ლიეტუვა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ფრანგული, რუსული, ლიტვური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.post.lt
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, რუსული, ლიტვური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 1 თვე;
üმაქსიმალური - 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.post.lt
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 16 თებერვალი, 11 მარტი, 21,22 აპრილი, 1,5 მაისი, 2,24 ივნისი, 6 ივლისი, 15 აგვისტო, 1 ნოემბერი, 24-26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.post.lt/en/help/parcel-search/index?num=
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ლიტვის ოფიციალურ  წყაროს

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1                                                                 ცოცხალი   ცხოველები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები

 01.01-06                                                                ყველა ცოცხალი ცხოველი ფუტკრების, წურბელების,

                                                                               აბრეშუმის ჭიის, აგრეთვე კვლევებისათვის განკუთვნილი

                                                                               პარაზიტებისა და მავნე მწერების გამანადგურებელი

                                                                   სახეობების გარდა (იხილეთ დანართი N 1).

 

თავი  2                                                                 ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

02.01-10                                                                        ხორცი და საჭმელად ვარგისი არაქარხნული წარმოების

                                                                               შიგნეული. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.1 და დანართი N1.

 

თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   

                                                                              უხერხემლოები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული  ნივთები

03.01-03.07                                                           თევზი და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და    წყლის სხვა

                                                                              უხერხემლო  ცხოველები   

 

                თავი 4                                                                   რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური    წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული                                                                          

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი              პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.01-08                                                                რძე და რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; არაქარხნული წარმოების    ცხოველური წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.1 და დანართი N1.

04.01

04.01

თავი 5                                                                  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

05.01-11                                                                ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ   არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.1 და დანართი N1.

 

განყოფილება    II                მცენარეული პროდუქტები

თავი  6                                                                 ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და  მსგავსნი;           

                                                                              მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

06.01                                                                     მძინარე, მოზარდი თუ ყვავილობაში მყოფი ხახვი, ბოლქვები, ტუბერები,

ღეროები, ვარდკაჭაჭას ფესვები და მცენარის ნაწილები, გარდა N 12.12 დასახელებაში მითითებული ფესვებისა. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

06.02                                                                         სხვა ცოცხალი მცენარეები (და მათი ფესვები), მოჭრილი მცენარეები და კალმები; სოკოს მიცელიუმი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

06.03                                                                         ცოცხალი, გამშრალი, გაუფერულებული, გამხმარი, რაიმეთი გაჟღენთილი ან სხვაგვარად დამუშავებული თაიგულებისთვის თუ სხვა დეკორატიული მიზნებისათვის განკუთვნილი მოჭრილი ყვავილები და ყვავილის კოკრები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

06.04                                                                         ცოცხალი, გამშრალი, გაუფერულებული, გამხმარი, რაიმეთი გაჟღენთილი ან სხვაგვარად დამუშავებული თაიგულებისთვის თუ სხვა დეკორატიული მიზნებისათვის განკუთვნილი ფოთლები, ტოტები და მცენარეთა სხვა ნაწილები ყვავილების გარეშე ან ყვავილის კოკრები, ბალახი, ხავსი და ლიქენები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

თავი  7                                                                 საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები  და                                 

        ბოლქვნაყოფები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

07.01                                                                     ახალი ან მაცივარში შენახული კარტოფილი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი

        2.2 და დანართი N1.

 

07.02                                                                     ახალი ან მაცივარში შენახული პომიდორი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი

        2.2 და დანართი N1.

 

07.03                                                                    ახალი ან მაცივარში შენახული ხახვი, ჭკვალი, პრასი და სხვა

შესანელებლად გამოყენებული ბოსტნეული მცენარეები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

07.04                                                                    ახალი ან გაყინული კომბოსტო, ყვავილოვანი კობოსტო, კოლრაბი და სხვა

საკვებად გამოსადეგი თალგამისებრნი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

07.05                                                                       ახალი ან მაცივარში შენახული სალათი და ვარდკაჭაჭა. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

07.06                                                                       ახალი ან მაცივარში შენახული სტაფილო, სასალათე ჭარხლის ძირები, ნიახური, ბოლოკი და მსგავსი საკვებად გამოსაყენებული ძირბოლქვები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

07.07                                                                       ახალი ან მაცივარში შენახული კიტრი და კორნიშონები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

07.08                                                                       ახალი ან მაცივარში შენახული პარკოსანი ბოსტნეული მცენარეები - როგორც გარჩეული, ასევე პარკიანი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

07.09                                                                       ახალი ან მაცივარში შენახული სხვა სახის ბოსტნეული მცენარეები  (იხილეთ  დანართი N1).

 

07.11                                                                       დროებით დაკონსერვებული/შენახული ბოსტნეული მცენარეები (მაგ., გოგირდის დიოქსიდის - გოგირდოვანი გაზის, მარილწყლის, გოგირდიანი წყლისა თუ პროდუქტების შესანახად გამოყენებული სხვა საშუალებების მეშვეობით), რომლებიც მოცემულ მდგომარეობაში გამოუსადეგარია დაუყოვნებლივ გამოყენებისთვის. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

07.12                                                                       გამშრალი ბოსტნეული, იქნება ეს მთლიანი, დაჭრილი, ნაჭრებად დათლილი, დანაყილი თუ დაფქვილი, რომელსაც შემდგომი დამუშავება არ გაუვლია. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

07.13                                                                       გამშრალი პარკოსანი ბოსტნეული მცენარეები, პარკისაგან გარჩეული, მთლიანი ან ორად გაყოფილი ლებნებით, ასევე კანგაცლილიც და კანგაუცლელიც. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

07.14                                                                       ახალი, გამშრალი, გაყინული ან მაცივარში შენახული დაჭრილი ან გრანულების სახით წარმოდგენილი მანიოკი, მარანტა, სალეპი, ტოპინამბური, ტკბილი კარტოფილის ჯიშები და მსგავსი საკვებად გამოსაყენებელი ძირები და ტუბერები სახამებლის ან ინულინის მაღალი შემცველობით. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2 და დანართი N1.

 

თავი  8                                                                 საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანი ან ბაღჩეული

        მცენარეების ქერქი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

08.01                                                                     ახალი ან გამშრალი ქოქოსი, ბრაზილიური თხილი, როგორც

ნაჭუჭგაცლილი და გარსისაგან გასუფთავებული, ასევე ნაჭუჭგაუცლელი და გარსისაგან გასასუფთავებელი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

08.02                                                                    ახალი ან გამშრალი სხვა სახის თხილეული, როგორც ნაჭუჭგაცლილი და

გარსისაგან გასუფთავებული, ასევე ნაჭუჭგაუცლელი და გარსისაგან გასასუფთავებელი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

08.03                                                                    ახალი ან გამშრალი ბანანის სახეობები, ბოსტნეულად მიჩნეული

კულინარული ბანანის სახეობების ჩათვლით, იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

08.04                                                                    ახალი ან გამშრალი ფინიკი, ლეღვი, ანანასი, მანგო და მანგოსტანი.

       იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

08.05                                                                    ახალი ან გამშრალი ციტრუსოვანი ხილი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

08.06                                                                    ახალი ან გამშრალი ყურძენი იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

08.07                                                                    ახალი ნესვი და ბაღჩეული მცენარეები (საზამთროს ჩათვლით) და

აზიმინას ჯიშის სახეობები (პაპაიას ჩათვლით). იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

08.08                                                                    ახალი ვაშლი, მსხალი და კომში. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

08.09                                                                    ახალი გარგარი, ბალი და ალუბალი, ატმის სახეობები (ნექტარინის

ჩათვლით), ქლიავის სახეობები და კვრინჩხი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

08.10                                                                    ახალი გარგარი, ბალი და ალუბალი, ატმის სახეობები (ნექტარინის

ჩათვლით), ქლიავის სახეობები და კვრინჩხი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

08.13                                                                    გამშრალი ხილი, გარდა იმ ჯიშებისა და სახეობებისა, რომლებიც 08.01-

08.06 პუნქტებშია მითითებული, ამ თავში მითითებული გამშრალი ხილისა თუ თხილეულის ნარევები იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

თავი  9                                                                 ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

09.01                                                                     მოხალული ან მოუხალავი, კოფეინის შემცველი ან კოფეინგამოცლილი

ყავა; ყავის ჩურჩა და გარსი; ყავის შემცვლელები, რომლებიც შეიცავს ყავას. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2. და დანართი N 1.

 

09.02                                                                     როგორც არომატიზირებული, ასევე არაარომატიზირებული ჩაი. იხილეთ  

        ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

09.03                                                                     მატე. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

09.09                                                                     ანისის, ბადიანის, კამის, ქინძის, ძირას ან კვლიავის თესლები; ღვიის

        კენკრა. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

09.10                                                                     კოჭა, ზაფრანა, კურკუმა, ბეგქონდარა, დაფნის ფოთლები; კარი და სხვა

        სანელებლები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

თავი  10                                                                 მარცვლოვანები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

10.01                                                                     ხორბალი და ჭვავისა და ხორბლის ნაზავი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი

        2.2.

 

10.02                                                                     ჭვავი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

10.03                                                                    ქერი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

10.04                                                                    შვრია. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

10.05                                                                    მაისი (სიმინდი). იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

10.06                                                                    მაისი (სიმინდი). იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

10.08                                                                    წიწიბურა, მილიარია და ჩიტების საკვები თესლები; ღომი და ჩიტების

       საკენკი; სხვა მარცვლოვანები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

თავი  11                                                                 ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო;

          სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

11.01                                                                     ხორბლისა და ჭვავისა და ხორბლის ნაზავის ფქვილი. იხილეთ  ნაწილი II,

        პუნქტი 2.2.

 

11.02                                                                     მარცვლოვანების ფქვილი, გარდა ხორბლისა და ჭვავისა და ხორბლის

ნაზავის ფქვილისა. დაცეხვილი, დაღერღილი და გრანულირებული მარცვლოვანები.

 

11.03                                                                     სხვაგვარად დამუშავებული მარცვლოვანები, გარდა 10.06 პუნქტში

მითითებული ბრინჯისა; გაღივებული მარცვლოვანები მთლიანი, გრანულირებული, ფანტელებისა თუ დაფქვილი სახით. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

11.04                                                                     N 07.13 პუნქტში მითითებული გამშრალი პარკოსანი მცენარეების, საგოსა

ან 07.14 პუნქტში მითითებული ძირხვენებისა და ტუბერების, აგრეთვე მე-8 თავში მითითებული პროდუქტებისაგან დამზადებული ფქვილი, ღერღილი და პუდრა. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

11.06                                                                     მოხალული ან მოუხალავი ალაო. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

11.07                                                                     იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

 

თავი  12                                                               ცხიმოვანი  თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  

        და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

12.01-14                                                               იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.6.

 

       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

12.01                                                                     სოიოს მარცვლები - მთლიანი ან დანაწევრებული. იხილეთ  ნაწილი II,

        პუნქტი 2.2.

 

12.02                                                                     როგორც ნაჭუჭგაცლილი, ასევე ნაჭუჭგაუცლელი დაფქვილი თხილეული

- მოუხალავი და სხვაგვარი დამუშვების გარეშე. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

12.03                                                                     კოპრა. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

12.04                                                                     სელის თესლი - მთლიანი ან დანაწევრებული. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი

        2.2.

 

12.05                                                                     რაპსის თესლები - მთლიანი ან დანაწევრებული. იხილეთ  ნაწილი II,

        პუნქტი 2.2.

 

12.06                                                                     მზესუმზირის თესლები - მთლიანი ან დანაწევრებული. იხილეთ  ნაწილი

        II, პუნქტი 2.2.

 

12.07                                                                     სხვა ზეთოვანი მცენარეებისა და ნაყოფები - მთლიანი ან დანაწევრებული.

 

12.08                                                                     ზეთოვანი მცენარეებისა და ნაყოფების ყვავილები, გარდა მდოგვისა.

        იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

12.09                                                                     დასათესად გამოყენებული სახეობების თესლები, ნაყოფები და სპორები.

        იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

12.10                                                                     სვიის ახალი ან გამშრალი გირჩები - დაფქვილი, დაღერღილი ან

        გრანულირებული. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

12.11                                                                     უპირატესად პარფიუმერიაში და ფარმაცევტიკაში, აგრეთვე

ინსექტიციდური, ფუნგიციდური და მსგავსი მიზნებისათვის გამოყენებული სახეობების ახალი ან გამშრალი მცენარეები და მათი ნაწილები (თესლებისა და ნაყოფების ჩათვლით) - დაჭრილი, დანაწევრებული თუ დაფქვილი სახით. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

12.12                                                                     ახალი ან გამშრალი ცრუ აკაცია, ალგა და სხვა წყალმცენარეები, შაქრის

ჭარხალი და შაქრის ლერწამი, როგორც დაფქვილი, ასევე დაუფქვავი სახით; ნაყოფების თესლები და კურკები, აგრეთვე სხვა ისეთი ბოსტნეული მცენარეების პროდუქტები, რომლებიც უპირატესად ადამიანების მიერ მოსამხარად არის გამოყენებული და რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

12.13                                                                     მარცვლოვანების ჩალა და ჩურჩები/გარსები, დაუმუშვებელი სახით,

დაჭრილი ან დაუჭრელი, დაფქვილი ან დაუფქვავი, დაპრესილი ან გრანულირებული. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

12.14                                                                     თალგამურას სახეობები, ფოთლოვანი ჭარხალი, პირუტყვის საკვებად

გამოყენებული ძირები, თივა, იონჯა, სამყურა, ესპარცეტი, საფურაჟე კომბოსტო, ლუპინები, ცერცველები და სხვა მსგავსი საფურაჟე პროდუქტები გრანულირებული ან არაგრანულირებული სახით. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

 

თავი  13                                                               ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

13.01-02                                                               იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16. და დანართი N 1.

 

 

თავი  14                                                               მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც

        სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

14.01                                                                    საღებავებად გამოყენებული მცენარეული მასალები. იხილეთ  ნაწილი II,

       პუნქტი 2.2.

 

14.02                                                                    სატენად ან ამოსავსებად ფენის სახით ან სხვაგვარად, ასევე დამხმარე

მასალასთან ერთად თუ მის გარეშე გამოყენებული მცენარეული მასალები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

14.03                                                                    უპირატესად ცოხებისა და ჯაგრისებისთვის გამოყენებული მცენარეული

მასალები (მაგ., ცოცხის სორგო, პიასავა, ჭანგა და ამერიკული აგავასა და იუკას ხეებისაგან მიღებული ბოჭკოები) გორგლებად ან კონებად შეკრული ან ამის გარეშე წარმოდგენილი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

განყოფილება    III                ცხოველური  ან  მცენარეული წარმოშობის ცხიმები  და მათი გახლეჩის პროდუქტები;

        მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

თავი  15                                                               (ერთადერთი თავი)

        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    IV                მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი;

        თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

თავი  16                                                               ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა  

        უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები

        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  17                                                               შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

17.01                                                                     შაქარი (არაუმეტეს 1 კგ მოცულობისა) (იხილეთ დანართი N 1).

 

თავი  18                                                               კაკაო და კაკაოს ნაწარმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

18.01                  1801.00                                      მთლიანი თუ დანაწევრებულიკაკაოს მარცვლები, როგორც მოხალული,

        ასევე მოსახალი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2. და დანართი N 1.

 

18.02                  1802.00                                      კაკაოს ნაყოფის გარსი, ჩერჩოები, კანი და სხვა ნარჩენები. იხილეთ  

        ნაწილი II, პუნქტი 2.2. და დანართი N 1.

 

18.02                                                                     შოკოლადი და კაკაოს შემცველი სხვა ნაწარმი (იხილეთ დანართი N 1).

 

 

თავი  19                                                               მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;

       საკონდიტრო  ნაწარმი

        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  20                                                               ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა  

        ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

20.03                                                                     სოკო და ტრიუფელები, რომლებიც მომზადებულია ნებისმიერი სახით,

მაგრამ ძმრისა და ლიმონმჟავას გამოყენების გარეშე. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

თავი  21                                                               სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები

        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  22                                                               უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

22.03-08                                                               ლუდი და ალკოჰოლური სასმელები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.4. და

       დანართი N 1.

 

თავი  23                                                               კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები;  ცხოველების

        მზა საკვები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

23.01-09                                                               იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16. და დანართი N 1.

 

23.02                                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

მარცვლოვანების ან პარკოსანი მცენარეების გაცრის, დაფქვისა და სხვაგვარი დამუშავების შედეგად მიღებული ქატო, ხორბლის მაგარი მარცვლებისაგან დამზადებული ფქვილი და სხვა მონარჩენი მასალები - გრანულირებული ან არაგრანულირებული სახით. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

ცხოველების საკვებად გამოყენებული მზა პროდუქტები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.1.

 

თავი  24                                                              თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

24.02-03                                                               თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები. იხილეთ  

       ნაწილი II, პუნქტი 2.2. და დანართი N 1.

 

განყოფილება    V                მინერალური   პროდუქტები

თავი  25                                                               მარილი, გოგირდი; მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

25.01-30                                                                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  26                                                              

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

26.01-21                                                                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  27                                                             

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

27.01-16                                                                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

27.03                                                                     ტორფი (ტორფის ნარჩენების ჩათვლით), როგორც მოგროვილი, ასევე

        მოგროვების გარეშე. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

განყოფილება    VI               ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

თავი  28                                                               არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების,   იშვიათი

ლითონების, რადიაქტიური  ელემენტების ან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

28.04                  2804.80                                      ნარკოტიკული ნივთიერებები

 

28.04                  2811.29                                      ნარკოტიკული და ტოქსიკური ნივთიერებები (იხილეთ დანართი N 1).

 

28.27                  2827.39                                      იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.7.

                            2827.60

 

28.37                  2837.19

 

28.43                  2843.21

 

28.44-45                                                                 რადიაქტიური მასალები და რადიაქტიური ნარჩენები.

        იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16. და დანართი N 1.

 

თავი  29                                                              

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

29.15                  2915.60                                      ნარკოტიკული ნივთიერებები

 

29.16                                                                       ნარკოტიკული და ტოქსიკური ნივთიერებები (იხილეთ დანართი N 1).

 

29.17                  2917.19                                       იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.7. და დანართი N 1.

 

29.18

 

29.21

 

29.22                  2922.49

 

29.31

 

29.33                  2933.11

               2933.21

2933.31

2933.51

2933.69

2933.90

 

29.34                  2934.30

                            2934.90

 

29.37                  2937.10

 

29.39                  2939.10

                            2939.49

                            2939.90

                                                                                იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.16. და დანართი N 1.

 

თავი  30                                                               ფარმაცევტული პროდუქცია

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

30.04                  3004.39                                      ნარკოტიკული ნივთიერებები

                            3004.40                                       ნარკოტიკული და ტოქსიკური ნივთიერებები. იხილეთ დანართი N 1.

                            3003.90

                                                                                იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.7.

       იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  31                                                               სასუქები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

31.01-05                                                                იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  32                                                               სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათგან

წარმოებული პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა  საღებავი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა  სალესი მასალები; მელანი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

32.01-15                                                                იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  33                                                               ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და

        ტუალეტის საშუალებები

33.03                                                                       სუნამოები და ტუალეტის წყალი (იხილეთ დანართი N 1.)

 

თავი 34                                                     საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი

საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და თაბაშირზე დამზადებული  სტომატოლოგიური პრეპარატები.

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

34.01-07                                                                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი 35                                                     ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;     

        ენზიმები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

35.01-07                                                                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი 36                                                    ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

36.01-06                                                                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

ასაფეთქებელი და საწვავი, აგრეთვე სხვა საშიში ნივთიერებები.

იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი 37                                                    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

37.01-07                                                                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი 38                                                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

38.01-24                                                                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

თავი 39                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

39.01-26                                                                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი 40                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

40.01-17                                                                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

განყოფილება    VIII               დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და

აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)

 

თავი  41                                                               დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)

        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  42                                                               ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და

აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)

        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  43                                                               ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი

        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    IX               ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი და  კორპისგან დამზადებული ნივთები;

       ჩალისგან, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი;

 

თავი  44                                                               ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

44.01                                                                    შეშად გამოსაყენებელი ხის მასალა, მორები, წნელები, ფიჩხი და

მისთანანი; ხის ნაჭრები ან პატარა ნაწილები; ნახერხი და ხის ნარჩენი მასალა და მონარჩენები როგორც მორების, ბრიკეტების, ხვეულებისა თუ მსგავსი ფორმებით შეკრებილი, ასევე ამის გარეშე წარმოდგენილი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

44.03                                                                    ქერქგაუცლელი ან ქერქგაცლილი და ქერქქვეშა ფენისაგან

გათავისუფლებული თუ მისგან გაუთავისუფლებელი ხეები, დაუმუშვებელი ან უხეშად დამუშავებული ოთხუთხედი ფორმით, იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

44.04                                                                    რგოლების დასამზადებელი ხის მასალა; გაჩეხილი ბოძები, კონები,

მარგილები და სარები, წამახვილებული, მაგრამ სიგრძეზე დაუხერხავი, ხის ჯოხები, უხეშად დამუშვებული, მაგრამ არა მოხრილი, მომრგვალებული ან სხვანაირად ფორმამიცემული, რომლებიც გამოიყენება სიარულისას დასაყრდნობი ჯოხების, ქოლგების, ხელსაწყოთა სახელურებისა და მისთანათა დასამზადებლად; ნაფოტები და ხის მსგავსი მასალა.  იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

44.06                                                                    რიკინიგზის ან ტრამვაის ხის შპალები (გზაგამყოფი სისტემა). იხილეთ  

       ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

44.07                                                                    სიგრძეზე დახერხილი ან ჩათლილი ხეები, ფიცრებად დაჭრილი ან

ქერქგაცლილი, გაშალაშინებული თუ გაუშალაშინებელი, ზუმფარით გაპრიალებული ან კბილანა შეერთებით შეერთებული, რომელთა სისქე 6 მმ-ს აღემატება. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

44.09                                                                    მუდმივდამუშვებაგავლილი ხე (ნაკვეთებიანი, ღარებამოჭრილი,

ნაჭდევებიანი, ნაპირებჩაჭრილი, შესაერთებელგამოკვეთილი, V-ს სახის შეერთებაგაკეთებული, გრანულირებული, ყალიბში მოჭრილი, დამრგვალებული და სხვ.) (პარკეტის ნაჭრებისა და ფრიზების ჩათვლით, რომლებიც აწყობილი არ არის) თავის კიდეებთან თუ ფასადურ ნაწილებთან ერთად, იქნება ისინი გაშალაშინებული თუ გაუშალაშინებელი, ზუმფარით გაპრიალებული ან კბილანა შეერთებით შეერთებული. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

44.13                                                                    გამკვრივებული ხე, ბლოკების, ფირფიტების, ნაჭრების სახემიცემული თუ

       პროფილირებული. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

44.15                                                                    ხის ჩასაწყობად გამოყენებული ფუტლარები, ყუთები, შესაფუთი ყუთები,

ცილინდრები და მსგავსი შესაფუთი და ჩასაწყობი ნივთები; გაყვანილობის სადენების ჩასაწყობი ცილინდრები; პალეტები, ყუთებად შეკრული პალეტები, პალაეტების შესაკვრელად გამოყენებული ხის ნაწილები და სხვა სახის სატვირთო პლატფორმები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

თავი  45                                                              კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

45.01                                                                    ბუნებრივი კორპი, ნედლი სახით ან უხეში დამუშავების; კორპის

ნარჩენები; დაქუცმაცებული, გრანულირებული ან დამრგვალებული კორპი. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

თავი  46                                                              ჩალის,  ესპარტოსა  და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული

       ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

46.01                                                                    ნაწნავები და დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული მსგავსი ნაწარმი,

იქნება ეს გრძივ ზოლებად აკინძული თუ არა; დასაწნავი მასალები; ნაწნავები და დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული მსგავსი ნაწარმი - პარალელურად განთავსებულ ასხმულებად შეკრული ან გადაწნული; ანდა ფირფიტების ფორმით - დასრულებული ნაწარმის ან დაუსრულებელი სახით (მაგ., საფენები, ჭილობები, შირმები). იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

განყოფილება    X               ხის ან  სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდის ან 

მუყაოს ნარჩენები  და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან დამზადებული      

ნაწარმი

 

თავი  47                                                               ხის ან  სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);

       ქაღალდის ან  მუყაოს ნარჩენები  და მონარჩენი მასალა

        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  48                                                              ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი გულისაგან

       დამზადებული ნაწარმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

48.01-23                                                               იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  49                                                              ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, სურათები და სხვა პოლიგრაფიული   

      პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

49.01-03                                                              ნაბეჭდი წიგნები, გამოცემები და ალბომები, რომლებიც შეიცავს უხამსი ან

      ამორალური შინაარსის წარწერებსა თუ სურათებს.

 

49.07                  4907.00                                    უცხოური და ეროვნული ვალუტა, ფასიანი ქაღალდები, სამგზავრო ჩეკები,

აქციების, წილებისა და ობლიგაციების დამადასტურებელი საბუთები (იხ. დანართი N 1).

49.09-11

 

განყოფილება    XI              ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი

 

თავი  50                                                              აბრეშუმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

50.01-07                                                              იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  51                                                              მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;  ცხენის ძუისგან ნაქსოვი

       ძაფი  და ქსოვილები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

51.01-13                                                              იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

თავი  52                                                              ბამბა

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

52.01-12                                                              იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  53                                                              სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული

       ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

53.01-11                                                               იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

                                                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

53.01                                                                  ნედლი ან გადამუშავებული, მაგრამ დაურთველი სელი; სელის ფთილები

და ნარჩენები (ნართების ნარჩენებისა და ბოჭკოებად დაშლილი მასალის ჩათვლით). იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

53.02                                                                  ნედლი ან გადამუშავებული, მაგრამ დაურთველი კანაფი, კანაფის

ფთილები და ნარჩენები (ნართების ნარჩენებისა და ბოჭკოებად დაშლილი მასალის ჩათვლით).

 

თავი  54                                                             ხელოვნური ძაფები

      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  55                                                             ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები

      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  56                                                             ბამბა, თექა  და  დაურთავი  საქონელი; სპეციალური  ნართები; ბაწრები,

     თოკები, ბაგირები  და მათგან დამზადებული ნაწარმი

      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  57                                                             ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები

      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  58                                                             სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის   მასალები;

      მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები; ნაქარგები

      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  59                                                             გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი;

     ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  60                                                             ნაქსოვი ნ ნაქარგი ქსოვილები

      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  61                                                             ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი

      ნაქარგი

      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  62                                                             ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი

      ნაქარგი

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  63                                                             სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   

    ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

63.01-10                                                               იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

განყოფილება    XII              ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხები ,

ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან დამზადებული  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული ნივთები

 

თავი  64                                                             ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  65                                                             თავსაბურავები და მათი ნაწილები

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი  66                                                             ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები,

    მათრახები და მათი ნაწილები

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი  67                                                              დამუშავებული  ბუმბული და ღინღლი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;

      ხელოვნური  ყვავილები;

    ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XIII              ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან  ანალოგიური მასალებისაგან

         დამზადებული ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი

 

თავი  68                                                             ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან  ანალოგიური

    მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

68-01-15                                                               იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  69                                                              კერამიკული ნაწარმი

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  70                                                              მინა და მინის აწარმი

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XIV              ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი

ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები

 

თავი  71                                                              (ერთადერთი თავი)

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

71.01                                                                    ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი

 

71.02                                                                    ალმასები/ბრილიანტები

 

71.03                                                                    ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვები (იხ. დანართი N1).

 

71.04                                                                    სინთეტური და რეკონსტრუირებული ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი

       ქვები

 

71.06                                                                    ვერცხლი (მათ შორის ოქროთი ან პლატინით დაფარული ვერცხლი) (იხ.

       დანართი N1).

71.07                                                                    ვერცხლით დაფარული ბაზისად გამოყენებული ლითონები, რომლებიც

       მხოლოდ ნახევრად არის დამუშვებული.

 

71.10                  7110.11                                      პლატინა (იხ. დანართი N1).

                            7110.21                                       პალადიუმი (იხ. დანართი N1).       

7110.31                                       როდიუმი (იხ. დანართი N1).          

7110.41                                       ირიდიუმი, ოსმიუმი, რუთენიუმი (იხ. დანართი N1).        

 

71.11                                                                    პლატინით დაფარული ბაზისად გამოყენებული ლითონები, ოქრო ან

       ვერცხლი (იხ. დანართი N1).

 

71.12                                                                    ძვირფასი ლითონების ან ძვირფასი ლითონებით დაფარული ლითონების

       ნარჩენები და მონარჩენი ნაწილები (იხ. დანართი N1).

 

71.13                                                                    ძვირფასეულობა და მათი ნაწარმი, რომელიც დამზადებულია ძვირფასი

ლითონების ან ძვირფასი ლითონებით დაფარული ლითონებისაგან (იხ. დანართი N1).

 

71.14                                                                    საოქრომჭედლო ვერცხლისა და ოქროს დასამუშავებელი ინსტრუმენტები

და მათი ნაწილები, საოქრომჭედლო ნაწარმი, დამზადებული ძვირფასი    

ლითონების ან ძვირფასი ლითონებით დაფარული ლითონებისაგან (იხ.

დანართი N1).

 

71.15                                                                    ძვირფასი ლითონების ან ძვირფასი ლითონებით დაფარული

       ლითონებისაგან დამზადებული სხვა ნივთები (იხ. დნართი N1).

 

71.16                                                                    ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტისაგან, ძვირფასი და

ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან დამზადებული ნივთები (ბუნებრივი, სინთეტური თუ რეკონსტრუირებული).

 

71.16                                                                    ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტისაგან, ძვირფასი და

ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან დამზადებული ნივთები (ბუნებრივი, სინთეტური თუ რეკონსტრუირებული).

 

71.17                                                                    ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან დამზადებული ბიჟუტერია,

       რომელიც დაფარულია ან არ არის დაფარული ძვირფასი ლითონებით.

 

71.18                                                                       მონეტები (გარდა ოქროს მონეტებისა), რომელიც ანგარიშსწორების     ოფიციალურ საშუალებას არ წარმოადგენს.

სხვა მონეტები. იხ. დანართი N 1.

 

განყოფილება    XV              არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან დამზადებული ნაწარმი

 

თავი  72                                                             რკინა და ფოლადი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

72.01-29                                                               იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  73                                                              რკინისა და ფოლადის ნაწარმი

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  74                                                              სპილენძი  და  მისი  ნაწარმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

74.01                                                                    სპილენძის საგებები; შემაერთებელი სპილენძი

 

74.02                                                                    დაუმუშავებელი სპილენძი

 

74.03                                                                    დამუშავებული სპილენძი და სპილენძის შენადნობები - დაუმუშავებელი

 

74.04                                                                    სპილენძის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები

 

74.05                                                                    სპილენძის ლიგატურა

 

74.06                                                                    სპილენძის ფხვნილი და ფანტელები

 

74.07                                                                    სპილენძის ნაჭრები, წკირები და პროფილები

 

74.08                                                                    სპილენძის მავთული

 

74.09                                                                    სპილენძის ფირფიტები, ფურცლები და ზოლები, რომელთა სისქე 0.15 მმ-ს

       არ აღემატება

 

74.10                                                                    სპილენძის კალაფირი

 

74.11                                                                    სპილენძის ლულები და მილები

 

74.12                                                                      სპილენძის ლულებისა და მილების ფიტინგები

 

თავი  75                                                              ნიკელი  და  მისი  ნაწარმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

75.01                                                                    ნიკელის სადებები, ნიკელის ოქსიდის ხინჯები და ნიკელის

       მეტალურგიული დამუშავების სხვა შუალედური პროდუქტები

 

75.02                                                                      დაუმუშავებელი ნიკელი

 

75.03                                                                      ნიკელის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები

 

75.04                                                                      ნიკელის ფხვნილი და ფანტელები

 

75.05                                                                      ნიკელის ნაჭრები, წკირები, პროფილები და მავთულები

 

75.06                                                                      ნიკელის ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები და კალაფირი

 

75.07                                                                      ნიკელის ლულები და მილები, აგრეთვე მათი ფიტინგები (მაგ.,

       შეერთებები, მუხლები, მკლავები)

 

თავი  76                                                              ნიკელი  და  მისი  ნაწარმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

76.01                                                                    დაუმუშავებელი ალუმინი

 

76.02                                                                    ალუმინის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები

 

76.03                                                                    ალუმინის ფხვნილი და ფანტელები

 

76.04                                                                    ალუმინის ნაჭრები, წკირები და პროფილები

 

76.05                                                                    ალუმინის მავთული

 

76.06                                                                    ალუმინის ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები და კალაფირი, რომელთა

       სისქე 0.2 მმ-ს არ აღემატება

 

76.07                                                                    ალუმინის კალაფირი

 

76.08                                                                    ალუმინის ლულები და მილები

 

76.09                                                                    ალუმინის ლულებისა და მილების ფიტინგები (მაგ., შეერთებები,

       მუხლები, მკლავები)

 

76.10                                                                    ალუმინისაგან დამზადებული კონსტრუქციები და მათი ნაწილები;

ალუმინის ფირფიტები, წკირები და პროფილები, ლულები და მისთანანი,  რომლებიც კონსტრუქციებში გამოსაყენებლად არის დამზადებული. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  77                                                              (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის ფარგლებში

      გამოსაყენებლად)

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  78                                                              ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

78.01                                                                    დაუმუშავებელი ალუმინი

 

78.02                                                                    ტყვიის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები

 

78.03                                                                    ტყვიის ნაჭრები, წკირები, პროფილები და მავთული

 

78.04                                                                    ტყვიის ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები და კალაფირი, ტყვიის ფხვნილი

       და ფანტელები

 

78.05                                                                    ტყვიის ლულები და მილები, აგრეთვე მათი ფიტინგები

 

 

თავი  79                                                              თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

79.01                                                                    დაუმუშავებელი თუთია

 

79.02                                                                    თუთიის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები

 

79.03                                                                    თუთიის ნახერხი, ფხვნილი და ფანტელები

 

79.04                                                                    თუთიის ნაჭრები, წკირები, პროფილები და მავთული

 

79.05                                                                    თუთიის ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები და კალაფირი

 

79.06                                                                    თუთიის ლულები და მილები, აგრეთვე მათი ფიტინგები. იხილეთ  

       ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  80                                                              კალა და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

80.01                                                                    დაუმუშავებელი კალა

80.02                                                                    კალის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები

 

80.03                                                                    კალის ნაჭრები, წკირები, პროფილები და მავთული

 

80.04                                                                    კალის ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები და კალაფირი, რომელთა სისქე

       0.2 მმ-ს არ აღემატება

 

80.05                                                                    კალის კალაფირი, რომლის სისქე 0.2 მმ-ს არ აღემატება, კალის ფხვნილი

       და ფანტელები

 

80.06                                                                    კალის ლულები და მილები, აგრეთვე მათი ფიტინგები.

 

 

თავი  81                                                              სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

81.01                                                                    ვოლფრამი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა

 

81.02                                                                    მოლიბდენი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა

 

81.03                                                                    ტანტალი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა

 

81.04                                                                    მაგნიუმი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა

 

81.05                                                                    კობალტის სადებები და მისი  (მეტალურგიული) დამუშავების სხვა

შუალედური პროდუქტები; კობალტი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და მონარჩენი მასალა

 

81.06                                                                    ბისმუტი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა

 

81.07                                                                    კადმიუმი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა

 

81.08                                                                    ტიტანი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა

 

81.09                                                                    ცირკონიუმი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა

 

81.10                                                                    სტიბიუმი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა

 

81.11                                                                    მანგანუმი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა

 

81.12                                                                    ბერილიუმი, ქრომიუმი, გერმანიუმი, ვანადიუმი, გალიუმი, ჰაფნიუმი,

ინდიუმი, კოლუმბიუმი, რენიუმი და თალიუმი, და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მათი ნარჩენები და მონარჩენი მასალა

 

81.13                                                                    სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები, ასევე მისი ნარჩენები და

       მონარჩენი მასალა. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  82                                                              ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი  ინსტრუმენტები,

არაძვირფასი  ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები  და  ჩანგლები; არაძვირფასი  ლითონების აგან დამზადებული მათი  ნაწილები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  83                                                              არაძვირფასი  ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XVI              მანქანა-დანადგარები  და  მექანიკური  მოწყობილობები; ელექტრო  მოწყობილობები; მათი  ნაწილები; ხმის  ჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო   გამოსახულებისა  და ბგერის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი  ნაწილები  და აქსესუარები

 

თავი  84                                                             ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები  და მექანიკური   

      მოწყობილობები; მათი ნაწილები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         შესატანად აკრძალული ნივთები

84.01-85                                                               იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

 

თავი  85                                                            ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობები  და  მათი  ნაწილები; ხმის 

ჩამწერი  და  სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულების  და  ხმის  ჩამწერი  და  სარეპროდუქციო აპარატურა და  მათი  ნაწილები  და  აქსესუარები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი        შესატანად აკრძალული ნივთები

85.01                                                                  იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16.

     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

85.25-27                                                           რადიოელექტრონული აპარატურა და ელექტრომოწყობილობები,

რომელთაც შეუძლია რადიოტალღების გამოცემა,

85.29                                                                 ტელეკომუნიკაციის ინსპექტორატის ნებართვის საფუძველზე.

 

განყოფილება    XVII              სატრანსპორტო  საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან დაკავშირებული

          სატრანსპორტო  მოწყობილობები.

 

თავი  86                                                             რკინიგზის  ან ტრამვაის  ლოკომოტივები, მოძრავი   შემადგენლობა და

მათი ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის  სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და მათი   ნაწილები; ყველა  სახის  მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები .

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  87                                                             ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  

      შემადგენლობისა  და  მათი  ნაწილები  და აქსესუარები

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  88                                                             თვითმფრინავები, კოსმოსური  ხომალდები და  მათი ნაწილები

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  89                                                             გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XVIII              ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,

ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები; მუსიკალური  ინსტრუმენტები; მათი  ნაწილები  და  აქსესუარები

 

თავი  90                                                             ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,

მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი  ნაწილები  და  აქსესუარები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         შესატანად აკრძალული ნივთები

90.33                                                                     ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული და ტოქსიკური ნივტიერებების

     დასამზადებლად და გამოსაყენებლად საჭირო მასალები.

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

90.09                                                                     ფერადი ფოტოკოპირების დანადგარები - შინაგან საქმეთა სამინისტროს

      ნებართვით.

 

9009.11                                     ელექტროსტატიკური ფოტოკოპირების დანადგარები, რომლებსაც      

ორიგინალი გამოსახულების რეპროდუქცია პირდაპირ გადააქვთ ასლზე (პირდაპირი პროცესი).

 

9009.12                                    ელექტროსტატიკური ფოტოკოპირების დანადგარები, რომლებსაც ორიგინალი გამოსახულების რეპროდუქცია ასლზე გადააქვთ დამხმარე საშუალების მეშვეობით (არაპირდაპირი პროცესი).

 

9009.21                                    ფოტოკოპირების დანადგარები, რომლებშიც გამოყენებულია ოპტიკური სისტემა

 

9009.22                                    კონტაქტური ტიპის ფოტოკოპირების დანადგარები.

                                                 

თავი  91                                                             საათები და მათი ნაწილები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         შესატანად აკრძალული ნივთები

91.13                  9113.10                                     საათის რბილი და მაგარი სამაჯურები და ძეწკვები, მათი ნაწილები,

რომელბიც დამზადებულია ძვირფასი ლითონებისაგან ან ძვირფასი ლითონებით დაფარული ლითონებისაგან

 

9113.20                                   საათის რბილი და მაგარი სამაჯურები და ძეწკვები, მათი ნაწილები,

რომელბიც დამზადებულია არაძვირფასი ლითონებისაგან, იქნება ისინი ოქროთი ან ვერცხლით დაფარული თუ არა.

 

თავი  92                                                              მუსიკალური  ინსტრუმენტები; მათი  ნაწილები  და  აქსესუარები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 

განყოფილება    XIX              იარაღი და საბრძოლო  მასალები; მათი  ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი  93                                                             (ერთადერთი თავი)

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         შესატანად აკრძალული ნივთები

93.01-07                                                                იარაღი, მათი  ნაწილები და აქსესუარები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16. და დანართი N 1.

 

      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

      სამხედრო და პოლიციის საბრძოლო მასალები და აღჭურვილობა,  

      პოლიციის მიერ განხორციელებული დანაშაულის საწინააღმდეგო და     

      მაკონტროლებელი საქმიანობებისთვის, აგრეთვე პოლიციის ძალების   

      წვრთნების დროს გამოყენებული ტექნიკური საშუალებები - შინაგან   

      საქმეთა სამინისტროს ნებართვით (იხილეთ  დანართი N 1).

 

განყოფილება    XX              ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა  ნივთები

 

თავი  94                                                              ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის  ბალიშები  და

მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები  და  სანათი  მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული;  მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი   შენობები

       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  95                                                              სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი

       ნაწილები და აქსესუარები

       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი  96                                                              ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა  ნივთები

       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XXI             ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები  და ანტიკვარიატი

 

თავი  93                                                             (ერთადერთი თავი)

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

97.05                                                                    ზოოლოგიური, ბოტანიკური, მინერალოგიური, ანატომიური, ისტორიული, არქეოლოგიური, პალეონტოლოგიური, ეთნოგრაფიული თუ ნუმიზმატური ინტერესების ფარგლებში შეგროვილიკოლექციები და საკოლექციო ნივთები. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.2. და დანართი N 1.

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაწილი  II

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

2.1 ცხოველები და                               ცხოველური წარმოშობის არაქარხნული წარმოების საკვები

ცხოველური წარმოშობის                              პროდუქტებისა და ნედლეული მასალის იმპორტირება

პროდუქტები                                      ნებადართულია მხოლოდ რაოდენობრივი სერტიფიკატის წარმოდგენის საფუძველზე.

აღნიშნული პროდუქტების იმპორტირება იკრძალება იმ შემთხვევაში, თუ ქარხნული შეფუთვა დაზიანებულია, ასევე თუ მოცემული პროდუქტების მოხმარების ვადა ამოწურულია ან მათი ორგანოლეპტური თვისებები შეცვლილია.

 

2.1.1 საკვები და                                  ცხოველური წარმოშობის არაქარხნული წარმოების საკვები

პროდუქტები                                      პროდუქტებისა და ნედლეული მასალის იმპორტირება

  დაუშვებელია  ეროვნული ვეტერინარული სამსახურის  

  ნებართვის გარეშე.

 

2.2 მცენარეები და                               ლიტვაში მცენარეული პროდუქტების იმპორტირება და მათი

მცენარეული                                                 სატრანზიტო გადაზიდვა მოითხოვს ექსპორტიორი ქვეყნის

პროდუქტები                                      მიერ გაცემული ფიტოსანიტარული ცნობის წარმოდგენას,

ხოლო აღნიშნული პროდუქცია ექვემდებარება საკარანტინო შემოწმებას. ვარსკვლავით აღნიშნული საქონლის იმპორტირებისათვის აუცილებელია ლიტვის მცენარეთა საკარანტინო შემოწმების სამსახურის მიერ გაცემული საკარანტინო ნებართვა, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს ოთხ-ციფრიანი საიდენტიფიკაციო კოდები ჰარმონიზებული საქონლის აღწერისა და კოდირების სისტემის თანახმად.

 

მცენარეული პროდუქტების შემცველი საფოსტო გზავნილების საბაჟო პროცედურები ტარდება მცენარეთა საკარანტინო შემოწმების სამსახურის ექსპერტთა თანდასწრებით. საკარანტინო შემოწმების გავლის შემდეგ ხდება აღნიშნული საფოსტო გზავნილების მარკირება დახარისხების ბეჭდით/შტამპით, რომელზეც იკითხება სიტყვა „ლიტვა“, აგრეთვე აღნიშნულია ხორბლის ძნები და ქვეწარმავლები.

 

ცოცხალი ბაქტერიებისა და სოკოების, ვირუსების, ნემატოდებისა და მწერების აგენტების (ცოცხალი ან არაცოცხალი სახით), აგრეთვე თესლების კოლექციების, ჰერბარიუმებისა და კომპოსტის ნიმუშების იმპორტირება ნებადართულია მხოლოდ კონკრეტული მიზნებისათვის.

 

ყვავილებისა და მცენარეთა თესლების არაუმეტეს 15 პაკეტისა (გარდა პარკოსანი მცენარეებისა) შეიძლება იმპორტირებულ იქნეს საფოსტო გზავნილის სახით საკარანტინო შემოწმების სამსახურის ნებართვის ან ფიტოსანიტარული ცნობის გარეშე. როგორც იურიდიულ, ასევე კერძო პირებს შეუძლიათ მცენარეთა თესლების, ღივების, ჩითილების, ყლორტების, ნერგების, ცოცხალი მწერების, მცენარეული წარმოშობის   დაავადებათა გამომწვევი აგენტებისა და ნიადაგის შემოტანა მხოლოდ ფიტოსანიტარული ცნობის წარმოდგენის საფუძველზე. სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები, ბოტანიკური ბაღები და სხვა სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო დაწესებულებები, რომლებიც ახორციელებენ გაცვლით პროგრამებს, უფლებამოსილი არიან, თესლების, ნერგების, ყლორტებისა და ჩითილების მცირე ზომის ნიმუშების გაგზავნა განახორციელონ ფიტოსანიტარული ცნობის გარეშე, თუ საფოსტო გზავნილის შეფუთვაზე წარმოდგენილია შტამპი/ბეჭედი.

 

ისეთი მცენარეებისა და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტების იმპორტირება ან ექსპორტირება, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ინფექციების წარმოშობა ან სარეველებისა თუ მცენარეთა მავნებლების გავრცელება, დაუშვებელია მცენარეთა საკარანტინო შემოწმების სამსახურის ნებართვის გარეშე.

 

ისეთი ცხოველური წარმოშობის საქონლის შემოტანა, რომლებიც შესაძლოა წარმოადგენდეს დაავადების გამომწვევ აგენტს ან შეიძლება გამოიწვიოს სარეველებისა თუ მცენარეთა მავნებლების გავრცელება, დაშვებულია მხოლოდ მცენარეთა საკარანტინო შემოწმების სამსახურის ნებართვის საფუძველზე.

 

2.4 უალკოჰოლო და                                      საგნები (საქონელი), რომლის იმპორტირება ლიტვაში კერძო

სასმელები, ალკოჰოლის                      პირებისათვის შეზღუდულია.

შემცველი სითხეები

                                                  საგნების (საქონლის)                    ერთი კერძო                     შენიშვნები

დასახელება                                     პირისათვის

                                                            დაშვებული ოდენობა

                                                            ეთილის სპირტი,

  ალკოჰოლური სასმელები და                     ნებადართულია

  ლიქიორები, სხვა                                                        16 წლის და

  მაგარი ალკოჰოლური                                               მეტი ასაკის

  სასმელები                                       1 ლ          პირებისათვის

 

  ღვინოები                                         2 ლ

 

  შამპანური                                       2 ლ

 

  ლუდი                                               5 ლ

 

2.5 თამბაქო                                        იმპორტირება შეზღუდულია. ნებადართულია 200 სიგარეტის ან 250 გრ თამბაქოს ან ამ პროდუქტების შერეული ასორტიმენტის შეტანა, რომლის საერთო წონა არ უნდა აჭარბებდეს 250 გრამს.

 

ზემოთ მითითებული რაოდენობების გაგზავნა შეიძლება 16 წლამდე პირებისათვის.

 

2.8 ფარმაცევტული                                       აკრძალულია სიაში 2.7 პუნქტში მითითებული მედიკამენტების

პროდუქტები                                      გაგზავნა.

 2.9 არ არის აკრძალული  

 2.10

 2.11

 2.12

 2.13

 2.14

 2.15

2.16 აკრძალულია ლიტვაში იმ საშიში ნივთიერებების  (საქონლის) შეგზავნა, რომლებიც მითითებულია გაერო-ს დოკუმენტში  ST/SG/AC.10/1/Rev.2. ლიტვის საბაჟო ხელმძღვანელობს საშიში ნივთიერებების იმ ჩამონათვალით, რომელიც შედგენილია გაერო-ს   ST/SG/AC.10/1/Rev.2 დოკუმენტის საფუძველზე, რაც არ შეესაბამება ჰარმონიზებული საქონლის აღწერისა და კოდირების სისტემის შესახებ შეთანხმებას. სწორედ ამიტომაც მითითება „იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.16.“ ნიშნავს იმას, რომ ის საშიში ნივთიერებები, რომლებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, შეიძლება განხილულ იქნეს შესაბამისი თავის მიხედვით.

 

აკრძალულია ისეთი საგნების გაგზავნა, რომლებიც შესაძლოა სახიფათო იყოს ფოსტის თანამშრომლებისათვის, ან რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს სხვა საფოსტო გზავნილების დასვრა ან დაზიანება.

 

2.11 წიგნები, და                                  აკრძალულია ჩვეულებრივი საფოსტო გზავნილების სახით

ბროშურები, გაზეთები,                       შემდეგი  საქონლის იმპორტირება ან ექსპორტირება:

ბეჭდური მასალა                                 - სამგზავრო ჩეკები;

                                                                       - ნაღდი ფული;

- ფასიანი ქაღალდები (ფინანსთა სამინისტროს მიერ

   დამტკიცებული ჩამონათვალის მიხედვით).

 

2.12 ბუნებრივი თუ                                       აკრძალულია ჩვეულებრივი საფოსტო გზავნილების სახით

ხელოვნური მარგალიტი,                    შემდეგი საქონლის იმპორტირება ან ექსპორტირება:

ძვირფასი ქვები                                   - საიუველირო ნაწარმი;

ლითონები, მათგან                                        - ძვირფასი ლითონები;

დამზადებული საგნები,                      - ძვირფასი ქვები;

ბიჟუტერია                                          რომელთა წონა 50 გრამს აღემატება.

 

2.13 რადიო აპარატურა                         რადიო და ელექტრო აპარატურა, რომელიც გადასცემს რადიო

ტალღებს ან შეუძლია მოახდინოს მათი გადაცემა შეიძლება იმპორტირებულ ან ექსპორტირებულ იქნეს ფოსტის მეშვეობით ელექტროაპარატურისა და კომუნიკაციის ეროვნული ინსპექტორატის ნებართვის საფუძველზე.

 

2.15 საბრძოლო მასალა                        პოლიციისა და შეიარაღებული ძალების მიერ გამოსაყენებლად

განკუთვნილი საბრძოლო მასალა და აღჭურვილობა, უსაფრთხოების დაცვისთვის და სპეციალური კონტროლის განსახორციელებლად განკუთვნილი აღჭურვილობა, აგრეთვე დანაშაულობასთან ბრძოლის დროს და პოლიციის ძალების წვრთნისას გამოსაყენებელი აღჭურვილობა შეიძლება იმპორტირებულ ან ექსპორტირებულ იქნეს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნებართვის საფუძველზე.

 

2.17 ხელოვნების                                 კულტურული ღირებულების მქონე საგნების, ანტიკვარიატისა

ნიმუშები და                                                 და ქარვის ნედლეულის იმპორტირება ან ექსპორტირება

ანტიკვარიატი                                     დაუშვებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კულტურული არტეფაქტების დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე.