ბურკინა - ფასო

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; სპირტიანი სასმელები; ბეჭდვითი გამოცემები, ნახატები, უხამსი და ამორალური ხასიათის ფოტოსურათები; ცოცხალი ცხოველები; იარაღი, ფეთქებადი, აალებადი და სხვა საშიში ნივთიერებები; გაზომვის არაათობითი სისტემის სასწორები და საზომები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.
 

შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

გრამფირფიტები - ადრესატზე ბურკინა ფასოს რესპუბლიკის საკონტროლო კომისიის მიერ გაცემული ნებართვით; სპირიტს გამოსახდელი ქვაბები და სპირტის დისტილაციისათვის გამოსაყენებელი სხვა აპარატები - ბურკინა ფასოს რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოს ნებართვით; ნარკოტიკები - იგზავნება მხოლოდ სამედიცინო და სამეცნიერო მიზნით ოფიციალური ნებართვით.


შენიშვნა:
ბურკინა ფასოს რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო წერილებს ისეთი საგნების შიგთავსით, რომლებიც ექვემდებარებიან საბაჟო დაბეგვრას.