ლიბანი

 

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

 

 

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 9900 LBP/$6;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 200 000 LBP/$133;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 4 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - არაბული, ინგლისური, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR**;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.libanpost.com
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, არაბული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 9900 LBP/$6;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 200 000 LBP/$133;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 1 თვე;
üმაქსიმალური - 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.libanpost.com
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 9000 LBP/4.25 SDR;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 200 000 LBP/94 SDR;
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,7,18 იანვარი, 9,14 თებერვალი, 25 მარტი, 19,22,26,29 აპრილი, 1,25 მაისი, 4-6 ივნისი, 11-13,15 აგვისტო, 1,10 სექტემბერი, 10,22 ნოემბერი, 25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.libanpost.com
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ლიბანის ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული საგნები:
ბრიკეტები ბუტანის გაზის შემაცველობით; ცხოველები, მათი ტყავი და ნაწილები; გაფუჭებულიდა დაობებული კონსერვები, სამედიცინო და ქირურგიული ხელსაწყოები, ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქტები; საკვები პროდუქტების შესაფუთად გამოსაყენებელი შეღებილი ქაღალდები შხამიანი ნივთიერებების შემცველობით; ხელოვნური ზეთები; ზეთის ესენცია; ცოცხალი მწერები და მათი კვერცხები;  სიგარეტის ქაღალდი რულონებად და სიგარეტის ქაღალდის  (სიგარეტების დასამზადებლად ან სიგარეტების შესფუთად), ყუთები; თამბაქოს ან სიგარეტის დასამზადებელი მანქანები; რადიოგადამცემები; უხამსი ხასიათის საგნები; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; მცენარეული ცხიმებისგან ნაწარმოები ქიმიური პროდუქტები და სხვადასხვა ესენციები ყალბი სპირტიანი სასმელების დასამზადებლად; წარწერების წასაშლელი ქიმიური პროდუქტები; კამისა და ანისის (ვაშლის) ესენციები. ყალბი საწარმოების და სავაჭრო მარკები; ფეთქებადსაშიში ნივთიერებები; საბრძოლო მასალები; აზარტული თამაშების ნივთები; ავტომობილები; კონსერვები; კარტოფილი; ცხიმი; თევზის ქონი; მიკრობები; ცხოველის თესლის სითხე; რძის ფხვნილი 25%-ზე ნაკლები ცხიმიანობით; რადიოაქტიური ნივთიერებები; მონეტები, ქაღალდის ფული ან ყველა ფასეულობა წარმომდგენზე,  სამგზავრო ჩეკები; პლატინა, ოქრო, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ვერცხლი, ძვირფასი ქვები, ძვირფასეულობა და სხვა ფასეული საგნები;  თხევადი ნივთიერებების შემცველი საგნები ან თხევად მდგომარეობაში ადვილად გარდამავალი საგნები; მინის ან მსგავსი ნივთიერებისგან დამზადებული საგნები; მსხვრევადი საგნები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
მედიკამენტები, ქირურგიული ხელსაწყოები, ქიმიური პროდუქტები, რძე ძუძუთა ბავშვებისათვის, საბავშვო საწოვარები, ოპიუმი, მორფი, კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები, გადაიგზავნება სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნით და სხვა - ადრესატისათვის ლიბანის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ ნებართვის გაცემის შემთხვევაში; საპნის დამამზადებელი მრეწველობისათვის საჭირო მაგარი ცხიმები და თევზის ქონი დენატურირების სავალდებულო პირობით; კასრები, ბოთლები და სხვა ტევადობები  სპირტიანი სასმელების, არყის და რომის შიგთავსით - მათზე იარლიყებით ან მარკირებით, სადაც აღნიშნულია შიგთავსის ზუსტი აღწერილობა, დამამზადებელი საწარმოს და წარმომავლობის ქვეყნის სრული სახელწოდება; ცხენის ძუისგან დამზადებული საპარსი ჯაგრისები და ტუალეტის სხვა საგნები - საკარანტინო სამსახურების მიერ ჩატარებული სტერილიზაციის დამადასტურებელი ცნობით; ალკოჰოლური სასმელები სალიცილის მჟავის შემცველობით, რომლებიც საჭიროებენ ქიმიურ შემოწმებას; ყავა, ფქვილი 6%-იანი მშრალი წებოვანათი და 25% ელასტიურობით; საპონი სალიცილიუმის ნატრიუმის შემცველობით, კირი, ტალკი ან სხვა მსგავსი ნივთიერებები; ხელოვნური, შეფერილი  ან ფალსიფიცირებული ჩაი - ლივანის კომპეტენტური ორგანოების განსაკუთრებული ნებართვით;   ღორის ხორცი და ძეხვეული - წარმომავლობის შესახებ მოწმობის არსებობის შემთხვევაში; აბრეშუმის ჭიის კვერცხი შეფუთული ორ ყუთად - საკონტროლო ორგანოს ბეჭდით (გადაგზავნა აკრძალულია ყოველწლიურად 1 მაისიდან 15 სექტემბრამდე); სიგარეტი, პაპიროსი, თამბაქოს ფურცლები - ლივანის ფინანსთა მინისტრის ნებართვით; ქაღალდი, ქსოვილი, მინერალური საღებავი, მედიკამეტები და ქიმიური პროდუქტები,; დაუმუშავებელი ან რაფინირებული გოგირდი, ციანოვანი ნატრიუმი, დარიშხანი, ფრანგული წარმოების  ღვინოს, არყის და ლიქიორებისათვის დაბეჭდილი ეტიკეტები; რადიოელექტრული აპარატები  - ლივანის კომპეტენტური ორგანოს განსაკუთრებული ნებართვის პირობით; ცელულოიდი და მისი ლენტი - შესაბამისი შეფუთვით; ხორცი, ყველი - ჰიგიენის სამინისტროს ნებართვის პირობით; კვერცხი - ზუსტი წონით და  აღნიშვნით "კვერცხი"; წითელი თითბერი - ფინანსთა სამინისტროს ნებართვით.


შენიშვნა:
1. ამანათის წონა ლივანში ავიატრანსპორტით გადაგზავნისას არ უნდა აღემატებოდეს 10 კგ.-ს.;
2. ლივანის საფოსტო ადმინისტრაცია:
  2.1. არ ღებულობს შეკვეთილ გზავნილებებს `წარმომდგენზე~ მონეტების ან ქაღალდის ფულის,   ნებისმიერი ფასელობების შიგთავსით, ან სამგზავრო ჩეკების პლატინის, ოქროს, დამუშავებული და დაუმუშავებელი ვერცხლის, ძვირფასი ქვების, ძვირფასეულობის და სხვა ძვირფასი საგნების შიგთავსით;
  2.2. არ იღებს პასუხისმგებლობას შეკვეთილ ან სხვა გზავნილებებზე მინის ან მსხვრევადი საგნების შიგთავსით, მათი მიტაცების ან გაფუჭების შემთხვევაში.