მონღოლეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 3
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 326 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი326 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მხოლოდ შემდეგი ტერიტორიები: რაიონები, 1,2,3 ზონის ინდექსებით 
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება მონღოლეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ხილი; ბოსტნეული; თევზი; სასმელები; ფოტოქაღალდი; საათი; რაიოაქტიური ნივთიერებანი; ფეთქებადი და აალებადი ნივთიერებანი; იარაღის ყველა სახეობა, გარდა სპორტულისა; ტყვია-წამალი და კაფსულები, ხანჯლები; სათევზაო ბადეები; მოკლე ტალღებზე მომუშავე რადიომიმღებები, რადიოგადამცემები, სხვა რადიოაპარატაურა, მათი დეტალები და სათადარიგო ნაწილები; როტატორები; ოპიუმი და სხვა ნარკოტიკული საშუალებანი, მათი დამზადებისა და მოხმარების საშუალებანი; ვალუტა, ჩეკები (სამგზავრო და სახელობითი), მონღოლეთის და სხვა ქვეყნების სავალუტო ფასეულობანი და ფასიანი ქაღალდები შესაბამისი ორგანიზაციების ნებართვის გარეშე, აგრეთვე სავალუტო ფასეულობანი და ფასიანი ქაღალდები, რომელთა ღირებულება აღემატება საზღვარგარეთის ქვეყნების ბანკთაშორისი შეთანხმებით გათვალისწინებულ თანხას.მცენარეები, მათი თესლი და სანერგე მასალა; A D და B ჯგუფის სამედიცინო და ვეტერინარული მედიკამენტები;  ქირურგიული, დიაგნოსტიკური, ლაბორატორული, სტაციონარული და მოძრავი მოწყობილობა და მისი ინსტრუმენტები; მონღოლეთის და სხვა ქვეყნების ლატარიის ბილეთები; მონღოლეთის საფოსტო მარკები; ცხოველური წარმოშობის საგნები და ნედლეული; მალფუჭებადი საკვები პროდუქტი; შალის და ბამბის ქსოვილები, თითოეული დასახელების ქსოვილი 3 მეტრზე მეტი სიგრძისა; ნართი; საგნები დეზინფექციის გარეშე; ნახმარი თეთრეული, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი;ცალკეულ პიროვნებათა შესახებ ინფორმაციის (მოქალაქეობის, სამსახურებრივი მდგომარეობის) შემცველი საბუთები; ალკოჰოლური სასმელები; მავნე იდეოლოგიიის და პორნოგრაფიული ხასიათის ხელოვნბათა ნიმუშები, წიგნები, ბეჭდვითი გამოცემები, გრამფირფიტები, კინოფილმები, ფოტოფირები და ფოტოსურათები, მათი ორიგინალები და ასლები, ასევე მონღოლეთის საზოგადოებრივ მოწყობასთან შეუთავსებელი საგნები; მონღოლეთის კანონმდებლობით ქვეყანაში შესატანად აკრძალული ყველა საგანი; საერთაშორისო საფოსტო კონვენციით გადასაზიდად აკრძალული საგნები; ფქვილი, ბურღულეული, მაკარონის ნაწარმი; საზღვარგარეთ დამზადებული ხორცის კონსერვი.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ნახმარი ტანსაცმელი - დეზინფექციის ჩატარების შესახებ ცნობის არსებობის შემთხვევაში; სახლის პირობებში დამზადებული საკვები პროდუქტი - თუ გამგზავნ გააჩნია ადგილობრივი სანიტარული ორგანოების მიერ გაცემული ცნობა; შინაური ცხოველები, ძაღლები, კატები, ფრინველი, ტყავი, ბეწვი და სხვა ნედლეული - ვეტერინერული მოწმობის არსებობის შემთხვევაში.