ნამიბია

  

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.


 

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 34.00N/$105;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 800-00N/$105;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.nampost.com.na
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 34.00N/$105;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 800-00N/$105;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.nampost.com.na
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა3-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 21 მარტი, 19,22 აპრილი, 1,4,25,30 მაისი, 26 აგვისტო, 10,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.nampost.com
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
  ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ნამიბიის ოფიციალურ წყაროს
 

ნაწილი  I                              

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1                                                                 ცოცხალი   ცხოველები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

 01.01-06                                                               ცხოველები, მათ შორის ფუტკრები, მათი ლარვები და კვერცხები,

                                                                               წურბელები და აბრეშუმის ჭია. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.1.1.

                                                                                                                                                     

თავი  2                                                                  ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

02.01-10                                                                  უმი ხორცი (მათ შორის გამშრალი), ნებისმიერი ცხოველის შინაგანი და სხვა

                                           ორგანოები და შიგნეული; ბეკონი და ლორი. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.1.2.

 

თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   

                                                                              უხერხემლოები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

                თავი 4                                                                   რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური    

                                                                                               წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის  

                                                                                               გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

  04.09                         0409.00                                ნატურალური თაფლი. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.1.3.

                                                                                                                                                

                                                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  04.06                                                                      ყველი. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.1.4.

 

თავი 5                                                                   ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   I I                             მცენარეული პროდუქტები

  თავი 6                                                                   ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი;  

         მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

   06.01                                                                             ბოლქვები, ტუბერები, ბოლქვიანი ძირები, ტუბერბოლქვები, თავები და                

                                                                                          ღეროები

   06.02                                                                             ყველა ცოცხალი მცენარე, მათ შორის ხეები, ბუჩქები, ჯაგები, დასამყნობად                

                                                                                          განკუთვნილი ძირები, კვირტები, ყუნწები და ღეროები და მათი შტოები,

                                                                                  სოკოს მიცელიუმი.

  06.03                                                                              მოჭრილი ყვავილები და ყვავილის კოკრები (ახალი, გამშრალი და ა.შ.).

 

  06.04                                                                              ხის, ბუჩქებისა და სხვა მცენარეების ფოთლები, ტოტები და სხვა ნაწილები,                

                                                                                          ხავსები, ლიქენები და ბალახები (ახალი, გამშრალი და ა.შ.).

 

  თავი 7                                                                   საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და 

         ბოლქვნაყოფები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

07.01–09                                                                        ახალი ბოსტნეული

                                                                                      

  07.12                                                                               გამშრალი ბოსტნეული

 

  07.13                                                                               გამშრალი პარკოსნები

 

  07.14                                                                              მანიოკი, მარანტა, სალეპი, ტოპინამბური, ტკბილი კარტოფილის ჯიშები და

                                                                                 მსგავსი საკვებად გამოსაყენებელი ძირები და ტუბერები სახამებლის ან

                                                                                 ინულინის მაღალი შემცველობით. იხილეთ შენიშვნა მე-13 გვერდზე.

 

  თავი 8                                                                    საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანთა ან ბაღჩეული        

                                                                                  მცენარეების ქერქი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 08.01                                                                             ქოქოსი, ბრაზილიური თხილი, ქეშიუ (ახალი ან გამშრალი)

                                                                                      

   08.02                        0802.32                                     თხილი (ახალი ან გამშრალი)

 

   08.03                        0803.00                                     ბანანი (ახალი ან გამშრალი)

                                                                                                    

   08.04                        0804.10                                     ფინიკი (ახალი ან გამშრალი)                                                                                                      

                                  0804.20                                 ლეღვი (ახალი ან გამშრალი)

                                  0804.30                                 ანანასი (ახალი ან გამშრალი)                                                                              

                                 0804.40                                 ავოკადო (ახალი ან გამშრალი)                                                                              

                                  0804.50                              გუავა, მანგო და მანგოსტანი (ახალი ან გამშრალი)

   08.05                                                                            ციტრუსები (ახალი ან გამშრალი)

                                                                                                    

   08.06                        0806.10                                     ახალი ყურძენი                                                                                                     

                                  0806.20                                 გამშრალი ყურძენი

   08.08                        0808.10                                     ახალი ვაშლი                                                                                                     

                                  0808.20                                 ახალი მსხალი და კომში

   08.09                                                                            ახალი კურკოვანი ხილი

   08.10                                                                             კენკრა და სხვა ხილი (ახალი)

   08.11                                                                             გაყინული ხილი

   08.13                                                                             სხვა სახის გამშრალი ხილი

   08.14                                                                             ციტრუსოვანთა ან ბაღჩეული მცენარეების ქერქი (ახალი, გაყინული ან

                                                                                  გამშრალი)

                                                                                  იხილეთ შენიშვნა მე-13 გვერდზე.

 თავი 9                                                                     ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 09.01                         0901.11                                      მოუხალავი ყავა

 

 09.04                         0904.12                                      დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი წიწაკა                                                                                                     

                                 0904.20                                  „კაპსიკამის“ (Capsicum) ან „პიმენტას“ (Pimenta) გვარის მცენარეთა  

                                                                                  ნაყოფები, დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი

 

09.05                         0905.00                                       ვანილი

 

09.06                          0906.10                                      დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი დარიჩინი                                                                                                     

                                 0906.20                                   დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი დარიჩინის ხის ყვავილები

 

09.07                        0907.00                                       დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი მიხაკი

 

09.08                          0908.10                                     დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი ჯავზი                                                                                                      

                                 0908.20                                  დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი მაცისი  

                                 0908.30                                  დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი ილები

 

09.09                          0909.10                                     ანისის ან ბადიანის დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი თესლები                                                                                                     

                                 0909.20                                  ქინძის დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი თესლი  

                                 0909.30                                  ძირას დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი თესლი

                                 0909.40                                  კვლიავის დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი თესლი  

                                 0909.50                                  კამის ან ღვიის კენკრის დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი

 

09.10                           0910.10                                      დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი კოჭა                                                                                                     

                                  0910.20                                  დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი ზაფრანა  

                                  0910.30                                  დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი კურკუმა

                                  0910.40                                  დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი ბეგქონდარა ან დაფნის ფოთლები  

                                  0910.50                                  დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი კარი

                                  0910.91                             დაუფქვავი და დაუქუცმაცებელი სხვა სუნელები და სანელებლები

                                  0910.99                            

                                                                                   იხილეთ შენიშვნა მე-13 გვერდზე.

                                                                               

 თავი 10                                                                   მარცვლოვნები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

10.01                                                                                 ხორბალი და ჭვავისა და ხორბლის ნაზავი.

 

10.02                                                                                ჭვავი

 

10.03                         1003.00                                       ქერი

 

10.04                         1004.00                                        შვრია

 

10.05                                                                                 მაისი (სიმინდი)

 

10.06                         1006.10                                      გაურჩეველი ბრინჯი

 

10.07                         1007.00                                       სორგოს მარცვლები

 

10.08                          1008.10                                     წიწიბურა                                                                                                     

                                 1008.20                                 ფეტვი  

                                 1008.30                                  ჩიტის საკენკი თესლები

                                 1008.90                                  სხვა მარცვლეული

                                                                                  იხილეთ შენიშვნა მე-13 გვერდზე.

                                                                               

 თავი 11                                                                 ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო; სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

11.07                                                                               ალაო

                                                                              

თავი 12                                                                  ცხიმოვანი თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფები; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

12.01–07                                                                        მთლიანი ან დანაწევრებული/დაქუცმაცებული ცხიმოვანი თესლები და 

                                                                                 ნაყოფები.

12.09                                                                               დასათესად გამოყენებული სახეობების თესლები, ნაყოფები და სპორები.

 

12.10                                                                               სვიის გირჩები და ლუპულინი.

 

12.11                                                                               უპირატესად პარფიუმერიაში და ფარმაცევტიკაში, აგრეთვე  

                                                                                 ინსექტიციდური, ფუნგიციდური და მსგავსი მიზნებისათვის გამოყენებული  

                                                                                 ხეების, ბუჩქოვანი და ჯაგნარი მცენარეებისა თუ სხვათა ახალი ან გამშრალი  

                                                                                 მცენარეები და მათი ნაწილები (თესლებისა და ნაყოფების ჩათვლით) -  დაჭრილი, დაქუცმაცებული თუ დაფქვილი სახით.

12.12                                                                               ალგა და სხვა წყალმცენარეები, შაქრის ჭარხალი (მთლიანი ან ნაჭრებად  

                                                                                 დაჭრილი, ახალი თუ სხვა სახით წარმოდგენილი), შაქრის ლერწამი,  

                                                                                 ვარდკაჭაჭას ძირები (ახალი ან გამშრალი, მოუხალავი),ცრუ აკაციის ნაყოფი  

                                                                                 (ახალი ან გამშრალი), როგორც დაღერღილი ან დაფქვილი, ასევე  

                                                                                 დაუღერღავი და დაუფქვავი სახით, რომელსაც არ გაუვლია შემდგომი   

                                                                                 დამუშავება; ნაყოფების კურკები, აგრეთვე სხვა ისეთი ბოსტნეული

                                                                                 მცენარეების პროდუქტები, რომლებიც უპირატესად ადამიანების მიერ

                                                                                  საკვებად არის გამოყენებული.

                                                                                      მარცვლოვანების ჩალა და ჩურჩები/გარსები.

 

12.13                         1213.00                                       ფოთლოვანი ჭარხალი, თალგამურას სახეობები, პირუტყვის საკვებად 

                                                                                  გამოყენებული ძირები, თივა, იონჯა, სამყურა, ესპარცეტი, საფურაჟე

12.14                                                                                კომბოსტო, ლუპინები, ცერცველები და სხვა მსგავსი საფურაჟე  

                                                                                  პროდუქტები.

                                                                                   იხილეთ შენიშვნა მე-13 გვერდზე.   

                                                            

თავი 13                                                                 ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 14                                                                  მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

14.01                                                                               უპირატესად საღებავებად გამოყენებული მცენარეული მასალები (მაგ.,  

                                                                                 მცენარეული ჩალა, ტირიფი, ლერწმისა და ლელის სახეობები, როტანგა,  

                                                                                 ბამბუკის სახეობები, რაფია და ცაცხვის ქერქი).

 

14.02                                                                               უპირატესად სატენად ან ამოსავსებად გამოყენებული მცენარეული  

                                                                    მასალები, მათ შორის მატყლის ხე, მცენარეების ულვაში და ზოსტერა.

 

14.03                                                                               უპირატესად ცოცხებისა და ჯაგრისებისთვის გამოყენებული მცენარეული  

                                                                                 მასალები (მაგ., ცოცხის სორგო, პიასავა, ჭანგა და ამერიკული აგავასა და     

                        იუკას ხეებისაგან მიღებული ბოჭკოები).

 

14.04                                                                               დაუმუშავებელი ბამბის ნაძენძი; ანატოს თესლები, მაგარი თესლები,  

                       რომლებიც წყალში არ ღივდება, წიპწები, ჩენჩო/ნაჭუჭი ან გირჩები, 

                       რომლებიც ნაჭდევ-ნაკვეთი ორნამენტების დასამზადებლად გამოყენებული 

                       სახეობებისაგან არის მიღებული (მაგ. სპილოს ან დუმ-პალმა).  

                       მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან  

                                                                                 დაკონკრეტებული.     

                                                                               იხილეთ შენიშვნა მე-13 გვერდზე.                                                                         

                                                                              

განყოფილება   III              ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;

                                              მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

  თავი 15                                                                (ერთადერთი თავი)

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება    IV              მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; 

                                                თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

 

  თავი 16                                                                ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 17                                                                 შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 18                                                                კაკაო და კაკაოს ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  18.01                         1801.00                                    მთლიანი თუ დაქუცმაცებული კაკაოს მარცვლები.

 

  18.01                         1802.00                                    კაკაოს ნაყოფის გარსი/ნაჭუჭი და სხვა ნარჩენები.

                                                                                 იხილეთ შენიშვნა მე-13 გვერდზე.

                                                                           

  თავი 19                                                                მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;    საკონდიტრო  ნაწარმი

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 20                                                                ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა   ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 21                                                                სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 22                                                                 უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

 22.04–08                                                                      ღვინოები და ალკოჰოლური სასმელები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.4.

                                                                              

 თავი 23                                                                 კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების მზა   საკვები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 24                                                                 თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

   24.01                                                                       არაქარხნული წარმოების თამბაქო, თამბაქოს არაგამოყენებადი ნარჩენები.

                                                                                  იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2. 5.

                                                                        

განყოფილება   V                       მინერალური  და ნავთობპროდუქტები

  თავი 25                                                                 მარილი, გოგირდი; მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 26                                                                 მადნეული, წიდა და ნაცარი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 27                                                                 მინერალური საწვავი, ნავთობპროდუქტები და მათი გამოხდის    

          პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები.

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

   27.03                         2703.00                                    ტორფი.

                                                                                  იხილეთ შენიშვნა მე-13 გვერდზე.

                                                                               

განყოფილება  VI                       ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 თავი 28                                                                  არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი  

         ლითონების, რადიაქტიური ელემენტების ან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 29                                                                  ორგანული ქიმიური ნივთიერებები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

 29.01–42                                                                       ყველა სახის წამლები, შრატები, ვაქცინები, მედიკამენტები და   

                        ვეტერინარული წამლებისთვის გამოსაყენებელი პროდუქტები. იხილეთ  

          ნაწილი II, პუნქტები 2.7 და 2.8.                                                                               

 თავი 30                                                                  ფარმაცევტული პროდუქცია

 დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

  30.01–06                                                                      ყველა სახის შრატები, ვაქცინები, მედიკამენტები და ვეტერინარული               

                        წამლებისთვის გამოსაყენებელი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი           2.8.

                                                                                 

 თავი 31                                                                  სასუქები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 32                                                                   სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათგან წარმოებული   

          პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა საღებავი ნივთიერებები;  

          საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 33                                                                   ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და       

          ტუალეტის საშუალებები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

33.01–04                                                                         პარფიუმერიაში გამოსაყენებელი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი

                                                                                  2.8.1.

                                                                               

 თავი 34                                                                   საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი 

 საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული

 ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და  

 მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და 

 თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 35                                                                  ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;  

          ენზიმები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 36                                                                  ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი;  

           პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

 36.01-06                                                                ყველა სახის ასაფეთქებელი ნივთიერებები და ფეიერვერკები. იხილეთ           

                                                                                 ნაწილი II, პუნქტი 2.15.

 

 თავი 37                                                                  ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

37.05–06                                                                პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტოები, ფილმები და ვიდეო ფირები.    

                                                                                 იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.11.

                                                                   

 თავი 38                                                                   სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

 თავი 39                                                                  პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 40                                                                  რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება   VIII              დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;   

                                                  საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

                                                  საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის

                                                  ნაწლავისა)

 

   თავი 41                                                                 დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)

   დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

   41.01–07                                                               ტყავები, რაც არ გულისხმობს ტყავისაგან დამზადებულ ნივთებს.

                                                                                

  თავი 42                                                                 ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და 

 აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

 საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა 

  აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 43                                                                 ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება    IX                ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები; ჩალისგან,

                                                 სპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული

                                                 ნაწარმი

   თავი 44                                                               ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები

44.01                                                                     შეშად გამოსაყენებელი ხის მასალა, ხის ჯოხები, უხეშად დამუშავებული.          

  44.03                                                                     უხეშად ან სანახევროდ ოთხკუთხა-ფორმამიცემული ხეები (შეშა).

44.04                                                                     რგოლების დასამზადებელი ხის მასალა; გაჩეხილი ბოძები, კონები,          

                                                                                მარგილები და სარები, ხის ჯოხები.

  44.06                                                                            რკინიგზის ან ტრამვაის ხის შპალები (გზაგამყოფი სისტემა).          

                                                                                 მარგილები და სარები, ხის ჯოხები.

 44.07–13                                                                     სიგრძეზე დახერხილი ხეები, კუნძები, პარკეტის ნაჭრებისა და

                       ფრიზების ჩათვლით, რომლებიც აწყობილი არ არის, გაშალაშინებული,  

                        ნაკვეთებიანი, ღარებამოჭრილი, ნაჭდევებიანი, ნაპირებჩაჭრილი, 

                        შესაერთებელგამოკვეთილი, V-ს სახის შეერთებაგაკეთებული,

                        გრანულირებული, შუაში ნაჭდევებგაკეთებული ან მსგავსად 

                        დამუშავებული ხეები, ყოველგვარი შემდგომი დამუშავების გარეშე, ფანერის 

                        ფურცლები და დიქტის დასამზადებელი ფილები; ხის ბაგეტები და 

                        ყალიბები; რეკონსტრუირებული ხე, ფანერა, მორების სახით წარმოდგენილი 

                        ხეები, ლამინირებული და ავეჯის დასამზადებლად გამოყენებული ფანერის 

                        ფილები.

  44.16                         4416.00                                   კასრები, ცილინდრები, როფები, გეჯები, კალათები და მეკასრეების მიერ

                                                                                 დამზადებული სხვა პროდუქტები და მათი ნაწილები, რომლებიც                      

                                                                                 დამზადებულია ხისგან, კვერთხების ჩათვლით.

  44.18                                                                      სამშენებლო ხუროს და დურგლის სამუშაო ხელსაწყოები.

 

 44.21                      4421.90                                სკები და მათი ხის ნაწილები, მეორადი; ხის მასალით მოსაპირკეთებელი           

                                                                                 მორები.

                                                                                 იხილეთ შენიშვნა მე-13 გვერდზე.

თავი 45                                                                   კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები

 45.01                                                                      ბუნებრივი კორპი - დაუმუშავებელი.

 

 45.03                                                                      ბუნებრივი კორპისაგან დამზადებული ნივთები.

                                                                                  იხილეთ შენიშვნა მე-13 გვერდზე.

                                                                            

   თავი 46                                                                 ჩალის,  ესპარტოსა  და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული   

                                                                     ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება    X                  ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);

                                                  ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან  

                                                  დამზადებული ნაწარმი

 

    თავი 47                                                               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული    

                                                                     (მერქანი); ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

   თავი 48                                                                 ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი  

  გულისაგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 49                                                                  ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები,სურათები და სხვა პოლიგრაფიული 

           პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

 დასახელება      სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

    49.01-11                                                                   პორნოგრაფიული შინაარსის ლიტერატურა, ბანკნოტები და ლატარეის  

   ბილეთები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.11. 

                  

განყოფილება    XI                         ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი

   თავი 50                                                                 აბრეშუმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

   თავი 51                                                                 მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან  

  ნაქსოვი ძაფი  და ქსოვილები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 52                                                                  ბამბა

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  52.01                         5201.00                                     დაუჩეჩავი და დაუვარცხნელი ბამბა (დაუმუშავებელი).

                                                                               

  თავი 53                                                                  სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული  

  ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 54                                                                  ხელოვნური ძაფები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 55                                                                  ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები                                                                           

         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 56                                                                 ბამბა, თექა და დაურთავი  საქონელი; სპეციალური ნართები;  

ბაწრები, თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 57                                                                  ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები 

          არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 58                                                                  სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის

                                                                    მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები;  ნაქარგები                                                              

                                                                    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 59                                                                  გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო

  ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

                                                                                   არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 60                                                                    ნაქსოვი ნ ნაქარგი ქსოვილები

                                                                                   არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 61                                                                  ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, ნაქსოვი ნ ნაქარგი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 62                                                                   ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის  

                                                                    ნაქსოვი ნ ნაქარგი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 63                                                                   სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი      

 ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XII              ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, 

                                                შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან 

                                                დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული  

                                                ნივთები

 

  თავი 64                                                                 ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 65                                                                   თავსაბურავები და მათი ნაწილები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 66                                                                  ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები,

 შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 67                                                                   დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან                                                                     

                                                                                  დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისგან  

                                                                    ნაწარმი ნივთები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XIII                  ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან  

                                                     დამზადებული  ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი

 

   თავი 68                                                               ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან   ანალოგიური მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 69                                                                 კერამიკული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 70                                                                 მინა და მინის აწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XIV                 ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი 

                                                    ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; 

                                                    ბიჟუტერია; მონეტები

 

 თავი 71                                                                  (ერთადერთი თავი)         

  დასახელება      სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

    71.02–03                                                                   ალმასები/ბრილიანტები და ძვირფასი ქვები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი  

            2.12.

 71.18                                                                               მონეტები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი2.11.

 

განყოფილება   XV                     არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან 

                                                      დამზადებული ნაწარმი

 

  თავი 72                                                                 რკინა და ფოლადი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 73                                                                 რკინისა და ფოლადის ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 74                                                                  სპილენძი და მისი ნაწარმი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 75                                                                  ნიკელი და მისი ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 76                                                                   ალუმინი და მისი ნაწარმი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 77                                                                   (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის  ფარგლებში

  გამოსაყენებლად)

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 78                                                                  ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 79                                                                   თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 80                                                                   კალა და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 81                                                                   სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 82                                                                   ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი  ინსტრუმენტები,

 არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები და

 ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მათი ნაწილები 

 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 83                                                                    არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XVI          მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრომოწყობილობები;                                                  

                                             მათი ნაწილები; ხმისჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო

                                             გამოსახულებისა და ბგერის  ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და  

                                             აქსესუარები

 

 თავი 84                                                                  ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები და მექანიკური  

მოწყობილობები; მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 85                                                                  ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი  

 და  სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულების და ხმის 

 ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და 

 აქსესუარები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XVII                  სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან 

                                                      დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

 თავი 86                                                                 რკინიგზის ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი    

ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და   

მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო- 

მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.                                                                                 

 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 87                                                                   ტრანსპორტი, გარდა სარკინიგზო და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა    

          და მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 88                                                                   თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 89                                                                   გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 

განყოფილება   XVIII                  ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,

                                                        ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები;                                                      

                                                        მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი  ნაწილები  და აქსესუარები

 

  თავი 90                                                                ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,

მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები

არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 91                                                                 საათები და მათი ნაწილები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 92                                                                მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XIX                         იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                                                                  (ერთადერთი თავი)             

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             შესატანად აკრძალული ნივთები

93.01–06                                                                ცეცხლსასროლი იარაღი, მათი მასალა და აღჭურვილობა და მათი შესანახი

                                                                                 ბუდეები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.15.

 

განყოფილება    XX                         ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

 

  თავი 94                                                                 ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და 

 მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და სანათი   

 მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან 

 დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები 

 სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი  შენობები                                                                              

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

    თავი 95                                                               სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი;    

 მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

    თავი 96                                                                ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XXI                        ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

 

   თავი 97                                                                  (ერთადერთი თავი)

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                                                    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაწილი  II

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

2.1.ცოცხალი ცხოველები                    

და ცხოველური წარმოშობის                             

ცხოველთა საკვები                                               

 

 2.1.1 ფუტკრები, წურბელები                        ფუტკრების, მათი ლარვებისა და კვერცხების იმპორტირება    

 და აბრეშუმის ჭია                                           ექვემდებარება სრულ აკრძალვას, იგი დაშვებულია მხოლოდ              

                                                                          სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკიდან. შესაბამისი შემოწმება ტარდება   

                                                                                 მცენარეთა ინსპექტორების, აგრეთვე ველური ბუნების დაცვის,  

                                                                                 კონსერვაციისა და ტურიზმის სამინისტროს მიერ.

 

                                                                                 წურბელებისა და აბრეშუმის ჭიის იმპორტირებისათვის საჭიროა სოფლის    

                                                                                 მეურნეობის, წყლისა და სასოფლო-სამეურნეოგანვითარების

                                                                                 დირექტორატისა და ველური ბუნების დაცვის, კონსერვაციისა და  

                                                                                 ტურიზმის სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვა.

 

2.1.2 ბეკონი და ლორი/შაშხი                            ბეკონისა და ლორის/შაშხის იმპორტირება ნებადართულია იმ შემთხვევაში,              

                                                                                 თუ ისინი ინახება ჰერმეტულად დახურულ კონტეინერებში და დაცულია  

                                                                                 გაფუჭებისაგან. ჯანდაცვის სამინისტრო უფლებამოსილია,

                                                                                 საჭიროებისამებრ ნებისმიერ დროს ჩაერიოს აღნიშნული საკითხის

                                                                                 რეგულირებაში.

 

2.1.3 თაფლი                                                  მოცემული პროდუქტის იმპორტირება ექვემდებარება სრულ აკრძალვას,                

                                                                                 იგი დაშვებულია მხოლოდ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკიდან

                                                                                 (ექვემდებარება ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენლის მიერ შემოწმებას).

 

2.1.4 ყველი                                                    ნებართვის გარეშე შესაძლებელია არაუმეტეს 5 კილოგრამის ოდენობის  

                                                                                 ყველის იმპორტირება (ექვემდებარება ჯანდაცვის სამსახურის

                                                                                 წარმომადგენლის მიერ შემოწმებას).

          

                                                                                 გარკვეული საკვები პროდუქტების იმპორტი დაშვებულია მხოლოდ

                                                                                 ვაჭრობისა და მრეწველობის დირექტორატის მიერ გაცემული

                                                                                 უფლებამოსილების საფუძველზე.

 

2.4 უალკოჰოლო სასმელები                                უალკოჰოლო სასმელებისა და ალკოჰოლის შემცველი სითხეების

და ალკოჰოლის შემცველი                         იმპორტი ექვემდებარება ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენლის

სითხეები                                                                მიერ შემოწმებას.

 

2.5 თამბაქო                                                    თამბაქოს იმპორტირებისათვის საჭირო ნებართვის გაცემა ხდება  

                                                                                  სოფლის მეურნეობის, წყლისა და სასოფლო-სამეურნეო განვითარების

                                                                                  სამინისტროს მიერ მცენარეთა ინსპექტორის მიერ ჩატარებული შემოწმების

                                                                                  შედეგების თანახმად.

         

                                                                                  სიგარეტების იმპორტი დასაშვებია 1000-მდე სიგარეტის შემცველ

                                                                                  პარტიებად, რომელთა წონა 2 კილოგრამს არ აღემატება. სიგარეტები

                                                                                  საიმედოდ უნდა იყოს ჩაწყობილი თითოეულში ათი, ოცი ან ოცდაათი  

                                                                                  სიგარეტის ოდენობით ისეთ კონტეინერებში, რომლებიც არ არის გახსნილი      

                                                                                  ან გატეხილი, თითოეულში და კონტეინერს გაკეთებული უნდა ჰქონდეს  

                                                                                  დამღა.

 

2.7 ნარკოტიკული                                       ყველანაირი ნარკოტიკული ნივთიერებების იმპორტირებისათვის  

ნივთიერებები                                                      საჭიროა ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს

                                                                                 მიერ გაცემული ნებართვა.

 

2.8 ფარმაცევტული ნაწარმი                                შრატების, ვაქცინების, მედიკამენტების, ბიოლოგიური ნივთიერებებისა და  

                                                                                 პათოლოგიური ნიმუშების იმპორტირებისათვის საჭიროა ჯანდაცვისა და

                                                                                 სოციალური მომსახურების სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვის

                                                                                 წარმოდგენა.

 

                                                                                 ვეტერინარული წამლებისათვის საჭიროა ჯანდაცვისა და სოციალური

                                                                                 მომსახურების სამინისტროს და აგრეთვე სახელმწიფო ვეტერინარული

                                                                                 სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვა.

 

                                                                                  შრატის, ლიმფის, ვაქცინისა თუ სხვა მსგავსი ნივთიერების შემცველ

                                                                                  ჭურჭელს(ბოთლები თუ სხვა ნებისმიერი ჭურჭელი ან კონტეინერი),

                                                                                  რომლებიც განკუთვნილია ადამიანის/ცხოველის დაავადებათა

                                                                                  პრევენციისთვის გამოსაყენებლად, უნდა ჰქონდეს მასზე მყარად

                                                                                  მიმაგრებული ან მიწებებული ეტიკეტი, რომელზეც მითითებული იქნება

                                                                                  მწარმოებლის დასახელება და მისამართი და აგრეთვე წარმოების თარიღი

                                                                                  ან ის თარიღი, რომლის შემდეგაც მოცემული ნივთიერების გამოყენება

                                                                                  აღარ არის რეკომენდებული. აღნიშნული ეხება ყველა სახის საკვებ

                                                                                  პროდუქტებს.

 

2.8.1 სუნამოები                                            სუნამოების იმპორტი ექვემდებარება ჯანდაცვისა და სოციალური  

                                                                                  მომსახურების სამინისტროს მიერ შემოწმებას.

 

2.11 წიგნები, ბროშურები,                         ამ საგნების იმპორტის საკითხს არეგულირებს ინფორმაციისა და

გაზეთები, ბეჭდური მასალა,                                რადი­­მა­უწ­ყებ­ლო­ბის სამინისტრო. აღნიშნული საგნების

ფილმები, ბანკნოტები და                                    იმპორტირებისათვის საჭიროა მის მიერ გაცემული ნებართვა.

მონეტები                                                                               

                                                                      ნამიბიაში შემომსვლელი არცერთი პირი არ არის უფლებამოსილი, 

                                                                      შემოიტანოს ქვეყანაში 500 NAD-ზე (ნამიბიური დოლარი) მეტი

                                                                      ღირებულების მქონე ნამიბიური ან სამხრეთ აფრიკული ბანკნოტები ან

                                                                      მონეტები ან გაგზავნოს ისინი ნამიბიაში (მოითხოვება ნამიბიის ბანკის

                                                                      უფლებამოსილება).

 

                                                                      აღნიშნული შეზღუდვა არ ეხება უცხოური ბანკების მიერ რეპატრირებულ

                                                                      ნამიბიურ ან სამხრეთ აფრიკულ ბანკნოტებს.

 

2.12 ალმასი/ბრილიანტი და                                  ნებართვის გაცემა ხდება საბადოებისა და ენერგეტიკის სამინისტროს  

ძვირფასი ქვები                                                      და აგრეთვე პოლიციის მიერ.

 

2.15 საბრძოლო მასალა                              არცერთი პირი არ არის უფლებამოსილი, განახორციელოს ნებისმიერი

                                                                                 საბრძოლო მასალისა და აღჭურვილობის იმპორტირება ან ექსპორტირება

                                                                                  ნამიბიაში/ნამიბიიდან, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ აღნიშნული ხდება

                                                                                  სახელმწიფოს სახელით. აკრძალვა ეხება ასევე ტრანზიტულ საბრძოლო

                                                                                  მასალას და აღჭურვილობას, რომლის ტრანზიტული გადატანაც ხდება

                                                                                  ნამიბიის გავლით ნებისმიერ ადგილზე, რომელიც მდებარეობს ნამიბიის

                                                                                  საზღვრებს გარეთ, თუ აღნიშნულზე არ არის გაცემული სპეციალური

                                                                                  უფლებამოსილება გაცემული შესაბამისი ნებართვით და მისავე

                                                                                  ფარგლებში.

 

                                                                                  ასაფეთქებელი ნივთიერებები, მათ შორის ფეიერვერკები, საჭიროებს

                                                                                პოლიციის მიერ გაცემულ ნებართვას; აღნიშნული ეხება აგრეთვე

                                                                                ტრანზიტულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებსაც.

 

                                                                                 ნებისმიერ იმპორტირებულ იარაღს უნდა გააჩნდეს სერიული ნომერი

                                                                                 ან მწარმოებლის სხვა ნომრები.

 

 

 

 

 

შენიშვნა: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 27, 44, 45 და 52 თავებში მითითებული პროდუქტებისათვის საჭიროა სოფლის მეურნეობის, წყლისა და სასოფლო-სამეურნეო განვითარების სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვა. მეორეს მხრივ, ნებართვის შემოწმება წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის დირექტორატის ვალდებულებას, ხოლო თვით ტვირთის შემოწმება უნდა მოხდეს საწარმოს ინსპექტორის მიერ.

 

 

 

 

 

 

 

ნაწილი  II

სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  დებულებები

 

განსაკუთრებული შენიშვნა: ნამიბიას ნაწილი III არ გამოუქვეყნებია.