ახალი ზელანდია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 130 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 60 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.nzpost.co.nz
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 800 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 1000 NZD/275;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 1 თვე;
üმაქსიმალური - 6 კვირა;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი -
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

 

 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 60 NZD;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 1000 NZD/207.57;
    იურიდიული პირებისთვის 1000 NZD/207.57;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,2,21,28 იანვარი, 4,6 თებერვალი, 11,25 მარტი, 19,22,23,25 აპრილი, 3 ივნისი, 23 სექტემბერი, 25,28 ოქტომბერი, 4,15 ნოემბერი, 2,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.nzpost.co.nz/tools/tracking
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ახალი ზელანდიის ოფიციალურ წყაროს
 
 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ბეწვისაგან დამზადებული ჯაგრისები; მცენარეები და თესლი; დასამუშავებელი შალი; ცოცხალი ცხოველები; ბაქტერიები; ვირუსები; ასანთი; ასაფეთქებელი ნივთიერებები; ტყვია-წამალი; უკანონო მოქმედებებისათვის წასაქეზებელი ბეჭდვითი გამოცემები; უზნეო და უხამსი ხასიათის საგნები; ყალბი ფული; ხორცის პროდუქტი; აბრეშუმი; ყუთები კვერცხების გადასატანად; ავადმყოფობის გამომწვევი მიკრობები; მცენარეები; ცხოველების ნაწილები; ფურაჟი, თივა, ჩალა, ხორბალი; იარაღი; საავტორო უფლებები; ციხეებში დამზადებული საქონელი;  თამბაქოს ფოთლები; თამბაქოს ნარჩენები და თამბაქოს ნაწარმი (გარდა: სიგარის; სიგარილას; ჩილიმის თამბაქოს; აგრეთვე დასაღეჭი, შესასუნთქი (snuff) და საწუწნი (snus) თამბაქოსა); სავაჭრო ნიშნები; მალფუჭებადი ბიოლოგიური ნივთიერებანი (როგორც საინფექციო, ასევე არასაინფექციო).შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
სპირტიანი სასმელები, ნახმარი ტანსაცმელი, კვერცხის ფხვნილი, სასარაჯო ნაწარმი, ცხენის აკაზმულობა, მარცვლეული, ფქვილი, ბურღულეული, ხილი, ბოსტნეული - სოფლის მეურნეობისა და თევზჭერის გენერალური დირექტორის ნებართვით; საფეიქრო მრეწველობის მიერ დამზადებული ტანსაცმელი, ინსეკტიციდები, ცივი იარაღი, თერაპიული ხელსაწყოები, ვეშაპის ხორცის პროდუქტები, საფეხბურთო მატჩების პროგნოზების ბეჭდვითი გამოცემები, საფეიქრო ძაფები, ცარიელი კასრები, ღერბები, საკეტების გასახსნელი მოწყობილობები, ტყე, თერაპიული პრეპარატები - საბაჟოს მინისტრის ნებართვით; მწერები და მათი კვერცხები, მცენარეები, ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ნატურალური და სინთეტიკური ნაწლავები, შალი, ხორცი, კაკაოს თესლი, ფუტკარი, ფრინველები, ქვეწარმავლები და მათი ნაწილები - სოფლის მეურნეობისა და თევზჭერის სამინისტროს ნებართვით; ნარკოტიკები, შხამები, ვაქცინები - ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის ნებართვით; ტყვიის შემცველი საღებავი - მხოლოდ სპეციალური შეფუთვით, ტყვიის შემცველობის და მწარმოებლის აღნიშვნით; ფქვილის ნაწარმი - მხოლოდ ჰერმეტული შეფუთვით; ცეცხლსასროლი იარაღი - პოლიციის ოფიცრის ნებართვით; ვალუტა, ახალი ზელანდიის მონეტები - ახალი ზელანდიის სარეზერვო ბანკის ნებართვით; რადიოაქტიური, ტოქსიკური, ფარმაცევტული ნივთიერებანი - მხოლოდ სპეციალური შეფუთვით ჯანდაცვის მინისტრიეს ნებართვით; შალის ანაჩეჩი - სპეციალური დეკლარაციის შემთხვევაში; ყვითელი ციების საწინააღმდეგო ვაქცინა - ჰიგიენის სამინისტროს ნებართვით; ცხოველური წარმოშობის ჩანასახი, თესლი - სოფლის მეურნეობისა და თევზჭერის გენერალური დირექტორის ნებართვით