ყაზახეთი

შესატანად აკრძალული საგნები: რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.შენიშვნა: საბაჟო დეკლარაცია შევსებული უნდა იყოს რუსულ, ფრანგულ ან ყაზახურ ენებზე.