მოლდოვა

  

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.


 

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლებითუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 10 MDL/$0.48;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 6296.07 MDL/$326.95;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - რუსული, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.md
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, რუსული, რუმინული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 10 MDL/$0.48;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 6296.07 MDL/$326.95;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 60 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.md
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 10 MDL/0.4151 SDR;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 8378372 MDL/347.82 SDR;
    იურიდიული პირებისთვის 1948.54 MDL/80.89 SDR;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6/7
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1,7,8 იანვარი, 8 მარტი, 28,29 აპრილი, 1,6,9 მაისი, 27,31 აგვისტო, 14 ოქტომბერი, 25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.md
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება მოლდოვის ოფიციალურ წყაროს

 

მოლდოვა

 

 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად  პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

 

პარაგრაფი I                       ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

 

თავი1                     ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

01.01-06                        ცოცხალი ცხოველები გარდა ფუტკრებისა და წურბელებისა .

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

01.06        0106.00       ფუტკრები და წურბელები. იხილეთ ნაწილი II, §§ 2.1.1 და 2.1.2.

 

 

თავი2                     ხორცი და საკვებად ვარგისი საქონლის შიგნეულობა;

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

02.01-05                        ამ პროდუქტების იმპორტი რეგულირებულია.

02.06-08

02.10

 

 

თავი3                     თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

03.01-07                        ამ სახეობების ყველა პროდუქტი, რომელთა იმპორტი რეგულირდება.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

ამ სახეობების ნებისმიერი პროდუქტი.

 

 

თავი4                       რძის პროდუქტები; ფრინველების კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი, ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

04.01-10                        ყველა ეს პროდუქტი: მათი იმპორტი რეგულირდება.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

ყველა ეს პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.1 (თაფლი).

 

 

თავი5                       ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

 

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი II                      მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი6                     ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

06.01-04                        ცოცხალი მცენარეები, რქები (მცენარის) და ნერგები.

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

ყველა ეს პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.

 

 

თავი7                      ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

07.01        0701.10       კარტოფილი.

 

07.02-14                          სხვა ბოსტნეული, მცენარეები, ფესვები და საკვებად ვარგისი ტუბერები, რომლებიც დაბინძურებულია პარაზიტებით და წარმოადგენს საფრთხეს სასოფლო სამეურნეო კულტურებისთვის.

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

ბოსტნეული, ხახვი და ნიორი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.

 

 

თავი8                     საკვები ხილი და კაკალიციტრუსის  კანი  და ნესვი

 

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

08.01-10                        ახალი ფორთოხალი; სხვა ახალი ხილი, რომელთა იმპორტის რეგულირებაც ხდება.

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

სხვა ახალი ხილი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.

 

 

თავი9                     ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

აკრძალულია

 

 

თავი10                   პურეული/ხორბლეული

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

10.01-08                       ყველა სახის ურეული/ხორბლეული.

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 ნებისმიერი პურეული/ხორბლეული. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.

 

 

თავი11                   საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

აკრძალულია

 

 

თავი12                    ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

12.01-12                        ამ პროდუქტების იმპორტი რეგულირებულია.

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

ყველა ეს პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.

ნარკოტიკები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.7.

 

თავი13                   ბუნებრივი ლაკი, ხის წებო, სხვა ნოსტნეულის წვენები და ექსტრაქტები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

13.01

 

13.02        1302.11       ოპიუმი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.7.

 

 

თავი14                    მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  ბოსტნეული პროდუქტები

 

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი III                     ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  

 

თავი15                   (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

15.01                             ცხოველური წარმოშობის ცხიმი და ზეთი

 

 

 

პარაგრაფი IV                     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

თავი16                    ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტები   

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

16.02-05                        ყველა ეს პროდუქტი:მათი იმპორტი რეგულირებულია.

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

ყველა ეს პროდუქტი.

 

 

თავი17                   შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

აკრძალულია

 

თავი18                   კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი19                   პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

აკრძალულია

 

 

თავი20                    მზა ბოსტნეული, ხილი, კაკალი და მცენარეთა სხვა ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი21                   სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი22                   სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი          გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

22.04-06                        ყველა ეს პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.4.

 

 

თავი23                   კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

აკრძალულია

 

 

თავი24                   თამბაქო და თამბაქოს წარმოებული შემცვლელები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

24.01        2401-10       არაფერმენტირებული ფოთლის სახით მოცემული თამბაქო.

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

24.02        2402.10       სიგარები.

 

2402.20       სიგარეტები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.5.

 

 

 

პარაგრაფი V                      მინერალები

 

თავი25                   მარილი , გოგირდი ; მიწა  და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

აკრძალულია

 

 

თავი26                   მადნები, წიდა და ნაცარი

აკრძალულია

 

 

თავი27                   მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტები. ფისოვანი მასალები, მინერალური ცვილები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი VI                     ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი 28               არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

28.44        2844.10       რადიო აქტიური ნივთიერებები.

 

 

თავი29                   ორგანული ქიმიკატები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები 


29.39        2939.10

2939.90


 

 

 

დაზღვეული ყუთები და საფოსტო ამანათები, რომლებიც შეიცავს: მორფს, კოკაინს და სხვა;   ნარკოტიკები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.7.

 

თავი 30                   ფარმაცევტული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

30.01-0 3002.10       სამკურნალო პროდუქტები.

 

3002.20       ცხოველის ან ადამიანის შრატი. ადამიანების ან ცხოველების სამკურნალო პრეპარატები.

 

3002.30        მიკრობული ვაქცინები. ტოქსინები. მიკრო-ორგანიზმების კულტურები, რომლებიც გამიზნულია ადამიანის ან ცხოველების მედიცინაში კვლევების ჩასატარებლად და სხვა მსგავსი ბიოლოგიური პროდუქტები. კბილის პასტა და სამკურნალო საპონი; ყველა ის პროდუქტი, რომელთაც გააჩნიათ დადასტურებული სამკურნალო ან ადამიანის დაავადებების პრევენციის თვისებები ან განსაკუთრებული თერაპევტული ან დიეტური მახასიათებლები, iმათ შორის ისეთი პროდუქტები, რომლებიც შეიცავს  მინიმუმ 3% ან მეტ მენთოლს და/ან მინიმუმ 5% კამფორს.

 

3006.50      შპრიცები და ნემსები სამედიცინო მოხმარებისთვის.

 

ყველა ეს პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.

 

3006.60       კონტრაცეპტული პროდუქცია და  საშუალებები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.

 

 

თავი 31                   სასუქები

აკრძალულია

 

 

თავი 32                   სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და ლაქები; ფითხები  და სხვა  მასტიკები; მელანი

აკრძალულია

 

 

თავი 33                   ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებები; პარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის პრეპარატები

აკრძალულია

 

 

თავი34                   საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული აგენტები, სარეცხი საშუალებები, საზეთი მასალები, ხელოვნური  ცვილები, მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი, მოდელირების პასტები, სტომატოლოგიური ცვილებიდა თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

აკრძალულია

 

 

თავი35                   სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

აკრძალულია

 

 

თავი36                   ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; გარკვეული საწვავი პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

36.01-06                        ნივთიერებები, რომლებიც მიჩნეულია ფეთქებად და საშიშ ნივთიერებად.

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

ამ საგნების იმპორტი დაშვებულია შინაგან საქმეთა მინისტრუს ნებართვის საფუძველზე. ქიმიური ასანთები.

 

 

თავი37                   ფოტოგრაფიული და კინემატოგრაფიული საქონელი

აკრძალულია

 

 

თავი38                   სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი VII                    პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39                   პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

აკრძალულია

 

 

თავი 40   რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი VIII     დაუმუშავებელი ტყავი და ტყავი; დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი და  აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი  საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიას ნაწლვისა)

 

 

თავი 41                   დაუმუშავებელიტყავები და კანები (გარდა ბეწვეულობისა) და ტყავეულობა

აკრძალულია

 

 

თავი 42                   ტყავის საგნები; საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საგნები;

ცხოველთა ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

აკრძალულია

 

 

თავი 43                   ქურქ-ბეწვეული და ხელოვნური ბეწვი; მათი  ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი IX                  ხე და ხისგან დამზადებული საგნები; ხის ნახშირი; კორპები და მისგან დამზადებული საგნები; ჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგან დამზადებული პროდუქცია; სფირიდები და წნული ნაწარმი

 

თავი 44                   ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

აკრძალულია

 

 

თავი 45                   კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

აკრძალულია

 

 

თავი 46                   ჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგან დამზადებული ნაწარმი; კალათეულობა და          წნული ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი X                         ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი

 

თავი 47                   ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

აკრძალულია

 

 

თავი 48                   ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

აკრძალულია

 

 

თავი 49                   ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           აკრძალული საგნები

49.03-0 4903.00       პუბლიკაციები რომლებიც მიჩნეულია ახალგაზრდებისთვის.საზიანოდ;

 

4904.00       ნამუშევრები, რომლებიც მიმართულია საზოგადოებრივი წესრიგის წინააღმდეგ.

 

4905.10       უხამსი და ამორალური შინაარსის მქონე სტატიები.

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

49.07          4907.00       ბანკნოტები, საბანკო ბილეთები, ფასიანი ქაღალდები. ამ საგნების შემოტანა ჩვეულებრივი გზავნილის სახით აკრძალულია. თუმცა შესაძლებელია მათი ჩადება დაზღვვეულ წერილებში ან ამანათებში, საბაჟო დეკლარაციაში შესაბამისი მითითების გაკეთების პირობით.

 

 

 

პარაგრაფი XI                     ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი 50                   აბრეშუმი

აკრძალულია

 

 

თავი 51                   შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

აკრძალულია

 

თავი 52                   ბამბა

აკრძალულია

 

თავი 53                   სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

 

აკრძალულია 

თავი 54                   ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფები;

აკრძალულია

 

თავი 55                   ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ოჭკოები

აკრძალულია

 

 

 

თავი 56                    ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

აკრძალულია

 

თავი 57                 ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

აკრძალულია

თავი 58                       სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები;

აკრძალულია

 

თავი59                        გასაწყობი დეტალები; ნაქარგები ან  ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

აკრძალულია

 


თავი60                     ნაქსოვი   ნივთები

აკრძალულია

 

თავი 61                   მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტანსაცმელი და მათი აქსესუარები

აკრძალულია

 

თავი 62                   არა-დაზგური ქსოვის ან ხელით ნაქსოვი ტანსაცმელი და მათი აქსესუარები

აკრძალულია

თავი 63                   სხვა ხელოვნური ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი ტანსაცმელი  და ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XII          ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

თავი 64                  ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

თავი 65                   თავსაბურავები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

თავი 66                    ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხებიჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი  ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 67                   დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები;

  ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIII                   ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული პროდუქტები მინა და მინის  ჭურჭელი

 

თავი68                   ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

აკრძალულია

 

 

თავი69                   კერამიკული ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი70                   მინა და მინის  ჭურჭელი

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XIV                  ბუნებრივი ან გამოყვანილი  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი71                   (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი           გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

71.01-17                        ყველა ეს საგანი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.12.

 

 

 

პარაგრაფი XV                 არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი72                   რკინა   და  ფოლადი

აკრძალულია

 

 

თავი73                   რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

აკრძალულია

 

 

თავი74                   სპილენძი  და მათი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი75                   ნიკელი   და ის ნაწარმი

აკრძალულია

 

თავი 76                     ალუმინი და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 77                      (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

აკრძალულია

 

 

თავი 78                   ტყვია  და ის ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 79                   თუთია და ის ნაწარმი

აკრძალულია

თავი 80                   თუნუქი და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 81                     სხვა   კეთილშობილი  ლითონები; სერმეტი  და  მათი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 82                  არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 83                   არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XVI        მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრო მოწყობილობები; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი   და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი ნაწილები და  საკუთნოები

 

თავი 84                    ბირთვული რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები ; მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 85                   ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილებიხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი  ნაწილები და  აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XVII                 სატრანსპორტო საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი86                   რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები; მოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილები; რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავები, არმატურა და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

აკრძალულია

 

 

თავი87                   ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები

აკრძალულია

 

 

თავი88                   საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი89                   გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XVIII     ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი90                   ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

თავი91                   საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი92                   მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XIX                  იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

 


თავი93                   (ერთადერთი თავი)

Heading

HS Code

პირობით დაშვებნული ნივთები

93.01

9301.00

ყველა ეს ნივთი.

93.02-07

9302.00

იხ. ნაწილი II, § 2.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პარაგრაფი XX                   სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი 94                   ავეჯი, ლოგინი, მატრასები, მატრასების საყრდენები, დივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი; ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი; განათებული აბრები, განათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები; ასაწყობი შენობები

აკრძალულია

 

 

თავი 95                   სათამაშოები, თამაშები და სპორტული რეკვიზიტები. მათი ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

თავი 96                   სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XXI                  ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი97                   (ერთადერთი თავი)

აკრძალულია


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები

 

2.1.1  ფუტკრები, თაფლი, ცვილი და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქტები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. მცენარეები და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

 

 

 

 

2.3.სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების პარაზიტების საწინააღმდეგო

 

 

 

 

 

 

 

  მოლდოვა

___________________________________________________________________

ნაწილი II:

იმპორტირებული ან ტრანზიტული საგნების დაშვება-არდაშვების პირობები

 

მოცემულ სფეროში არსებულ რეგულაციებთან დაკავშირებით დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ მიმართოთ სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს, bd

Stefan cel Mare 162.

 

                                                                                                                                                                    ფუტკრების გაყვანა შესაძლებელია ვეტერინარის ცნობის წარმოდგენის საფუძველზე, რომელიც გაცუმული იქნება იმ ქვეყნის სათანადო კომპეტენციის მქონე ზემდგომი ორგანოს მიერ, საიდანაც ხდება ფუტკრების გაყვანა. ნატურალური თაფლის იმპორტირებისათვის საჭიროა

ჯანმრთელობის შემოწმების ჩატარება ვეტერინარ-ინსპექტორის მიერ სათანადო უფლებამოსილების მქონე საბაჟო სამსახურში. მიუხედავად ზემოთქმულისა, ნატურალური თაფლის 2 კილოგრამამდე წონის საფოსტო გზავნილის სახით გაგზავნილი პარტია, რომელსაც არანაირი კომერციული ღირებულება არ გააჩნია, გათავისუფლებულია ჯანმრთელობის შემოწმების ფორმალური მხარეებისაგან.

 

წურბელები

 

2.1.2 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც განკუთვნილია ადამიანების ან შინაური პირუტყვისათვის მოსახმარად

 

I. აღნიშნული პროდუქტების იმპორტირების ოფიციალური ნებართვა გაიცემა ამჟამად არსებულ ჰიგიენურ რეგულაციებთან შესაბამისობის საფუძველზე, კონკრეტულად კი:

 

–     დამაკმაყოფილებელი ჰიგიენური მდგომარეობის შემოწმება, რომელიც ჩატარდა ვეტერინარ-ინსპექტორის მიერ სათანადო უფლებამოსილების მქონე საბაჟო სამსახურში და  დამოწმებულია შესაბამისი ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობით;

 

–     იმ ქვეყნის სათანადო კომპეტენციის მქონე ზემდგომი ორგანოს მიერ გაცუმული ვეტერინარის ცნობისა და ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა, საიდანაც ხდება იმპორტირება.

 

II. ტვირთის დახარისხების გარეშე ერთი ქვეყნის საზღვრიდან მეორე ქვეყნის საზღვარზე ტრანზიტის შემთხვევაში აღნიშნული პროდუქტები გათავისუფლებულია ჯანმრთელობის შემოწმებასთან დაკავშირებული ყველა ფორმალობისაგან, რომლებიც § I პარაგრაფშია მითითებული.

 

აღნიშნული პროდუქტების იმპორტირებისას მათი შემოწმება უნდა მოხდეს მცენარეების დაცვაზე პასუხისმგებელი ოფიციალური პირის მიერ და თან უნდა ახლდეს მათი წარმოშობის ქვეყნის მიერ გაცემული ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი (იხილეთ თანდართული მოდელი (დანართი N 1)).

 

განსაკუთრებული შემთხვევები

 

კონკრეტული დაავადებებისა და პარაზიტების (მაგ., გუდაფშუტა, ტრუგოდერმა გერნატიუმი EV, კერატიტის კაპიტატა Wied) შეტანის პრევენციასთან დაკავშირებული განსაკუთრებული დებულებების შედეგად ხდება გარკვეული პროდუქტების იმპორტის აკრძალვა ყველა ან ზოგიერთი ქვეყნიდან უფრო მკაცრი ამკრძალავი ზომების შემოღების გზით. ჰერბარიუმების იმპორტირება აკრძალულია.

 

აღნიშნული პროდუქტების იმპორტირებაზე ოფიციალური ნებართვის გაცემა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი განკუთვნილია კვლევისა და სამეცნიერო ინსტიტუტებს შორის გაცვლის მიზნებისათვის. შესაბამისი ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის წარმოდგენა სრულიად აუცილებელია.

პროდუქტები

 

2.4. ალკოჰოლური და სხვა სასმელები

 

 

 

 

 

დაშვებულია ერთი შეფუთვით 2 ლიტრამდე ღვინისა და 1 ლიტრამდე სხვა ალკოჰოლური სასმელების იმპორტირება.


 

2.5 თამბაქო                   კერძო პირებს შეუძლიათ 200-მდე სიგარეტის ან სიგარის გატანა ერთი შეფუთვით საბაჟო გადასახადის გადახდის გარეშე

 

2.6 ნავთობპროდუქტები        ნავთობპროდუქტების იმპორტი აკრძალულია.

 

2.7 ნარკოტიკული

საშუალებები                ნარკოტიკების, აგრეთვე ნარკოტიკების შემცველი პრეპარატებისა და ფარმაცევტული საშუალებების იმპორტირება საჭიროებს ჯანდაცვის სამინისტროს ფარმაცევტული და სამედიცინო აპარატურა-აღჭურვილობის დეპარტამენტის მიერ გაცემულ ოფიციალურ ნებართვას (იხილეთ დანართები 2 -4). ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციისათვის აღნიშნულ რეგულაციასთან დაკავშირებით მიმართეთ ზემოხსენებულ დეპარტამენტს: 277028 კიშინიოვი, ჰინჩესტის (Hincesti) ქ., N1, მოლდოვის რესპუბლიკა, ფაქსი: (+373 2) 73 87 81.


 

2.8 ფარმაცევტული პროდუქტები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 ბუნებრივი ან ხელოვნური

მარგალიტი, ძვირფასი ქვები

და ლითონები, მათგან

დამზადებული საგნები,

ხელოვნური სამკაულები 

 

2.15 საომარი ტექნიკა და        

  აღჭურვილობა       

მედიკამენტები და სხვა სამედიცინო-სამკურნალო პროდუქტები. მედიკამენტებისა და სხვა სამედიცინო-სამკურნალო პროდუქტების იმპორტისათვის საჭიროა ჯანდაცვის სამინისტროს (ფარმაცევტული და სამედიცინო აპარატურა-აღჭურვილობის დეპარტამენტი: 277028 კიშინიოვი, ჰინჩესტის (Hincesti) ქ., N1, მოლდოვის რესპუბლიკა) ან სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს მიერ გაცემული წინასწარი ნებართვა (ვეტერინარული სამსახური: 277012 კიშინიოვი, bd Stefan cel Mare 162).

 

კონტრაცეპტივები

 

კონტრაცეპტივების იმპორტირება, გარდა მედიკამენტებისა და პრეზერვატივებისა, დაშვებულია მხოლოდ იმ კომპანიებისა თუ პირების მიერ, რომლებზეც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის გაცემული შესაბამისი ნებართვა. ისეთი კონტრაცეპტივების იმპორტი, რომლებიც ითვლება მედიკამენტებად, ექვემდებარება მედიკამენტებისთვის გათვალისწინებულ რეგულაციებს (იხილეთ ზემოთ მოცემული აბზაცი).

 

 

აღნიშნული საგნების იმპორტირება დაშვებულია დაზღვეული ამანათების სახით, ამასთან, ისინი სათანადოდ უნდა იქნეს მითითებული საბაჟო დეკლარაციაში.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საომარი ტექნიკა-აღჭურვილობის, დენთისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების იმპორტირებისათვის საჭიროა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვის წარმოდგენა. სანადირო და სპორტული იარაღისათვის მოითხოვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვა, ხოლო სხვა ტიპის იარაღისათვის - თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვა.  

 


ნაწილი III:

განსაკუთრებული პირობები, საბაჟო და სხვა 

 

 

3.1  საბაჟო დეკლარაციის

შედგენა                                         საბაჟო დეკლარაციებში შეტანილ უნდა იქნეს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა როგორც იმპორტზე, ასევე ექსპორტზე გადასახადებისა და საბაჟო მოსაკრებლისა და კონტროლის ზომების დასაწესებლად. დეკლარაცია შევსებულ უნდა იქნეს რუმინულ, ფრანდულ, რუსულ ან ინგლისურ ენებზე.

 

3.2 ანგარიშ-ფაქტურის                            

დართვის საჭიროება               თუ საფოსტო გზავნილი თავისი ბუნებით კომერციული გზავნილია, მას

თან უნდა ახლდეს კომერციული ანგარიშ-ფაქტურა, რომელიც ჩადებული იქნება პაკეტში საბაჟო დეკლარაციასთან ერთად. თუ პაკეტის შიგთავსის ღირებულება 2000 აშშ დოლარს არ აღემატება, ანგარიშ-ფაქტურის დართვა საჭირო არ არის.

 

 

3.3 საქონლის წარმოშობის

დადასტურების საჭიროება       საქონლის წარმოშობის დადასტურება საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მისი ღირებულება აღემატება 2000 აშშ დოლარს.

 

 

3.5 დარღვევებთან

დაკავშირებული

დებულებები                         მოლდოვაში შემოტანილი ყველა იმპორტული საქონელი ექვემდებარება დეკლარირებას საბაჟოზე, ამასთან, საბაჟო დეკლარაციები სლრუპულოზურ სიზუსტეს მოითხოვს. ყალბი საბაჟო დეკლარაციებით მიღებული საფოსტო გზავნილები ექვემდებარება კონფისკაციას საბაჟო სამსახურის სათანადოდ უფლებამოსილი პირების მიერ.

 

 

 

                                                                                                                           

 

შეძლებისდაგვარად უნდა მიეთითოს ადრესატის მობილური  ტელეფონის ნომერი