საბერძნეთი

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

01.01-06                                            ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,  ფუტკრების, წურბელების 

                                                     და  აბრეშუმის  ჭიის გარდა.                     

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

ფუტკარი,წურბელა,აბრეშუმის  ჭია.პარაზიტები  და  მავნებლებთან მებრძოლი გამანდაგურებელი მწერები.

თავი  2    ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

02.01-10                                           ყველა  სახის  ხორცი. ყველა  სახის  ხორცის  საკვები  სუბპროდუქტები.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

ყველა  სახის  ხორცი. ყველა  სახის  ხორცის  საკვები  სუბპროდუქტები.

თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები

03.01-07                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქცია; ფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

სასაქონლო   HS კოდი       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.01-10                                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

შედედებული  რძის  ქილა,  მოხმარების   ინსტრუქციის  მქონე  ეტიკეტით  ბერძნულ  ენაზე.

თავი  5     სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  

05.01-11                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები


თავი  6        ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები,  ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი

ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

06.01-04                                            ახალი მცენარეები და  მცენარეების   ნაწილები , ფესვები, 
                                                      კალმები , ვაზის რქა(კალამი), საფილოქსერო ყურძენი.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ  ნაწილი 2

ცოცხალი  მცენარეები  და  მცენარეების    ნაწილები, ფესვები, განაჭერები, ვაზის ყლორტი.

თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

07.01-14                                           იხილეთ  მე-6  თავი

თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

08.01-14                                   უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  9       ყავა, ჩაი, სუნელ- სანელებლები

09.01-10                                   უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  10    მარცვლოვანები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

10.01-08                                       ყველა  სახის   მარცვლეული.

თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლის წებოვანა

11.01-09                                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

12.01-14             1211.90               ჰაშიში

თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

13.01                                               ჰაშიში   

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

13.02                                               ნარკოტიკები

თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

14.01-04                                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

15.01-22                                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცის, თევზის  ან  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები

16.01-05                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი

17.01-04                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი

18.01-06                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  , საკონდიტრო  ნაწარმი

19.01-05                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 20      მზა  ბოსტნეული, ხილი, კაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები

20.01-09                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები

21.01-06                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

22.01-09                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

23.01-05                                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

24.01-03 2401.10                             თამბაქოს  ფოთოლი

განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვა; საბათქაშე  მასალები, კირქვა  და  ცემენტი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

25.01-30 2501.00                             მარილი

თავი   26    მადნები, წიდა და ნაცარი

26.01-21                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 27    მინერალური  საწვავი, ნავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები;  (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

27.01-16             2709.00                  ნავთობი, ზეთები   და  მათი  გადამუშავების  შედეგად 

                         2710.00               მიღებული  ნარჩენები.

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატების; ძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

28.01-53             2844.10                 რადიოაქტიური  მასალა

თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

29.01-42             2939.11              ოპიუმი, მორფინი, კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები.

 

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

 30.01-06            3002.10               წამლები, რომელთა  სახელწოდება  არ  არის  გარკვევით  მინიშნებული  და  არის  აქტიური  ნივთიერება,ასევე  არ არის  მითითებული  მწარმოებლის  სახელი  და  მისამართი.

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     გარკვეული ფარმაცევტული

                                                     პროდუქცია  სპეციალური ნებართვით

 

გარკვეული  ფარმაცევტული  სახეობები  სპეციალური  ნებართვით.

თავი 31      სასუქები

31.01-05                                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

32.01-15                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები

33.01-07                                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 34      საპონი, ზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა  ცვილები , საწმენდი  და  საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

34.01-07                                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები

35.01-07                                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური  ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული  შენადნობები; გარკვეული საწვავი    პრეპარატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

36.01-06             3602.00               ლითონის  ფისტონები  და  ვაზნები   პორტატული  ცეცხლსასროლი  იარაღისთვის, საარტილერიო  შენადნობის  არაფეთქებადი  ნაწილები.

                              3605.00               ასანთი

თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი

37.01-07                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები

38.01-25                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმი; რეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი

                                                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

39.01-26             3917.29              ცელულოიდის   ნედლეულის  იმპორტი, კინემატოგრაფიული

                          3917.32                ნაწარმი.ცელულოიდის  ნივთები  დაიშვება  თუ  შეფუთულია

                                                     მყარ, კარგად  დალუქულ  ხის  ან  ლითონის  ყუთში.

                                                     ასეთ  გზავნილებს  უნდა  ჰქონდეს  წარწერა „ ცელულოიდი“.

თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი

40.01-17                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმი; საუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

41.01-15                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობა; სამგზავრო  ნივთები, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)

42.01-06                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

43.01-04                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალა; კალათები  და  მოწნული  ნაწარმი

 

თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი

44.01-21                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

45.01-04                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალა; კალათები   და   მოწნული   ნაწარმი

46.01-02                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი

თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 

47.01-07                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაოქაღალდის  მასის, ქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ

48.01-23                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო   HS კოდი     ■ აკრძალული  ნივთები

49.01-11                                   მეამბოხე  შინაარსის  მქონე სტატიები , გაზეთები, პერიოდული გამოცემები , წიგნები და  ყველა სახის  ნაბეჭდი  მასალა, ტირაჟი , რომელიც  აკრძალულია საბერძნეთში 

49.07                    4907.00            ბანკნოტები

მეამბოხე  შინაარსის  მქონე  სტატიები, გაზეთები, პერიოდული  გამოცემები, ყველა  სახის  წიგნები და ნაბეჭდი  მასალა,  რომელთა  გავრცელება  იკრძალება  საბერძნეთში.

განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი

თავი 50    აბრეშუმი

50.01-07                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  51  მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.

51.01-13                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  52   ბამბა 

52.01-12                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოები, ქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები

53.01-11                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფები; ზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ

54.01-08                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები

55.01-16                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  56   ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური  ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი

56.01-09                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები

57.01-05                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილები; ტაფტინგური   ტექსტილის   მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

58.01-11                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 59     გაჟღენთილი, დაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის

59.01-11                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები

60.01-06                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები

61.01-17                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

62.01-17                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

63.01-10                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 

თავი 64    ფეხსაცმელი, გეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები

 

64.01-06                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები

65.01-07                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 66     ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

66.01-03                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური  ყვავილები;

ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

67.01-04                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XIII    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები; კერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი

 

თავი 68      ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები

68.01-15                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი

69.01-14                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი

70.01-20                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

71.01-18              7118.10                მონეტები

განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.

 

თავი 72    რკინა   და  ფოლადი

72.01-29                                   უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები

73.01-26                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი

74.01-19                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი

75.01-08                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი

76.01-16                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)

 

თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი

78.01-06                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი

79.01-07                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 80     კალა, თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი

80.01-07                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი

81.01-13                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 82    ხელსაწყო  იარაღი, მჭრელი  ნივთები, არაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  ; მათი  ნაწილები

82.01-15                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი

83.01-11                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილები; ხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურა, სატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები

 

თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები

84.01-87                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები;  ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები

85.01-48                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება    XVII      ავტომობილების, თვითმფრინავების, გემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა

 

თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივები, მოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილები; მატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები  ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილები; ყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .

86.01-09                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 87       ტრანსპორტი , გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები

87.01-16                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 88      თვითმფრინავების, კოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები

88.01-05                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები

89.01-08                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   XVIII         ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი , ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტები; მათი   ნაწილები   და   აქსესუარები

 

თავი 90    ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი , ზუსტი, სამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

90.01-33                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები

91.01-14                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

92.01-09                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალები; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

 

თავი 93  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალები; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

სასაქონლო   HS კოდი   ■ აკრძალული  ნივთები

 93.01-07                                     ყველა  სახის  იარაღი. ცეცხლსასროლი  იარაღი, პისტოლეტი ან  რევოლვერი, ფარი, ხმალი  და  სხვა  ნებისმიერი  ნივთი, რომელიც  შეიცავს  ხმლებს, ფარებს, ტექტონიკურ  იარაღებს  ან  თოფებს- პორტატული   ცეცხლსასროლი  იარაღის  ფისტონი  ან  ვაზნა, საარტილერიო  შენადნობის  არაფეთქებადი  ნაწილები.

განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები

 

თავი 94      ავეჯი; საწოლები , ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;

ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი; განათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები

94.01-06                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 95         სათამაშოები, კომპიუტერული თამაშები  და  სპორტული  ინვენტარი; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

სასაქონლო   HS კოდი    ■ აკრძალული  ნივთები

95.01-08             9504.30          სათამაშო  კარტი, ფეიერვერკი.

თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები

96.01-18