ავსტრალია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $1000;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი 
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. 
**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $1000;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 2 კვირა;
üმაქსიმალური - 2 კვირა;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი 
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 1000 AUD;
    იურიდიული პირებისთვის 1000 AUD;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,28 იანვარი, 11,27 თებერვალი, 4,11 მარტი, 19-23,25 აპრილი, 6,27 მაისი,3,10 ივნისი, 26 ივლისი, 5,14 აგვისტო, 20,30 სექტემბერი, 7,24 ოქტომბერი, 4,5 ნოემბერი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი https://auspost.com.au/mypost/track/#/search
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
 •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
 •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ავსტრალიის ოფიციალურ  წყაროს
 
შესატანად აკრძალული საგნები:
 

აბსენტი, ქვეშაგები; ნებისმიერი სახეობის პიროტექნიკური საშუალებები; ოპიუმის მოსაწევი ყალიონი; რადიოაქტიური ნივთიერებები; კბილის ჯაგრისები; ტუბერკულიოზის საწინააღმდეგო პრეპარატები; ცხოველების საკვები; ცხოველების მოსავლელად საჭირო საგნები და მოწყობილობანი; ხორცეული პროდუქტები; კვერცხის ფხვნილი; კვერცხის ატრია; ხამანწკები; მცენარის ავადმყოფობათა-გამავრცელებლები; დასნებოვნებული მცენარეები, მცენარეების გამანადგურებელი ბალახები ან მწერები; მიწა; ყალბი მონეტები და საბანკო ბილეთები; ყველანაირი თამბაქოს ნაწარმო, მათ შორის: სიგარეტები და ფოთლოვანი თამბაქო. გამონაკლისია: საღეჭი და შესასუნთქი თამბაქო -1,5 კგ-მდე, სიგარა; ასანთი; სკა; მეცხოველეობის პროდუქტები; კაკალი; ვაშლი, მსხალი, კომში; ფილატელისტური მასალა; მთავრობის დამხობის ან განადგურებისკენ, ამბოხებისაკენ წამქეზებელი ნებისმიერი ტექსტი; ყველა სახის მუყაოს შესაფუთი ხილისათვის; გამოყენებული მუყაო, ტევადობა და სხვა შესაფუთი; საფოსტო გზავნილები, რომლებიც შეფუთულია ჩალისგან დამზადებულ ქაღალდში ან სხვა მცენარეული წარმოშობის მასალაში, აგრეთვე ბოსტნეულის, კვერცხის, ხორცის გადასაზიდად გამოყენებულ მუყაოს ყუთებში; მშრალი სისხლი და მშრალი სისხლის ალბულინი; კვერცხი; ნახმარი ტანსაცმელი; ჩუტყვავილას საწინააღმდეგო ვაქცინები, ემულსიები ან პლაზმა; დაავადების გამომწვევი და ავადმყოფობათა კულტურის მიკრობები, ვირუსები, ნივთიერებები ან პროდუქტები, რომლებიც შესაძლებელია შეიცავდნენ ავადმყოფობათა ჩანასახს; საქონელი, რომელთა დასახელებებში არის სიტყვა "ANძAჩ", ციხეებში, საგამოძიებო იზოლატორებში ან კოლონიებში დამზადებული საქონელი; ვერცხლისწყალი და ვერცხლისწყლის შემცველი საგნები;  საპარსი ფუნჯები; ლოთობისაგან სამკურნალო დანიშნულების სამედიცინო საშუალებები; ცეცხლსასროლი იარაღი (ყუმბარების, ჭურვების, ყუმბარმტყორცნების ვაზნების ჩათვლით) და მისი აღჭურვილობა, კასტეტები, ხმლები, ზამბარიანი დანები, აგრეთვე იარაღის მსგავსი საგნები, მისი ასლები ან იარაღის მსგავსი თეატრალური აქსესუარები.


ავსტრალიის საკარანტინო და საინსპექციო სამსახურის მიერ აკრძალული საგნების  ჩამონათვალი:

1. ცოცხალი ცხოველები და მწერები

 • ყველანაირი ცოცხალი ცხოველი ქვეწარმავლების (მაგ., გველები, ხვლიკები, კუები) და ფრინველების და მათი კვერცხების ჩათვლით;
 • ყველანაირი ცოცხალი თევზი და ამფიბია (მაგ., ბაყაყები) მათი ქვირითის ჩათვლით;
 • ყველანაირი ცოცხალი მწერი და ობობა მისი განვითარების ნებისმიერ სტადიაზე (მაგ., კვერცხები, მატლები, ჭუპრები, ზრდადასრულებული მწერები და ობობები);
 • ყველანაირი ცოცხალი ჭია და ლოკოკინა მათი კვერცხების ჩათვლით.


2. ხორცი და ხორცის პროდუქტები

 • ყველანაირი ტიპის ხორცი - ახალი, გამოყვანილი (ძეხვეულის, მათ შორის სალიამის და სოსისის ჩათვლით), გაყინული, მოხარშული, შებოლილი, დამარილებული ან დაკონსერვებული;
 • ხორცის შემცველი შეფუთული  საჭმელი (ატრიას ჩათვლით);
 • ნაცხობი ხორცის შემცველი (ნანადირევის ხორცის ჩათვლით) სატენით;
 • სამკურნალო პრეპარატები და მედიკამენტები, რომლებიც შეიცავენ ცხოველური წარმოშობის ნივთიერებებს;
 • ცხოველთა საკვები (დაკონსერვებული, მშრალი საკვების და საკვები დანამატების ჩათვლით).


3. რძის პროდუქტები, კვერცხი და კვერცხის შემცველი პროდუქტები

 • ყველი, რძე, კარაქი და სხვა რძის პროდუქტები;
 • შეფუთული საკვები პროდუქტები და სხვა საკვები პროდუქტები, რომლებიც შეიცავენ 10%-ზე მეტ რძეს ან კვერცხს (მოუხდელი რძე ან მისი ფხვნილი, ნარევი ღვეზელისათვის  და სალათის სოუსები).
 • მაიონეზი;
 • ნაცხობი კვერცხის სატენით.


4. მხატვრული ნაკეთობანი 

 • დაუმუშავებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებისაგან (მაგ. დაუმუშავებელი ტყავი, ბუმბული, კბილები, ძვლები და ა.შ) დამზადებული სუვენირები ან საქონელი;
 • გამხმარი ყვავილებისაგან დამზადებული კომპოზიციები და ძველი ყვავილების ქოთნები;
 • თესლისაგან, მათ შორის წიწვოვანი ხეების თესლისაგან, ქერქის, ხავსის და თივისაგან დამზადებული მხატვრული ნაკეთობანი (საშობაო სამკაულების ჩათვლით).


5. ხილი და ბოსტნეული

 • ყველანაირი ახალი ხილი და ბოსტნეული;
 • ხილის ჩირი და თესლის და კანის შემცველი ბოსტნეული;
 • გამომშრალი ბანანი (ბანანის კანის ჩათვლით).


6. მცენარეები, თესლი და მიწა

 • მცენარეული მასალა, მცენარეების, მცენარეთა კალმების, ფესვების და ყვავილთა ბოლქვების ჩათვლით;
 • სავაჭრო ქსელში შეძენილი თესლი (შეფუთული თესლის ჩათვლით);
 • მიწა (მცირე ზომის სუვენირების და მეცნიერული ღირებულების მქონე ნიმუშების ჩათვლით) და ქვიშა (შეღებილი ქვიშის ჩათვლით);
 • ფეხსაცმელი და აღჭურვილობა, დასვრილი მიწით, ნაკელით და მცენარეული თესლით (მაგ. ჭუჭყიანი ფეხბურთის ან თხილამურების ფეხსაცმელი).


7. გამხმარი მცენარეული მასალა

 • ჩაი, რომელიც შეიცავს თესლს ან ხილის კანს (მაგ., ფორთოხლის, ლიმნის, ვაშლის კანი);
 • ბალახეულის, თესლის, კანის, სოკოს ან გამხმარი მცენარეული მასალის შემცველი წამლები და მედიკამენტები;
 • მთლიანი თხილი და კაკალი;
 • სიმინდი პოპკორნისათვის.


8. ლაბორატორიული მასალა

 • სამედიცინო ნიმუშები და ცხოველები;
 • ყუთები დიაგნოსტიკური მასალებით და მიკროორგანიზმებით.შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ადამიანის თმები - ავსტრალიის საკარანტინო სამსახურის ნებართვის შემთხვევაში;სამედიცინო თერმომეტრები - კონტროლის გავლის პირობით; შაქარი, შაქრის სიროფი, ბადაგი და ანალოგიური პროდუქტი - კვების გადამამუშავებელი მრეწველობის სამინისტროს ნებართვით; კინოფილმები  თერაპიული მოწყობილობები, წამლები ან სამედიცინო პრეპარატები, ვირუსები, ვაქცინები, ბიოლოგიური ნივთიერებები, საშიში ქიმიური შენაერთებით დამუშავებული ტანსაცმელი და ნაჭრები; გამოყენებული ტანსაცმელი; კაკაო, ხილი, თაფლი, რძის პროდუქტები - კარანტინის დირექტორისა და ავსტრალიის საბაჟო ხელისუფლების ნებართვით; აბეზარი ბუზები; მცენარეები, სასუქი - ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ნებართვით; ცხოველები და წარმოებული პროდუქტები -  საბაჟო ხელისუფლებისა და  სანიტარული სამსახურების ნებართვით; აალებადი მასალისაგან დამზადებული საბავშვო ტანსაცმელი, ფეიერვერკები, ჯუთისაგან დამზადებული გამოყენებული ტომრები, ჯაგრისები, ნოხები მიკრობები, საკონდიტრო საქონელი - ავსტრალიის  საბაჟო ხელისუფლების  ნებართვით; ცოცხალი თევზი და თევზის ხიზილალა - ავსტრალიის საბაჟო სამსახურის ნებართვით; დედა - ფუტკარი და მუშა - ფუტკარი - შესაძლებელია გაეგზავნოს სანიტარული სამსახურის წარმომადგენელს დაავადების არ ქონის დამადასტურებელ სერთიფიკატთან ერთად; მწერები და მწერების პარაზიტები - შეიძლება მათი შეტანა მხოლოდ ექსპერიმენტებისათვის ან ცხოველების ან მცენარეების დაავადებებთან საბრძოლველად; მავნე მწერები ან მცენარეები - სანიტარული სამსახურის წერილობითი ნებართვით; თმები ან ცხოველთა ჯაგარი - მათ გასუფთავებაზე დაწესებული ზოგიერთი პირობის შესრულების შემთხვევაში; რეპტილიებისა და თევზების კანი - სანიტარული სამსახურის ნებართვით; შალი ან შალის ნიმუშები 1,362 კგ-მდე წონის, მათი გაგზავნის წესების დაცვის პირობით; ყველი - სანიტარული სამსახურის ნებართვით; მარცვლეული კულტურისა და ბრინჯის აღებული მოსავლის შემდეგ მორჩენილი თივა, რომელიც გამოიყენება შესაფუთად - კომპეტენტური ორგანიზაციების ნებართვით; ყაწიმები ქამრები, რომლებშიც მოთავსებულია ხმლის პირი, ცეცხლსასროლი იარაღის სამიზნე მოწყობილობები ლაზერით, ჯოხები და სხვა მოწყობილობები, რომელთა შალითა შეიცავს ფელაკვანს, ხელკეტებს, ხელჯოხებს დაშნებს, ხელჯოხებს რევორველით ან პისტოლეტით - ავსტრალიის საბაჟო სამსახურის თანხმობით; საქონელი, რომელთა შესაფუთზე გამოსახულია ღერბი,  დროშა ან ავსტრალიის კავშირის ბეჭედი ან მათზე ძლიერ მიმსგავსებული გამოსახულებებით  - საბაჟო ორგანოების თანხმობით; ძაღლების ელექტრონული საყელოები - კომპეტენტური ორგანოების თანხმობით; სითხეები, ცომეული, ფხვნილები, აბები, კვების მალფუჭებადი პროდუქტები, მჭრელი საგნები, ფუტკარი, წურბელები და აბრეშუმის ჭია - კომპეტენტური ორგანოების თანხმობით.შენიშვნა:

1. ნორფოლკის, ქოქოსის და შობის კუნძულების საფოსტო სამსახურების მიერ იკრძალება ფასგამოუცხადებელი ამანათების მიღება. საბაჟო სამსახურის კანონის შესაბამისად, საბაჟო დეკლარაციაში არასწორად შეტანილი ყველა საქონელი ექვემდებარება კონფისკაციას;
2. ნებადართულია მხოლოდ  ფასგამოცხადებული ამანათების მიღება;
3. ავსტრალიის საკარანტინო და საინსპექციო სამსახურის მოთხოვნები:
- მცირე პაკეტებსა და ამანათებზე დამაგრებულ საბაჟო დეკლარაციის ბლანკებში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული დაწვრილებითი ინფორმაცია ცხოველური და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტების, საკვები პროდუქტების, ნიადაგის ან მიკრობიოლოგიური პროდუქტების შემცველი საქონლის შესახებ;
- ნახმარ ფეხსაცმელზე, სპორტულ აღჭურვილობაზე, ავტოტურისტთა ბანაკის მოწყობილობაზე არ უნდა იყოს მიწის და თესლის არავითარი კვალი;
- შესაფუთად არ შეიძლება თივის და სხვა მცენარეული მასალის გამოყენება;
- ხილის, ბოსტნეულის, კვერცხის და ხორცის შესაფუთად არ შეიძლება მუყაოს ახალი და ნახმარი ყუთების გამოყენება.

 

ავსტრალიის ფოსტა  კრძალავს  შეუსაბამო თესლის (მათ შორის დაუდგენელი თესლის) იმპორტს  ბიოუსაფრთხოების თვალსაზრისით.  ავსტრალიაში აკრძალვებსა და შეზღუდვებს დაქვემდებარებული საქონლის დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ  UPU აკრძალვების კრებული prohibitions.ptc.post  და  www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/PostalSupply-Chain/Customs). ავსტრალიაში ფოსტით გაგზავნილი ნებისმიერი შეუსაბამო თესლის იმპორტი (მათ შორის დაუდგენელი თესლი) განადგურდება  ან  ზოგიერთ შემთხვევაში, დაბრუნდება   წარმოშობის დანიშნულ ოპერატორს.