საფოსტო კალკულატორი

რას აგზავნით
სად აგზავნით
დამატებითი მომსახურება
კალკულაცია

წერილობითი კორესპონდენციის სახეობა, რომელიც შეიცავს ქაღალდზე დატანილ ტექსტს ან/და დოკუმენტს და იგზავნება/ბარდება დახურული სახით, კონვერტით;

 

  • წერილის წონა: 250გრ-მდე;
  • წერილის ზომა: მინიმალური 90X140 მმმაქსიმალური - 240X340 მმმაქსიმალური სისხე: 5 მმ;
მიუთითეთ ტიპი
გზავნილი, რომელსაც არ ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიუწერავად და ადრესატს ბარდება ხელმოწერის გარეშე

წერილი ფოსტისთვის გადაცემისას რეგისტრირდება და ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიწერით და ადრესატს ბარდება ხელმოწერით
წერილი ფოსტისთვის გადაცემისას რეგისტრირდება და ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიწერით და ადრესატს ბარდება ხელმოწერით.
12/12 წერილი გულისხმობს წერილის ადრესატისათვის ჩაბარებას ერთი და იგივე ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში, შემდეგ ვადებში:
- არაუგვიანეს იმავე დღისა, თუ 12/12 გზავნილი მიღებულია სამუშაო დღის 12.00 საათამდე;
- არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღის 12.00 საათამდე - თუ გზავნილი მიღებულია წინა სამუშაო დღის 12.00 საათის შემდეგ.
წერილის სახეობა, რომელიც მიიღება ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით, ხდება მისი ქაღალდზე გადატანა და გამგზავნის სურვილის შესაბამისად მისი ღია(უკონვერტოთ) ან დახურული (კონვერტით) სახით ჩაბარება ადრესატისათვის.
ჰიბრიდული წერილის წონა: 100 გრ-მდე; ჰიბრიდული წერილის ზომა: მინიმალური - 90X140 მმ; მაქსიმალური - 240X340მმ; ფურცლის მაქსიმალური რაოდენობა: 15ცალი.
მიუთითეთ წონა 0 (გ) (გ) (გ) (გ)
* მაქსიმალური წონა 0 250 გ 250 გ 250 გ 100 გ
რას აგზავნით
წერილი