ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა

შესატანად აკრძალული საგნები:
ცოცხალი ცხოველები; ბეჭდვითი გამოცემები, რომლებიც მიმართულია სახელმწიფოს პრესტიჟის შესარყევად; სანთებებელები; ყალბი მარგალიტი; ბავშვთა საწოვარები; საქარინი; ცხოველური და თევზჭერის პროდუქტები; სპირტიანი სასმელები; შესაღები ნივთიერებები; ქიმიური პროდუქტები; მონეტები, ლითონები და ფასიანი საგნები; გამაბრუებელი საშუალებები; აბსენტი და მისი მსგავსი ნაყენები; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; წამლები; იარაღი, აღჭურვილობა, ასაფეთქებელი და აალებადი ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი, კოკაინი და სხვა გამაბრუებელი ნივთიერებები, სამედიცინო საქონელი, ფარმაცევტული, ქიმიური საშუალებები და ჰიგიენის საშუალებები - მხოლოდ მედიკამენტების სახით ფარმაცევტებისათვის; მცენარეები და მათი ნაწილები, იარაღი და აღჭურვილობა - შესატანად სპეციალური ნებართვის არსებობის შემთხვევაში; ასაწონი და გამზომი ხელსაწყოები; თამბაქო და თამბაქოს ნაკეთობები - ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის საბაჟო ორგანოების ნება-სურვილის მიხედვით; მწერები - შესატანად ნებართულია მხოლოდ პარიზის მუზეუმის მისამართით.


შენიშვნა:

ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო და შეკვეთილ წერილებს ისეთი საგნების შიგთავსით, რომლებიც ექვემდებარებიან საბაჟო დაბეგვრას.