რუსეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი4000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, გარდა: Чайбуха, Ямск, Гарманда, Гижига. Верхний Парень, Тахтоямск
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება რუსეთის ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი  I
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული ნივთების სია
 
1.1.     ბეჭდვითი დააუდიოვიზუალურიმასალები:
·        რომლებიცშეიცავენმოწოდებასექსტრემისტულიდატერორისტულისაქმიანობისგანხორციელების, ანტერორიზმისსაჯაროგამართლებისშესახებ;
·        პორნოგრაფიულიხასიათის;
·        დამზადებულიანგავრცელებულისაბაჟოკავშირისქვეყნების ევრაზიისეკონომიკურისაზოგადოებისარჩევნებისადარეფერენდუმის   კანონმდებლობისმოთხოვნებისდარღვევით;
·        მიმართულიპროპაგანდისკენნაცისტურიატრიბუტიკისანსიმბოლოკის, ანდაატრიბუტიკისანსიმბოლოკის, რომელიციმდენადმსგავსიანაცისტურიატრიბუტიკისანსიმბოლოკის, რომიწვევს მასთანაღრევას;
·        სხვაინფორმაციისშემცველი, რომელმაცშესაძლოაზიანიმიაყენოსრუსეთისფედერაციისპოლიტიკურდაეკონომიკურინტერესებს, მისსახელმწიფოუსაფრთხოებას, მოქალაქეთაჯანმრთელობასდამორალს.
 
1.2.         ნებისმიერი სახისიარაღი (მათინაწილები), ტყვიებიმათთვის (მათინაწილები),        სამოქალაქო   დასასამსახუროიარაღისკონსტრუქციულადმსგავსინაკეთობები;
1.3.      სახიფათო ნარჩენები;
1.4.      სპეციალური ტექნიკურისაშუალებები, განკუთვნილიარასაჯარო ინფორმაციის
     მისაღებად;
    1.5.         ტოქსიკურინივთიერებები, რომლებიცარწარმოადგენენ ნარკოტიკულისაშუალებებისადა        ფსიქოტროპულინივთიერებებისპრეკურსორებს;
    1.6.         ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპულინივთიერებებიდამათიპრეკურსორები, მათშორის       წამლებისსახით;
    1.7.         ადამიანის ორგანოებიდა (ან) ქსოვილები, სისხლიდამისიკომპონენტები;
    1.8.         მცენარეები ნებისმიერისახითდამდგომარეობაში, მცენარეთათესლი;
    1.9.         ცოცხალი ცხოველები, გარდაფუტკრების, წურბელებისდააბრეშუმისჭიებისა;
    1.10.      ოზონოდამშლელი ნივთიერებები;
    1.11.      მცენარეთა დაცვისსაშუალებები, რომლებიცხვდებიან 2001 წლის 22 მაისისმდგრადიორგანულიდამაბინძურებლებისშესახებსტოკჰოლმისკონვენციის A დადანართებისმოქმედებისქვეშ;
     1.12.      წყლის ბიოლოგიურირესურსებისმოპოვების (დაჭერის) იარაღი:
·        თევზჭერისმზაკვანძოვანიქსელი, წარმოებულიმანქანითანხელით, სინთეთიკური, ნეილონისანსხვახელოვნურიმონოძაფებისგან. ძაფებისდიამეტრი არაუმეტეს- 0.5მმ-ისა, ხოლოუჯრედისზომა - არაუმეტეს 100მმ-ისა (უჯრედისკონსტრუქციულიბიჯი - არაუმეტეს  50მმ-ისა);
·        თევზჭერისმზაკვანძოვანიქსელი, წარმოებულიმანქანითანხელით, სხვასინთეთიკურიმონოძაფებისგან. ძაფებისდიამეტრი არაუმეტეს- 0.5მმ-ისა, ხოლოუჯრედისზომა - არაუმეტეს 100მმ-ისა (უჯრედისკონსტრუქციულიბიჯი - არაუმეტეს  50მმ-ისა);
·       ელექტროდამჭერისისტემებიდამოწყობილობები, რომლებიცშედგებაელექტრონულიგენერატორისსიგნალებისგან, შეერთებულიკაბელებითადააკუმულატორით (ბატარიით), რომელიცერთობლივადასრულებს წყლისბიოლოგიურირესურსებისმოპოვების (დაჭერის) ფუნქციასელექტრონულიდარტყმისსაშუალებით;          1.13. ალკოჰოლური პროდუქცია, ეთილისსპირტი, ლუდი;
1.14.       ნებისმიერი სახისთამბაქოსპროდუქციადამოსაწევინარევები;
1.15.       რადიოაქტიური მასალები;
1.16.       კულტურული ფასეულობები;
1.17.       მალფუჭებადი საქონელი;
1.18.       ნებისმიერი ფორმისადამდგომარეობისძვირფასიქვები, ბუნებრივიალმასი, გარდა   საიუველირონაკეთობებისა.
 
 
ნაწილი  II
სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  პროცედურები
 
2.1.    საბაჟო  დეკლარაციის შევსება - თითეულ   საფოსტო  გზავნილს ( მცირე პაკეტი, ამანათი)  უნდა  დაერთოს  გამგზავნის  მიერ რუსულად  ან  ფრანგულად  შევსებული CN 23  საბაჟო  დეკლარაციის  ფორმა. თითოეული  CN 23    საბაჟო  დეკლარაცია  ( ძველი   C 2/CP 3  ფორმა) უნდა  შეიცავდეს  შემდეგ  ინფორმაციას: გამგზავნი  ქვეყნის  სახელწოდება; მიმღები  ქვეყნის  სახელწოდება; გამგზავნის  სახელი და  გვარი  და  ზუსტი  მისამართი; თითოეული  ნივთის  ჩამონათვალი  და  ღირეულება; გზავნილის მთლიანი  და  სუფთა  წონა; შეფუთული   ნივთების  მთლიანი  და  სუფთა  წონა. დაზღვეულ  ამანათებზე  უნდა  იყოს  მითითებული  სადაზღვევო  თანხა  SDR-ში.
2.2 ზედდებულის  დართულობის  საჭიროება -  საფოსტო  გზავნილის  ქვითრებზე   და  ზედდებულზე   უნდა  იყოს  მითითებული   საბაზრო  ღირებულება,რომელიც მიეწოდება  შესაბამისი  ლიცენზიის  საფუძველზე.
2.3საქონლის  წარმოშობის  დადასტურების  საჭიროება - უცხო  ქვეყნის  ხელისუფლების  და  საზოგადოებრივი  ორგანიზაციების  ( სავაჭრო  პალატა) მიერ  გაცემული  დოკუმენტები  უნდა  იყოს  დამოწმებული  რუსეთის  ფედერაციის  საკონსულოს  მიერ.
2.4სხვადასხვა  საბაჟო დებულებები
საფოსტო  გზავნილები, რომლებიც  არ  არის  საიმპორტო  აკრძალული  ნივთების  ჩამონათვალში, შეესაბამება  მითითებული  სტანდარტის ფარგლებს   და  თითოეული  გზავნილის  საერთო  ღირებულება, საცალო  ფასების  მიხედვით,  არ  აღემატება  100 $-ს , გათავისუფლებულია  საბაჟო  გადასახადისაგან.
საფოსტო  გზავნილი, რომელიც  დაიშვება  რუსეთის  ფედერაციაში  შესატანად, ადრესატს  ბარდება  საბაჟო  გადასახადისაგან  თავისუფალი, თუმცა  ფასდება  გზავნილის  ღირებულების    30 %-ით.:
-        თუ  შემადგენლობის  ღირებულება  არის  101 $- დან    1000 $-მდე.
-        თუ  ნივთების  რაოდენობა   3-ჯერ  აღემატება  სტანდარტულ  ლიმიტირებულ  რაოდენობას.
საფოსტო  გზავნილები, რომლებიც  დაიშვება  რუსეთის  ფედერაციაში  და  რომელთა  ღირებულება  არის  1001$- დან  10 000$-მდე, ადრესატს  ბარდება  საბაჟო  გადასახადისაგან  თავისუფალი, თუმცა  ფასდება  გზავნილის  ღირებულების  50 %-ით.
საფოსტო  გზავნილები, რომლებიც  არ  არის  გამიზნული  ადრესატის  პირადი  მოხმარებისთვის, მიიჩნევა  როგორც  სისტემატიურად საბითუმო  საქონელი, მაშინაც  კი, როცა ჰყავთ  სხვადასხვა  ადრესატი  და  რეგულარული  ლიმიტი ნივთებისა  დაკმაყოფილებულია  სათითაოდ  ყოველ  ნივთზე.ასეთი  საფოსტო  გზავნილები  უბრუნდება  გამომგზავნ  ქვეყანას.
რუსეთის  ფედერაციაში  იკრძალება  კომერციული კომპანიების  მიერ  გაგზავნილი  ნივთები, რომლებიც  გამიზნულია   რუსეთის  ფედერაციის  ტერიტორიაზე  მუდმივად  მცხოვრები  კერძო პირებისთვის, გარდა  მემკვიდრეობისა. ასეთი  გზავნილები  არ  ბარდება  ადრესატს  და   უბრუნდება  გამგზავნ  ქვეყანას. 
 
შენიშვნა: დაიშვება საფოსტო   გზავნილები, რომლებიც  შევიდა  რუსეთის  ფედერაციაში  უცხო  ქვეყნის  კომერციული  კომპანიებიდან, რომელთაც  აქვთ  თანხმობა  VO (Vnieshintorg) . დასაშვებად  აუცილებელია  ყველა  ფორმალობების  დაკმაყოფილება  რუსეთის  ფედერაციის  მიმდინარე  რეგულაციების  მიხედვით.
რუსეთის  ფედერაციაში  დაიშვება  უცხოეთიდან  მემკვიდრეობით  მიღებული  საქონელი  და  თავისუფლდება  საბაჟო  გადასახადისაგან  სერტიფიკატის  საფუძველზე , რომელიც  დამოწმებული  იქნება  რუსეთის  ფედერაციის  საკონსულოების  მიერ,  მემკვიდრეობის  და  შემადგენლობის  მემკვიდრეობის  შესახებ  კანონის  შესაბამისად.
შესაკეთბელი  ნივთების  და  მათი  ნაწილების  იმპორტი  რუსეთის  ფედერაციაში  თავისუფალია  საბაჟო  გადასახადისაგან , თუ  გამზავნის  მიერ  შევსებული დეკლარაცია   თან  ახლავს  გზავნილს.
სახელმწიფო  ინსტიტუტების  და  კოოპერატიული  ასოციაციების  სახელზე  გაგზავნილი  საფოსტო  ამანთები,  მიუხედავად  იმისა  რა ტიპის საკუთრებაა  და  თუ  შეიცავს  საბაზრო  ღირებულების  მქონე  ნივთებს,   დაიშვება  საგარეო  ეკონომიკური  ურთიერთობებისა  და  ვაჭრობის  სამინისტროს  მიერ  გაცემული  ლიცენზიის  საფუძველზე.
ნივთები, რომელთა  იმპორტი  იკრძალება  რუსეთის  ფედერაციაში  და  არასწორად  არის  მითითებული  ან  საერთოდ  არ  არის  მითითებული  CN  23  საბაჟო  დეკლარაციაში, ჩამოერთმევათ (მოხდება  კონფისკაცია ).
საბაჟო  გადასახადი  ეკისრება  ნივთებს, რომელთა  იმპორტი  დაიშვება  რუსეთის  ფედერაციაში, დევს  საფოსტო  გზავნილში  და  არ  არის  მითითებული  CN 23 დეკლარაციაში.
აკრძალული  ნივთის  ფოსტით  გაგზავნის    შემთხვევაში,  უნდა  გატარდეს  შემდეგი  ზომები:
-        ჩამოერთვას  მხოლოდ  აკრძალული  ნივთი, დანრჩენი  უნდა  გადაეცეს  ადრესატს.
-        დაუბრუნდეს   გამოგზავნ  ქვეყანას; ან
-        ჩამოერთვას    გზავნილი  მთლიანად.
 
ნებისმიერი  გზავნილი,რომლის  იმპორტიც  იკრძალება   რუსეთის  ფედერაციაში, ასევე   იკრძალება  რუსეთის  ფედერაციის  ნებისმიერ  ტერიტორიაზე  ტრანზიტითაც.

 

 


საბაჟო მიზნებისთვის სავალდებულოა შემდეგი მონაცემები:
1) გამგზავნის მონაცემები: სრულად სახელი და გვარი (ან კომპანიის სახელწოდება); 
2) ადრესატის მონაცემები: სრულად სახელი და გვარი (ან კომპანიის სახელწოდება), საფოსტო მისამართი, საფოსტო ინდექსი;
3)მთლიანი  გზავნილი წონა;
4) გზავნილის საერთო ღირებულება;
5) გზავნილის კატეგორია (საჩუქარი; დოკუმენტი; კომერციული ნიმუში და ა.შ.).
6) გზავნილში შემავალი თითოეული საგნისთვის: აღწერა, რაოდენობა და ზომის ერთეული, ღირებულება, ნეტო წონა.
გარდა ამისა, კომერციული გზავნილებისთვის რეკომენდირებულია გარდა ზემოთათნიშნულისა, ასევე დამატებით HS სატარიფო კოდის და საქონლის წარმოშობის ქვეყნის მითითება