სინგაპური

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 2000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 2000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, გარდა: მოსაზღვრე კუნძულებისა
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება სინგაპურის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული ნივთები:
ამორალური და უხამსი  შინაარსის ნივთები; ცოცხალი ცხოველები; მცენარეთა ნაწილები და თესლი; ყველა ტიპის იარაღი; ბუტანის გაზით დატუმბული სანთებელები და მათი სათადარიგო ნაწილები; საფოსტო მარკები; მონეტები და ძვირფასი ლითონი; რადიოაქტიური ნივთიერებები; ნატრიუმის და კალციუმის შემცველი პრეპარატები; მავნე და ჭუჭყიანი ნივთები; ძვირფასი ლითონის ზოდები; საბანკო ბილეთები და შეტყობინებები; დამამზადებელი საწარმოს მარკები; ერბო, მოხდილი რძე; ამულეტები; ლატარეა და მისი კუთვნილი საგნები; დიდი ზომის გზავნილებანი; სახიფათო ნივთები.


შესატანად პირობითად დაშვებული ნივთები:
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი, მათ შორის ხორცი, მიიღება სინგაპურის ძირითადი პროდუქტების სამსახურის დირექტორის ნებართვით; ძვირფასი ქვები - ფოსტის გენერალური დირექტორის წინასწარი ნებართვით; საბანკო ბილეთები, მონეტები - იმ პირობით, თუ მათი ნაჩვენები ღირებულება აჭარბებს 100 აშშ დოლარს; ნარკოტიკები, შრატი - ჯანდაცვის სამსახურის დირექტორის სპეციალური ნებართვით; პარაზიტები და მწერთა გამანადგურებლები - ოფიციალურად აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის ნიმუშთა გაცვლის მიზნით; ლპობადი ბიოლოგიური მასალები - აღიარებულ ლაბორატორიებს შორის გაცვლის მიზნით, მსოფლიო საფოსტო კონვენციის აღმასრულებელი რეგლამენტით გათვალისწინებული შეფუთვით; ცელულოიდი, ფილმები - სპეციალური შეფუთვით; შხამები - ადგილობრივი ხელისუფლების 1938 წლის მითითების შესაბამისად; ფუტკარი, წურბელა, აბრეშუმის ჭია -სპეციალური შეფუთვით; მცენარეები და თესლი - ძირითადი სახეობის პროდუქციის სამსახურის მისამართით.

 


სასურველია გზავნილს ახლდეს საბუთი (ინვოისი, ანგარიშ-ფაქტურა) სადაც მოცემული იქნება მასში განთავსებული საქონლის ღირებულება. აღნიშნული საბუთი სავალდებულოა თუ გზავნილი შეიცავს ალკოჰოლურ სასმელს,  ან თამბაქოს ნაწარმს:
-ალკოჰოლური სასმელის შემთხვევაში  გარკვევით უნდა იყოს მითებული ღირებულება, დასახელება, რაოდენობა, მოცულობა და ალკოჰოლის პროცენტულობა.
-თამბაქოს ნაწარმის შემთხვევაში გარკვევით უნდა იყოს მითებული ღირებულება, დასახელება, რაოდენობა და პროდუქტის წონა.