პოლონეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი4000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება პოლონეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ჰეროინი; ზაფრანის შემცვლელი საშუალებები; შპალერი; დარიშხანზე დამზადებული საღებავებით შეღებილი ქსოვილები და ნივთები; შხამიანი ლობიოს ყველა სახეობა; როზეოლის ვაქცინები; თევზსაჭერი შხამიანი კენკრის ნაყოფი; საზღვარგარეთული ლატარიები და ობლიგაციები, მათი გასათამაშებელი მოწყობილობები; სათამაშო ქაღალდი (ბანქო); ყველანაირი ეტიკეტები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები (ბეწვი, ხორცი); ცეცხლსასროლი იარაღი, ფეთქებადი ნივთიერებები; ნახმარი ტანსაცმელი; ცოცხალი და მკვდარი ცხოველები, თუთიყუშები; საზოგადოებრივი წესრიგის საწინააღმდეგო ნივთები; პოლონეთში მიმოქცევაში მყოფი მონეტები; ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებები; დოკუმენტები და კერძო მიმოწერა; ფეთქებადი, აალებადი და სხვა მასალები(ასანთი, სანთებელები, სანთებელების გაზი); გამომსხივებელი მასალები; ბეჭდვითი გამოცემები და ინფორმაციის სხვა მატარებლები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან პოლონეთის ინტერესებს; ცოცხალი ან გამხმარი მცენარეები და მათი  ნაწილები, თესლი, ნაყოფი და მცენარეთა გადამუშავების სხვა პროდუქტები, რომლებიც დაავადებულნი  არიან; კარტოფილი და მისი დამუშავების ნარჩენები; ხილის დამუშავების ნარჩენები; ნიადაგი, კომპოსტი (სასუქი) და ბუნებრივი სასუქები; სარეველები და მცენარეთა ცოცხალი მავნებლები; პოლიგრაფიული მრეწველობის მანქანები და მოწყობილობები; კომპიუტერული სისტემები, მიკროკომპიუტერების გარდა; დოკუმენტების ასლების გადასაღები აპარატები; გასამრავლებელი, ასლგადასაღები აპარატები, ქსეროგრაფები; ელექტრონული პროფესიონალური მოწყობილობები (რადიო-სატელევიზიო გადამცემები), მუსიკალური აპარატების გარდა; ტიპოგრაფიული საღებავები, ჰეკტოგრაფიული საღებავები, ჰეკტოგრაფიული მელანი და ტუში; ჰეკტოგრაფიული კალკა, სამრავლებელი მატრიცები,  დამხმარე ტიპოგრაფიული მასალები; ბეჭდვითი გამოცემები (გაზეთები, წიგნები, ნოტები, რუქები, რეპროდუქციები, პლაკატები, ფოტოგრაფიული ბარათები) 20 ეგზემპლარზე მეტი რადენობით; გზავნილები, რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ ფოსტის მუშაკებს, დასვარონ ან გააფუჭონ სხვა გზავნილები.


შესატანად პირობითად დაშვებული ნივთები:
ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკები - პოლონეთის ფინანსთა და ჯანდაცვის სამინისტროს და საბაჟოს ნებართვით; მედიკამენტები - სამედიცინო რეცეპტის საფუძველზე გაცემული ფინანსთა სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ადმინისტრაციიც ნებართვით; თეთრი და ყვითელი ფოსფორი და მისი ნაწარმი - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ტყვიის თეთრა - პოლონეთის ჯანდაცვის, ვაჭრობის, ფინანსთა და მრეწველობის სამინისტროების ნებართვით; ფრინველები, ბოლქვები, ძირხვენები და ძირები, ახალი ხილი და ბოსტნეული, პარკოსანი და მარცვლეული კულტურების თესლი - საკარანტინო ინსპექციის მოწმობით; თამბაქოს ნაწარმი - თუ ერთ გზავნილზე მათი რაოდენობა არ აღემატება 200 გრ. თუთუნს, 40 გრ. საბურნუთე თამბაქოს, 200 ცალ სიგარეტს, 80 ცალ სიგარას; საქარინი სა სხვა ქიმიური შენაერთები, რომლისაგან შესაძლებელი საქარინის და მისი მსგავსი პროდუქტების მიღება - მხოლოდ აფთიაქებისა და ფაბრიკების მისამართით, სპეციალური ნებართვით; ეთილი და ეთილის სპირტი - პოლონეთის ფინანსთა, ვაჭრობისა და ჯანდაცვის სამინისტროების სპეციალური ნებართვით; მიცვალებულთა ნეშტის ფერფლის შემცველი ურნები - პოლონეთის მუნიციპალური საბჭოს პრეზიდიუმის ნებართვით; მრავალჯერადი ასლგადასაღები მასალები - საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვითა და საბაჟო ტარიფების დებულებების შესაბამისად.