მოლდოვა

შესატანად აკრძალული საგნები: ინფექციური და რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.