ბელორუსი

შესატანად აკრძალული საგნები:
რადიაქტური ნივთიერებები; ალკოჰოლური და თამბაქოს პროდუქცია.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.


შენიშვნა:
ბელორუსის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ მიიღებს უბრალო და შეკვეთილ წერილებს ისეთი საგნების შიგთავსით, რომლებიც ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.