კომორის კუნძულები

შესატანად აკრძალული საგნები: რადიოაქტიური ნივთიერებები; საბანკო ბილეთები, ვალუტა და სხვა ფასიანი ქაღალდები.

შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.