი შეფუთვით; დარიშხანი - ჯანდაცვის  სამინისტროს ნებართვით; მცენარეები, ხილი, თესლი - სოფლის მეურნეობის და ტყის მინისტრის წინასწარი ნებართვით; ძვირფასი ლითონები, სექსუალური ხასიათის პუბლიკაციები - საბაჟოს კომისარიატის გადაწყვეტილებით; ფილმები - ლითონის ყუთებში და შემდეგ ხის ყუთებში შეფუთული; ნიშანსაღები მანქანები - გენერალური დირექტორის წერილობითი ნებართვით; ტელევიზორები, ელექტრონული გამომთვლელი მასალები (კალკულატორები) - ფინანსთა მინისტრის წერილობითი ნებართვით.