მექსიკა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 38 ადგ.ვალუტა/$2.96;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 3900 ადგ.ვალუტა/$300;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ესპანური, ინგლისური, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correosdemexico.gob.mx
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, ესპანური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 38 ადგ.ვალუტა/$2.96;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 3900 ადგ.ვალუტა/$300;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 10 დღე;
üმაქსიმალური - 60 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correosdemexico.gob.mx
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 975 MXN/35.76 SDR;
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 10 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 4 თებერვალი, 18 მარტი, 18-20 აპრილი, 1,5 მაისი, 16 სექტემბერი, 1,2,12,18 ნოემბერი, 25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.gob.mx/correosdemexico
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება მექსიკის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი და ამორალური ნივთები; გუტაპერჩის საწოვარები; მალფუჭებადი საკონდიტრო ნაწარმი, მცენარეები და ხილი;  ცხოველები; ჩალა და თივა; ახალი ხორცი; რძე და ნაღები; ძვლები; მატყლი; ტყავი; ცხენის ძუა; შალი; რქები; ჩლიქები; ბიოლოგიური პროდუქტები; ვეტერინარული დანიშნულების მიკრობები და ვირუსები; თივაში შეუფუთავი მოკლული ცხოველები; მწერები; ქვეწარმავლები; ასანთი; საზღვარგარეთული  ლატარიების სიები, ბილეთები, ცირკულარები და სხვა; ყველა ქვეყნის ფულადი ნიშნები და ვერცხლის მონეტები; ნარკოტიკები; იარაღი და საბრძოლო მასალები; საავტორო უფლებები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

სამედიცინო და კოსმეტიკური ნაწარმი - მექსიკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის ნებართვით; თუნუქის ყუთებში მოთავსებული ხორცის პროდუქტები 5 კგ-ზე მეტი წონით - მექსიკის სანიტარული ინსპექციის ნებართვით; ნაღები, კარაქი, ყველი, შედედებული და მშრალი რძე, თუ დამზადებულია პასტერიზებული  ან სტერილიზებული რძისაგან - ჰერმეტულად დახურული ლითონის ტარით; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები (სტერილიზებული); სოკოვანების, მიკრობების და მწერების გამანადგურებლები - ორმაგ ტარაში შეფუთვით (ხის, ლითონის ყუთები), დაბეჭდილ მდგომარეობაში, წარწერით "მომწამვლელი შენაერთები" და მწარმოებელი დაწესებულების აღნიშვნით; სითხეები - თუ შიგნითა ტარა დამზადებულია შემწოვი მასალისაგან, მაშინ ორმაგი შეფუთვით; აბრეშუმის ჭია, წურბელა, ფუტკარი, პარაზიტები და მავნე მწერების გამანადგურებლები ოფიციალურ ორგანიზაციებს შორის გაცვლის წესით; ბამბის თესლი - შებოლვის შემდეგ ან წარმომავლობის ქვეყნის სანიტარული სამსახურების მოწმობით; ყავა, ბრინჯის თესლი და გაუფცქვნელი ბრინჯის მარცვლები, ციტრუსოვანი მცენარეები და მათი ნაწილები, კარტოფილი, ხილი და ნაყოფის მომცემი მცენარეები - სამეცნიერო დანიშნულებით, მექსიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ნებართვით; თესლი, ბალახეულობა, ბანანი, ციტრუსოვნები, შაქრის ლერწამი, სიმინდი და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები, ცოცხალი მცენარეები - მექსიკის სანიტარული ინსპექციის ხელშეწყობით; ფილმები, ცელულოიდი - საგანგებოდ შეფუთული; შოკოლადი და  შოკოლადის ნაწარმი, ძვირფასი ლითონები და  მათი ნაკეთობები - გაიცემა ადრესატის მიერ საბაჟო მოსაკრებელის გადახდის შემდეგ; იარაღი - სამხედრო და საზღვაო უწყების სპეციალური ნებართვით; ლატარიისა და სხვა თამაშობების ბილეთები, რეკლამა და სხვა მასალები - მექსიკის კომპეტენტური ორგანოების ნებართვით.
 

 

2019 წლის 1 მარტიდან, იმ საფოსტო გზავნილებს, რომელტა ღირებულება აჭარბებს 50 აშშ დოლარს, საბაჟო რეგულაციების შესაბამისად დაეკისრებათ იმპორტის გადასახადი.