რუმინეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 30 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი4000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 31,5 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება რუმინეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
კომერციული ღირებულების მქონე ნივთები; დოკუმენტები, ბეჭდვითი გამოცემები, ნახაზები, ნეგატივები, ფირები, ფოტოსურათები, რომლებიც ზიანს აყენებენ რუმინეთის საზოგადოებრივ წყობას; ფაშისტური ან ანტიდემოკრატიული პუბლიკაციები; ფასიანი ქაღალდები, საზღვარგარეთული ლატარიის ბილეთები, ობლიგაციები; საფოსტო მარკები და ფილატელური კოლექციები, კუპონები და ვალუტა; უხამსი და უცენზურო  ხასიათის მქონე ანაბეჭდები, სურათები, ფოტოსურათები, წიგნები, ღია ბარათები; ფული; სამხედრო აღჭურვილობა, ფეთქებადი და რადიოაქტიური ნივთიერებები; იარაღი და სანადირო აღჭურვილობა და მათი საბრძოლო მასალები; ბოთლები თხევადი გაზის შემცველობით, რომლებიც არ გამოიყენება კემპინგებისათვის; ჰაერის კონდიცირების აპარატები; რადიომიმღებები, რადიოგადამცემები; ნახმარი ტანსაცმელი, თეთრეული, ფეხსაცმელი; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, მათ შორის, თერმულად დამუშავებული და ჰერმეტულად დახურული შეფუთვითაც; არაფაბრიკულადი შეფუთული მედიკამენტები; ამბოხისკენ წამქეზებელი ხასიათის პუბლიკაციები და ანაბეჭდები;' ყველა გზავნილი რომელთა გარეთა ზედაპირზე გამოსახულია რუმინეთის შეურაცხმყოფელი წარწერები, ნიშნები და ბეჭდები; ტოქსიკური პროდუქტები და ნივთიერებები; ყუთებში ან ჰერმეტულ სათავსოებში შეფუთული ნივთები (მედიკამენტების გარდა).

შენიშვნა: მიღებული გზავნილები, რომლებიც შეიცავენ ასეთ პროდუქტებს დაუყონებლივ განადგურდება.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
საფოსტო მარკები და ფილატელიის ნივთები მიიღება შეკვეთილი ან ფასგამოცხადებული გზავნილების სახით რუმინეთის ფილატელისტთა ასოციაციის წევრებისათვის, მისამართზე: ბუქარესტი, რუმინეთის ფილატელისტთა ასოციაცია; იარაღი და საბრძოლო მასალები მიიღება რუმინეთის ხელისუფლების ან დაწესებულებების მისამართით, კანონებთან შესაბამისად გაცემული ნებართვით; ერთ გზავნილზე მაქსიმალურად დასაშვები რაოდენობა: ყავა - 5 კგ; ნართი - კგ; "ჯინსის" შარვლები - 5 ც; სინთეტიკური ქსოვილები - 20 მ; თავსაფარი - 15 ც; ტუალეტის საპონი - 20ც; სიგარეტი - 100 კოლოფი; ვიდეოკასეტა - 10 ცალი; ვიდეოდისკი - 10 ცალი; მაგნიტოსკოპი - 1 ცალი; საღეჭი რეზინი - 1 კგ; პილპილი - 1 კგ; შაქარი - 10 კგ; ფქვილი 10 - კგ; მცენარეული საკვები ზეთი - 10 ლიტრი; წვნიანის კონცენტრატი - 2 კგ; კაკაო - 1 კგ; შოკოლადი - 1 კგ; მარგარინი - 2 კგ; კარაქი - 2 კგ.
 

სავალდებულო მოთხოვნები გზავნილებისთვის, რომლებიც ექვემდებარება საბაჟო დეკლარაციას:
 
- CN22 და CN23 საბაჟო დეკლარაციის ფორმები შევსებული უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე და მიმაგრებული უნდა იყოს გზავნილზე გამოსაჩენ ადგილას.
- დეტალურად და სრულად უნდა იყოს მოცემული გზავნილის შიგთავსი: საქონლის კატეგორია (განსაზღვრულ უნდა იქნას საქონელი წარმოადგენს საჩუქარს, ნავაჭრს თუ სხვა.), გზავნილის შიგთავსში არსებული ნივთების რაოდენობა; თითოეული ნივთის წონა და ღირებულება (ვალუტის მითითებით);
- CN23 ფორმის შემთხვევაში შეძლებისდაგვარად მითითებული უნდა იყოს გამგზავნის და ადრესატის ტელეფონის ნომრები.

 - ყველა საჭირო დოკუმენტი (ინვოისი, ექსპორტის/იმპორტის ლიცენზია, წარმოშობის სერთიფიკატი და სხვა.) გზავნილზე უნდა იყოს  მიმაგრებული ან მოთავსებული შეფუთვაში.