სენეგალი

   

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 1000 ადგ.ვალუტა / $2;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას -
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 15-30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.laposte.sn
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 1000 ადგ.ვალუტა / $2;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 2 თვე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.laposte.sn
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 1000 XOF;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 50 000 XOF;
    იურიდიული პირებისთვის 50 000 XOF;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 1,4,22 აპრილი, 1 მაისი, 4,10 ივნისი, 11,15 აგვისტო, 10 სექტემბერი, 17 ოქტომბერი, 1,8 ნოემბერი, 25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ems.sn
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 

     ტერმინთა განმარტებები

 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება სენეგალის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:

ასანთი; სპირტიანი სასმელები; გაზომვის არაათობითი სისტემის სასწორები და საზომები; ორსულობის  საწინააღმდეგო ბეჭდვითი გამოცემები; ლატარიის ბილეთები და მათი გასათამაშებელი ბეჭდვითი პროდუქცია; უხამსი ხასიათისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისადმი მიმართული ბეჭდვითი გამოცემები; ცხოველები; მცენარეები; ცეცხლსასროლი და ცივი იარაღი; სამხედრო აღჭურვილობა; თევზის კონსერვები; საფრანგეთში წარმოებული ყველა ნივთი; ფეხსაცმელი; ბინტ-წინდებიი (გამაშები); საბანკო ბილეთები; მონეტები; ძვირფასი ლითონის ნაწარმი; მედლები; ალკოჰოლის დასამზადებელი ესენციები; შხამიანი ნივთიერებები, ნარკოტიკები; ცოცხალი ცხოველები; ფულის დასამზადებელი დანადგარები; ბრილიანტი; მარკები და ნიშნები; რადიოაქტიური ნივთიერებები;


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

გრამფირფიტები - სენეგალის რესპუბლიკის კონტროლის კომისიის ნებართვით; გამოსახდელი კუბები და სპირტის დისტილაციის სხვა აპარატები რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების ნებართვით; არაბულ ენაზე შესრულებული ბეჭდვითი გამოცემები - სპეციალური კონტროლის ჩატარების შემდეგ; ტექნიკური შინაარსის მასალები - ინფორმაციის  სამინისტროს ნებართვით; შხამიანი ნივთიერებები, ნარკოტიკები, საქარინი - მხოლოდ ოფიციალურად აღიარებულ დაწესებულებებს შორის გაცვლით; მედიკამენტები - ფარმაკოლოგიის დირექციის ნებართვით; მინერალური წყალი, საფეიქრო ნაწარმი, ელექტრონული ბატარეები; სარეცხი საშუალებები, საპონი, მარგარინი, სამართებლის პირები, მავთული, ჭიკარტი, კაუჭი, ეტიკეტები, სათამაშო ქაღალდი, საპოხი მასალები, შაქარი, ფუნჯები, საწერი ქაღალდი, საკანცელარიო საქონელი - ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით; ესენციები, ხეები: ბანანის, კაკაოს, ყავის, შაქრის ლერწამი და ბამბა - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებათვით; იარაღი, საბრძოლო მასალები - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნებართვით; სამხედრო აღჭურვილობა - ადმინისტრაციის სპეციალური ნებართვით; სასწორები და სხვა საზომები - კონტრაბანდის წინააღმდეგ მებრძოლი სამსახურის წინასწარი დეკლარაციით; ოქრო, ალკოჰოლი მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით.


შენიშვნა: 
სენეგალის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო გზავნილებს, რომელთა შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.