გვადელუპა

შესატანად აკრძალული საგნები:
ბუტანის გაზის ბრიკეტები, ძვირფასი ლითონები და მათგან დამზადებული საგნები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
გზავნილები სამედიცინო და სამეცნიერო მიზნით გადასაგზავნი ოპიუმის, მორფის, კოკაინის და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების შიგთავსით - გვადალუპის ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ადრესატზე გაცემული ნებართვით.