საფოსტო კალკულატორი

რას აგზავნით
სად აგზავნით
დამატებითი მომსახურება
კალკულაცია

წერილობითი კორესპონდენციის სახეობა, რომლის შიგთავსიც შეიცავს, როგორც ქაღალდზე დატანილ ბეჭდვით მასალებს, ხელნაწერებს, დოკუმენტებს და ფოტოსურათებს, ასევე ნივთებს, თუ მათი მცირე პაკეტის სტატუსით გაგზავნა/მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, მსოფლიო საფოსტო კავშირის აქტებს, მიმღები ქვეყნის ან საქართველოს ფოსტის მიერ დადგენილ წესებს.

 

  • მცირე პაკეტის წონა: 2კგ-მდე (გამონაკლისია 5 კგ-მდე წონის ურღვევი წერილობით კორესპონდენცია);
  • მცირე პაკეტის ზომა: მინიმალური - 90X140 მმმაქსიმალური - 240X340 მმმაქსიმალური სისქე: 50 მმ;
მიუთითეთ ტიპი
საფოსტო გზავნილი, რომელსაც მისი ფოსტისთვის გადაცემისას არ ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიუწერავად და ადრესატს ბარდება ხელმოწერის გარეშე
მცირე პაკეტი ფოსტისთვის გადაცემისას რეგისტრირდება და ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიწერით და ადრესატს ბარდება ხელმოწერით
12/12 გულისხმობს მცირე პაკეტის ადრესატისათვის ჩაბარებას ერთი და იგივე ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში, შემდეგ ვადებში:
- არაუგვიანეს იმავე დღისა, თუ 12/12 გზავნილი მიღებულია სამუშაო დღის 12.00 საათამდე;
- არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღის 12.00 საათამდე - თუ გზავნილი მიღებულია წინა სამუშაო დღის 12.00 საათის შემდეგ;
მიუთითეთ წონა 0 (კგ) (კგ) (კგ)
* მაქსიმალური წონა 0 2 კგ 2 კგ 2 კგ
რას აგზავნით
მცირე პაკეტი