აზერბაიჯანი

შესატანად აკრძალული და პირობითად დაშვებული საგნების შიგთავსით საფოსტო გზავნილების მიღება - ხორციელდება საფოსტო წესების შესაბამისი მუხლების თანახმად.

   

შენიშვნა:

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ დაუშვებს უბრალო და შეკვეთილ წერილებს ისეთი საგნების შიგთავსით, რომლებიც ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.