სენეგალი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 3
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეულიწერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 600 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეულიამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი500 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

  

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 

     ტერმინთა განმარტებები

 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება სენეგალის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:

ასანთი; სპირტიანი სასმელები; გაზომვის არაათობითი სისტემის სასწორები და საზომები; ორსულობის  საწინააღმდეგო ბეჭდვითი გამოცემები; ლატარიის ბილეთები და მათი გასათამაშებელი ბეჭდვითი პროდუქცია; უხამსი ხასიათისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისადმი მიმართული ბეჭდვითი გამოცემები; ცხოველები; მცენარეები; ცეცხლსასროლი და ცივი იარაღი; სამხედრო აღჭურვილობა; თევზის კონსერვები; საფრანგეთში წარმოებული ყველა ნივთი; ფეხსაცმელი; ბინტ-წინდებიი (გამაშები); საბანკო ბილეთები; მონეტები; ძვირფასი ლითონის ნაწარმი; მედლები; ალკოჰოლის დასამზადებელი ესენციები; შხამიანი ნივთიერებები, ნარკოტიკები; ცოცხალი ცხოველები; ფულის დასამზადებელი დანადგარები; ბრილიანტი; მარკები და ნიშნები; რადიოაქტიური ნივთიერებები;


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

გრამფირფიტები - სენეგალის რესპუბლიკის კონტროლის კომისიის ნებართვით; გამოსახდელი კუბები და სპირტის დისტილაციის სხვა აპარატები რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების ნებართვით; არაბულ ენაზე შესრულებული ბეჭდვითი გამოცემები - სპეციალური კონტროლის ჩატარების შემდეგ; ტექნიკური შინაარსის მასალები - ინფორმაციის  სამინისტროს ნებართვით; შხამიანი ნივთიერებები, ნარკოტიკები, საქარინი - მხოლოდ ოფიციალურად აღიარებულ დაწესებულებებს შორის გაცვლით; მედიკამენტები - ფარმაკოლოგიის დირექციის ნებართვით; მინერალური წყალი, საფეიქრო ნაწარმი, ელექტრონული ბატარეები; სარეცხი საშუალებები, საპონი, მარგარინი, სამართებლის პირები, მავთული, ჭიკარტი, კაუჭი, ეტიკეტები, სათამაშო ქაღალდი, საპოხი მასალები, შაქარი, ფუნჯები, საწერი ქაღალდი, საკანცელარიო საქონელი - ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით; ესენციები, ხეები: ბანანის, კაკაოს, ყავის, შაქრის ლერწამი და ბამბა - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებათვით; იარაღი, საბრძოლო მასალები - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნებართვით; სამხედრო აღჭურვილობა - ადმინისტრაციის სპეციალური ნებართვით; სასწორები და სხვა საზომები - კონტრაბანდის წინააღმდეგ მებრძოლი სამსახურის წინასწარი დეკლარაციით; ოქრო, ალკოჰოლი მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით.


შენიშვნა: 
სენეგალის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო გზავნილებს, რომელთა შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.