ნორვეგია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 30 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ნორვეგიის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; ნახმარი ტომრები; ხორცის პროდუქტები, ქონი, ფრინველი; ყველა მცენარე და მათი ნაწილები, ყვავილიანი ბოლქვები, გამომშრალი მცენარეების გარდა; რძე და რძის პროდუქტები; კიბორჩხალები; ახალი ხილი და ხილის კონსერვები; მატყლი, ძუა; ბოსტნეული, მათ შორის დაკონსერვებული; ცოცხალი ძუძუმწოვრები, თაფლი, რქები, ჩლიქები, რქის ფქვილი, სისხლი, მშრალი სისხლი, ძვლის ფქვილი, საკვები ხორცის ფქვილი, ნატურალური ცხოველური ვაქცინები,  შრატები ვეტერინარებისათვის, კასრები და ვედროები; საბრძოლო მასალები; ცომი და ხელოვნური სატენების ნარევები; მყრალი სუნის მქონე ნივთები; უხამსი ან შეურაცხმყოფელი ხასიათის ნივთები, ნივთები რომლებიც არ არიან დამთავრებული (საბოლოო) სახით; ყალბი საფოსტო მარკები; საზღვარგარეთული ლატარიების განცხადებები და  ცირკულარები; განცხადებები იმ წამალთა შესახებ, რომელთა შემოტანა აკრძალულია ან რომლებით ვაჭრობა არის აფთიაქების მონოპოლია; რადიოაქტიური ნივთიერებები;


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

ნორვეგიის საბანკო ბილეთები და მონეტები, აგრეთვე სხვა ქვეყნების ფასიანი ქაღალდები - ნორვეგიის ეროვნული ბანკის ნებართვით; ნარკოტიკები - მხოლოდ სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნით, აფთიაქარების, ფარმაცევტების ან სპეციალური ნებართვის მქონე პირების მისამართით; ფარმაცევტული პროდუქტები - შესაბამისი დაწესებულებების მისამართით, ხოლო კერძო პირთათვის  ნორვეგიის მეფის სპეციალური ნებართვით; კვების პროდუქტები - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; ფუტკარი, ცვილი, ფიჭა - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; დედა-ფუტკარი, აბრეშუმის ჭია, პარაზიტები და  მავნე მწერთა გამანადგურებლები - ოფიციალურად აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის გაცვლის წესით; ტყავი და ბეწვეული - სპეციალური ნებართვით; ცხოველთა სადგომების და საჯინიბოების მოწყობილობები, ყუთები ან სხვა ტარა, რომლებიც გამოყენებული იყო ცხოველთა მოვლისათვის ან მათი ტრანსპორტირებისათვის - დეზინფექციის შემდეგ, ვეტერინარული სერტიფიკატით; იარაღი, საბრძოლო მასალები - არტილერიის გენერალური დირექტორის ნებართვით; სპირტი,  ალკოჰოლური სასმელები - სპეციალური ნებართვით, სავაჭრო სახლებისათვის განკუთვნილი ალკოჰოლური სასმელები - სპეციალური ნებართვით, სავაჭრო სახლებისათვის განკუთვნილი ალკოჰოლური სასმელების გარდა; კოსმეტიკური სითხეები - სპეციალური შეთანხმების საფუძველზე; 100-ზე მეტი რაოდენობის ალმანახებისა და კალენდრების გაგზავნა - კომპეტენტური ორგანოების ნებართვით; ყავა, ბუმბული, ბურდღა - ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით; რადიოსატელეფონო მოწყობილობები - ტელეგრაფის გენერალური დირექტორის ნებართვით; ფირები და ცელულოიდი - შესაბამისი შეფუთვით.